188/1981

Given i Helsingfors den 13 mars 1981

Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

På föredragning av justitieministern

upphävs 19 och 21 a §§ förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61),

av dessa lagrum 21 a § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 24 november 1967 och den 24 augusti 1973 (503/67 och 689/73), samt

ändras 5 §, 6 § 2 mom., 11 § 2 mom., 13―16 §§, 18 § 2 mom. samt 20, 21, 24 och 25 §§,

av dessa lagrum 24 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 24 augusti 1973, som följer:

2 kap.

Verkställighet av indrivningsärenden

5 §

Erbjuder den betalningsskyldige utmätningsmannen betalning för sådan under föreskriven tid icke betald fordran som ännu inte inkommit för indrivning i utsökningsväg, skall utmätningsmannen med stöd av vederbörlig debetsedel mottaga betalningen.

Utsökningsmannen kan på eget ansvar uppdraga åt exekutionsbiträde att mottaga i 1 mom. avsedd betalning. Exekutionsbiträdet skall utan dröjsmål underrätta utmätningsmannen om mottagen betalning.

6 §

Då utmätningsmannen ger exekutionsbiträde i uppdrag att indriva fordran, kan han bestämma den tid inom vilken indrivningsuppdraget skall utföras. Exekutionsbiträdet skall inom två veckor efter det han mottagit uppdraget tillställa den betalningsskyldige en skriftlig betalningsanmaning under den adress som antecknats i verkställighetshandlingen eller som annars är känd, om inte betalningsanmaningen på grund av förestående utmätning är onödig.

4 kap.

Indrivningshinder

11 §

Då utmätningsmannen anser skäl därtill föreligga, skall han verkställa eller ge exekutionsbiträdet i uppdrag att verkställa i 3 kap. 33 § utsökningslagen avsedd utsökningsutredning.

13 §

Finner utmätningsman att ansökan om försättande av gäldenär i konkurs eller andra specialåtgärder för indrivning av fordran är av nöden, skall han ofördröjligen meddela sökanden detta och tillställa honom i saken erhållna utredningar. Är den fordran som skall indrivas obetydlig till beloppet, kan meddelandet tecknas på det i 11 § 1 mom. avsedda intyget över hinder. Sökanden skall även tillställas avskrifter av de på saken inverkande handlingarna, såvida den betalningsskyldige misstänks ha företagit rättshandling som avses i 46 § konkursstadgan eller 3 kap. 35 § utsökningslagen, eller om särskilt skäl därtill eljest föreligger.

5 kap.

Redovisningar

14 §

Över varje penningbetalning som utmätningsmyndighet mottager skall till den betalningsskyldige utfärdas kvitto som avses i förordningen om statens indrivningskvitton (468/ 78).

15 §

Exekutionsbiträde skall utan dröjsmål och senast under den öppethållningsdag för statens ämbetsverk som följer efter indrivningen deponera de influtna medlen på postgirokontot för utmätningsmannens tjänstemedel eller tillställa utmätningsmannen beloppet.

Exekutionsbiträdet skall till utmätningsmannen avge redovisning för medel, som han indrivit, vid den tidpunkt som utmätningsmannen bestämt, likväl minst en gång i veckan. Till redovisningen skall fogas erforderliga verifikat. Samtidigt skall redovisas för de indrivningsuppdrag, vid vilka indrivningen mött hinder.

16 §

Utmätningsman skall ofördröjligen deponera till honom influtna medel på sitt postgirokonto för tjänstemedel.

Såvida inte annorlunda är stadgat, skall utmätningsmannen med anlitande av postgiro sända de influtna medlen till sökanden inom två veckor efter det han indrivit dem eller mottagit dem i form av exekutionsbiträdets redovisning (utmätningsmans penningredovisning). Samtidigt skall till sökanden sändas en avskrift av girerings- eller utbetalningskortet, till vilken skall fogas indrivningskvitton över de medel som skall redovisas (utmätningsmans kvittoredovisning). Redovisning skall ske veckovis.

Justitieministeriet kan på framställning av utmätningsmannen förlänga den i 2 mom. stadgade tiden.

18 §

Underlåter utmätningsmannen att inom den i 16 § 2 mom. fastställda tiden sända de influtna medlen till sökanden, är utmätningsmannen, såvida dröjsmålet inte föranletts av orsaker som ej är beroende av honom, skyldig att för dröjsmålstiden erlägga en årlig ränta om sex procent på medlen.

6 kap.

Bokföring av indrivningsärenden

20 §

Utmätningsman skall över utsökningsärenden som avses i denna förordning föra ett dagbokskartotek över indrivningsärenden. På dagbokskort och dess diarieblad skall anges ansökningens ordningsnummer, ankomstdagen, sökanden, den betalningsskyldiges namn, fordringens art och det penningbelopp som skall indrivas. På dagbokskortet skall vidare antecknas av utmätningsmannen i saken vidtagna åtgärder och tidpunkten för dem samt den dag då indrivningen uppdragits åt ett angivet exekutionsbiträde, de i ärendet influtna och till sökanden redovisade penningbeloppen samt den dag då slutredovisning avgivits.

Möter indrivningen hinder eller blir den fördröjd på grund av ansökan om avbrytande, besvär över utmätningen, utmätning av lön eller annan sådan omständighet som inte har kunnat undvikas, skall på dagbokskortet även antecknas de av exekutionsbiträdet vidtagna åtgärderna samt nämnda hinder eller orsaken till att slutredovisningen blivit fördröjd.

21 §

Exekutionsbiträde skall över de indrivningsuppdrag som honom ombetrotts föra ett räkenskapskartotek. På räkenskapskort skall anges ansökningens ordningsnummer, ankomstdagen, sökanden, den betalningsskyldiges namn, fordringens art och det penningbelopp som skall indrivas. På räkenskapskortet skall antecknas den dag då exekutionsbiträdet fått i uppdrag att verkställa indrivningen. Därjämte skall exekutionsbiträdet dagligen på räkenskapskortet anteckna de åtgärder som han vidtagit för indrivning av fordringen, de indrivna penningbeloppen samt eventuella dröjsmål och hinder.

Anteckning om avsänd betalningsanmaning skall göras på verkställighetshandlingen.

24 §

Utmätningsman är berättigad att från statens tryckericentral avgiftsfritt erhålla vid utsökning erforderliga blanketter.

25 §

Utmätningsman skall i sitt arkiv förvara dagbokskorten för indrivningsärenden och därtill hörande diarieblad samt kassadagböckerna. Även motsvarande verifikat skall förvaras.

Exekutionsbiträde skall ordna och förvara räkenskapskorten för indrivningsärenden enligt utmätningsmannens föreskrifter. Upphör vederbörandes befattning som exekutionsbiträde, skall han mot kvitto överlämna alla indrivningshandlingar till utmätningsmannen.

Om överföring och förstörande av handlingar är stadgat särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1981.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 mars 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.