137/1981

Given i Helsingfors den 13 februari 1981

Förordning om lönegaranti för sjömän

På föredragning av arbetskraftsministern stadgas med stöd av 6 § 2 mom. och 18 § lagen den 21 december 1979 om lönegaranti för sjömän (927/79):

1 §

För hörande av arbetsgivare i enlighet med 4 § 1 mom. lagen om lönegaranti för sjömän (927/79) skall efter arbetskraftsministeriets prövning denne reserveras en tid av minst tre högst fjorton dagar för avgivande av utlåtande. Arbetskraftsministeriet kan av särskilda skäl förlänga den för avgivande av utlåtande utsatta tiden.

2 §

Utmätningsman och konkursförvaltning eller annat organ som utreder arbetsgivares bo är skyldiga att lämna den arbetskraftsmyndighet som handlägger lönegarantiärendet alla för verkställigheten av lagen om lönegaranti för sjömän erforderliga uppgifter.

Utmätningsman är även skyldig att meddela huruvida arbetstagares fordran är utmätt eller underkastad förordnande om innehållande av avlöning.

3 §

Länsskattebyrå skall på anhållan arbetskraftsmyndighet som handlägger lönegarantiärende handräckning för kontrollering i arbetsgivarens bokföring av de i 17 § 1 mom. lagen om lönegaranti för sjömän avsedda, för fattandet av lönegarantibeslut erforderliga uppgifterna.

Arbetsgivare skall i fall som namnes i 1 mom. på uppmaning av länsskattebyråns vederbörande tjänsteman förete sin bokföring för kontrollering av de i sagda moment avsedda uppgifterna.

4 §

Betalning enligt lönegarantin skall ske till en av arbetstagaren uppgiven adress genom förmedling av postgiro eller på begäran på av arbetstagaren angivet bankkonto inom en vecka efter lönegarantibeslutet.

5 §

Arbetskraftsministeriet ombesörjer indrivningen av statens på betalning enligt lönegarantin för sjömän baserade fordran.

Arbetskraftsministeriet äger rätt att erhålla handräckning för förande av statens talan i konkurser och av dem föranledda rättegångar eller andra med indrivningen förknippade ärenden av den länsskattebyrå som handlägger indrivnings- och bevakningsärenden eller av skattestyrelsen.

6 §

Arbetskraftsministeriet kan medgiva i 6 § 2 mom. lagen om lönegaranti för sjömän avsett anstånd med betalningens erläggande eller ock helt eller delvis befria arbetsgivare från betalningsskyldighet, om statens fordran ej överstiger 100 000 mark.

7 §

Den i 10 § förordningen om lönegaranti (883/73) avsedda rådgivande delegationen för lönegarantiärenden biträder arbetskraftsministeriet även i angelägenheter som gäller lönegaranti för sjömän.

8 §

Sjömansskattenämnden skall på anhållan giva handräckning åt arbetskraftsministeriet som ombesörjer betalning enlighet lönegarantin för sjömän i ärenden som gäller sådant verkställande av innehållning av sjömansskatt som avses i 10 § 1 mom. lagen om lönegaranti för sjömän.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1981.

Helsingfors den 13 februari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Arbetskraftsminister
Arvo Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.