205/1981

Given i Helsingfors den 20 mars 1981

Lag angående ändring av 1 § lagen om Finlands fiskezon

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § lagen den 15 november 1974 om Finlands fiskezon, sådant detta lagrum lyder i lag av den 7 juni 1978 (433/78), som följer:

1 §

Finlands fiskezon omfattar den del av det öppna havet som ligger i omedelbar anslutning till rikets territorialvatten och som sträcker sig:

1) i Bottniska viken till den linje som fastställts i artiklarna 2 och 3 i överenskommelsen av den 29 september 1972 mellan Finland och Sverige om avgränsning av kontinentalsockeln i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och nordligaste delen av Östersjön (FördrS 7/73) såsom gränslinje för kontinentalsockeln mellan staterna och som utgörs av räta linjer mellan de i sagda artiklar nämnda punkterna 1―8 och från punkt 8 rätlinjigt fortsätter till en punkt vars koordinater är 60°36,6'N och 19°13,0'O; samt

2) i Finska viken och nordöstra delen av Östersjön till den linje som bestämts såsom gränslinje för staternas jurisdiktion med avseende på fisket i artiklarna 1 och 2 i överenskommelsen av den 25 februari 1980 mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om gränsen mellan områden under finsk och under sovjetisk jurisdiktion med avseende på fisket i Finska viken och i nordöstra delen av Östersjön (FördrS 43/80).

Finlands fiskezon sträcker sig inom andra än i 1 mom. nämnda havsområden till en linje som löper:

1) i Bottniska viken från den punkt som nämns sist i 1 mom. 1 punkten på ett avstånd av åtta sjömil från yttre gränsen för Finlands territorialhav såsom en linje till en punkt vars koordinater är 60°34,5'N och 19°07,1'O;

2) därifrån vidare på Ålands hav och i norra delen av Östersjön såsom en mittlinje mellan de baslinjer från vilka bredden av Finlands och Sveriges territorialhav räknas till en punkt vars koordinater är 59°28,6'N och 19°57,5'O;

3) därifrån vidare inom området vid Bogskär såsom en båglinje, vilken befinner sig nio sjömil från yttre gränsen för Finlands territorialhav omkring Bogskär, till en punkt vars koordinater är 59°18,2'N och 20°23,8'O; samt

4) därifrån vidare inom områdena söder och sydost om Bogskär rakt genom de punkter vars koordinater är 59°01,2'N och 20°40,2'O samt 59°07,9'N och 20°54,5'O till den västligaste punkten, med koordinaterna 59°11,5'N och 21°11,3'O, på den linje som nämnts i 1 mom. 2 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1981.

Fiskefartyg från de östersjöstater vilka traditionellt bedrivit fiske inom de havsområden som enligt denna lag fogas till Finlands fiskezon har till den 31 december 1981 rätt till detta fiske sådant det bedrivits före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 213/80
Utrikesutsk. bet. 1/81
Stora utsk. bet. 1/81

Helsingfors den 20 mars 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Veikko Saarto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.