133/1981

Given i Helsingfors den 13 februari 1981

Förordning om ändring av varumärkesförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

upphävs i varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/64) 2 § 1 mom. 4 punkten,

ändras 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. 5 punkten, vilken samtidigt blir 1 mom. 4 punkten i paragrafen, 9 § 1 mom. 4 punkten, 9 § 6 mom., 22 § 1 mom. 6 punkten och 25 §,

av dessa lagrum 9 § 6 mom. sådant det lyder i förordningen av den 23 februari 1979 (209/79), samt

fogas till 22 § 1 mom. en ny 8 punkt som följer:

1 §

Registerkort, varpå registrering av kollektivmärke antecknats, skall upptaga anmärkning därom.

2 §

Då beslut om registrering av varumärke vunnit laga kraft, skall registermyndigheten ofördröjligen införa märket i registret. På registerkortet skall antecknas:

4) de klasser eller de slag och klasser av vara eller tjänst, som registreringen avser.

9 §

Ansökan om registrering av varumärke skall innehålla:


4) uppgift om den rörelse eller det yrke, för vilket märket är avsett, eller, i fråga om kollektivmärke, arten av sökandens verksamhet; samt


Till ansökan, vilken avser registrering av kollektivmärke, skall även fogas i 3 § lagen om kollektivmärke (795/80) nämnda handlingar.

22 §

Kungörelse, som avses i 20 § varumärkeslagen, skall innehålla:


6) om sökanden är företrädd av ombud, dennes namn;


8) anmärkning rörande kollektivmärke.


25 §

Kungörelse beträffande övergång av varumärke och registrering av licens skall innehålla registernumret, den nya innehavarens och licenstagarens namn eller firma och hemort samt de andra uppgifter registermyndigheten finner erforderliga.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1981.

Helsingfors den 13 februari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.