200/1981

Given i Helsingfors den 13 mars 1981

Förordning angående ändring av förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 79, 79 a och 80 §§ förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52), sådana de lyder i förordning av den 17 maj 1963 (236/63), som följer:

79 §

Över kostnader, för vilka med stöd av lagen om stöd för nyskiften (24/81) önskas förskott av statsmedel, skall uppgöras värderingsinstrument, varav utgifterna tor de olika arbetena och förnödenheterna samt de till kostnaderna hänförliga ersättningarna framgås.

I slutet av förrättningen skall värderingsinstrumentet justeras och därtill fogas utredning över det förskott som betalats eller föreslås betalat av statens medel samt reparation, varav framgår vilka lägenheter som tar del i erläggandet av kostnaderna, i vilket förhållande detta sker och vad envar skall erlägga.

I fråga om byggnader, som i samband med utflyttning av lägenhet försätts i bättre skick, upptages i värderingsinstrumentet en beräkning av kostnaderna för uppförande av sådana byggnader, minskad med värdet av byggnadsmaterialet i de gamla byggnaderna samt även, då särskilt förslag framlagts om att kostnaderna för utflyttningen av lägenheten skall betalas av statens medel, med beloppet av dessa kostnader.

79 a §

Över sådana kostnader för utflyttning, torrläggning, vägbyggnad, röjning samt byggande av vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar, för vilka inte har anhållits om förskott av statsmedel, skall uppgöras ett särskilt värderings- och repartitionsinstrument, med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 79 § 1 och 2 mom. är stadgat.

Över inlösen, som avses i 147 § 4 mom. lagen om skifte, samt över skifte och inlösen, som avses i 148 § lagen om skifte, uppgörs särskilt värderingsinstrument eller införs anteckningar i protokollet. Om utflyttningskostnader i samband med inlösen görs anteckningar i värderingsinstrumentet över utflyttningskostnader.

80 §

Befinns vid skifte av två eller flera delägare gemensamt tillhörig byggnad, anläggning, trädgård eller plantering att en del av byggnads eller annat föremåls värde bör betraktas som någon delägares enskilda egendom, skall i protokollet eller i det uti 79 a § 2 mom. nämnda värderingsinstrumentet antecknas på vilken grund sålunda förfarits.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1981.

Helsingfors den 13 mars 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.