227/1981

Utfärdat i Helsingfors den 26 mars 1981

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

ändrat 2 § 1 mom. 2 punkten samt 5 § 2 och 4 mom. i sitt beslut av den 20 april 1978 om statens arbetstagares semester (284/78),

av dessa 2 § 1 mom. 2 punkten och 5 § 4 mom. sådana de lyder i statsrådets beslut av den 15 maj 1980 (348/80), samt

fogat till 4 § 1 mom. nya 3 h och 4 punkter och till beslutet en ny 4 a § som följer:

Semesterns längd
2 §

Arbetstagare och funktionär i arbetsavtalsförhållande till staten åtnjuter semester:


2) två och en halv vardag för varje hel semesterkvalifikationsmånad,

a) om han före utgången av det semesterkvalifikationsår som föregår semesterperioden har en till semester berättigande anställningstid på sammanlagt minst

― fem år året 1981,

― tre år året 1982 samt

― två år året 1983; dock så att i ovannämnda anställningstider före utgången av ettvart semesterkvalifikationsår bör ingå omedelbar statlig tjänstgöring på minst ett år samt

b) om han året 1984 och följande år före utgången av det semesterkvalifikationsår som föregår semesterperioden har en omedelbar statlig tjänstgöring på minst ett år samt


Till semester berättigande tjänstgöring
4 §

Vid beräknande av semesterns längd beaktas:


3) den tid vederbörande i huvudsyssla har tjänstgjort


h) hos stat eller kommun i de andra nordiska länderna i uppgifter som motsvarar vederbörandes arbete,

4) den tid arbetstagare eller funktionär, som uppsagts på grund av telefontrafikens automatisering, har genomgått en av omplaceringen betingad sysselsättningskurs, förutsatt att han omedelbart efter kursen återgått till statlig anställning.


Semesterperiod
4 a §

Semester ges på en av arbetsgivaren bestämd tid under semesterperioden, som är tiden mellan den 1 juni och den 30 september, dessa dagar medräknade.

Vintersemester förlängning
5 §

Om en del av semester, som bestäms enligt 2 § 1 mom. 1 och 2 punkterna, hålls vid annan tidpunkt än under den i 4 a § avsedda semesterperioden men senast före utgången av påföljande års april, beviljas semestern till denna del förlängd med hälften, dock så, att förlängning av semester som bestäms enligt 2 punkten kan omfatta högst sex dagar.


Hålls högst 30 vardagar av semester, som bestäms enligt 2 § 1 mom. 3 punkten, under semesterperioden, beviljas arbetstagare och funktionär, som är berättigad till semester för tolv hela semesterkvalifikationsmånader, semester förlängd med nio vardagar. Arbetstagare och funktionär, som enligt den ovannämnda punkten inte är berättigad till semester för tolv semesterkvalifikationsmånader men dock för minst sju semesterkvalifikationsmånader beviljas semester förlängd med fem vardagar om högst tre fjärdedelar av semestern hålls under semesterperioden.Detta beslut tillämpas första gången vid bestämmandet av semester och semesterersättning på grundvalen av det semesterkvalifikationsår som utlöpt den 31 mars 1981.

Helsingfors den 26 mars 1981

Minister
Pirkko Työläjärvi

Yngre regeringssekreterare
Aili Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.