115/1981

Given i Helsingfors den 30 januari 1981

Förordning angående ändring av förordningen om allmänna vägar

På föredragning av trafikministern

upphäves i förordningen den 30 december 1957 om allmänna vägar (482/57) 54 § 4 mom., 64 och 70 §§,

ändras 9 § 2 mom., rubriken för 3 kap., 36 § 3 mom., 49 § 1 mom., 50 § 1 mom., 52 § 2 mom., 53 § och 63 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 12 § ett nytt 2 mom. och till förordningen en ny 32 b § som följer:

9 §

Angår framställningen bydgeväg eller sådan landsväg, vars väghållare är kommun, skall kommunen höras.


12 §

Planering av väg skall efter behov utföras i samarbete med övriga trafikmyndigheter samt vederbörande kommunala myndigheter och planläggningsmyndigheter.

3 kap.

Om inrättande av biområden och stiftande av särskilda rättigheter


32 b §

Har i vägplan med stöd av 26 § 4 mom. lagen om allmänna vägar bestämts om rätt att upplägga marksubstanser som uppstå under vägarbete eller att använda område såsom inkvarteringsområde, skall väghållaren, efter det vägarbetet slutförts och användningen av de för ovan avsedda ändamål reserverade områdena upphört, snygga upp områdena och i fråga om de områden, som använts för uppläggande av marksubstanser, vid behov även utjämna dem så, att markägaren utan oskäligt förfång på sakenligt sätt kan använda området.

36 §

Vägens indragningsbeslut, till den del det avser vägområde, som icke bestämts för annat vägändamål, skall på åtgärd av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen genom offentlig kungörelse bringas till vederbörandes kännedom i det syfte, varom stadgas i 1 § 1 mom. lagen om rätt till förutvarande vägområde (245/54).

49 §

Har kommun i enlighet med 20 § 1 mom. eller 21 § lagen om allmänna vägar förordnats till väghållare i fråga om byggandet av landsväg eller befinnes det eljest ändamålsenligt att överlåta arbetet åt kommunen, skall väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förhandla med kommunen om ingående av avtal angående arbetets utförande på åtgärd av kommunen och om erläggandet av den kommunen tillkommande ersättningen antingen i enlighet med en av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och kommunen godkänd kostnadsberäkning eller så, att ersättningen för vissa kostnadsposter eller för hela arbetet erlägges i enlighet med de nödigbefunna verkliga kostnaderna.


50 §

Är kommun pliktig att såsom väghållare draga försorg om underhåll av landsväg, skall den inom tid, som av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fastställes, till väg- och vattenbyggnadsdistriktet översända förslag till underhållsarbeten under det kommande året och kostnaderna för dem. Väg- och vattenbyggnadsdistriktet skall, efter att i mån av behov ha rådgjort med kommunen, utarbeta ett eget förslag och översända det med förslaget till utgiftsstat till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.


52 §

Innan kommun begynner på egen bekostnad belägga landsväg, som den skall underhålla, skall den inhämta väg- och vattenbyggnadsstyrelsens godkännande av beläggningsplanen.


53 §

I syfte, som avses i 85 § 2 mom. lagen om allmänna vägar, skall genom försorg av vederbörande vägmästardistrikt utarbetas en arbetsplan för underhållet av bygdevägar inom envar kommuns område jämte därtill anslutet kostnadsförslag. Är kommun belägen inom flera vägmästardistrikts områden, förordnar väg- och vattenbyggnadsdistriktet vilket vägmästardistrikt som skall utarbeta arbetsplanen för kommunen och uppgöra kostnadsförslag. Då arbetsplanen utarbetas och kostnadsförslaget uppgöres, skola underhandlingar vid behov föras med kommunen.

Sedan statsförslaget blivit fastställt och väg- och vattenbyggnadsstyrelsen anvisat medel för underhållet av de allmänna vägarna i statens vård inom väg- och vattenbyggnadsdistriktet, skall väg- och vattenbyggnadsdistriktet, med beaktande av de förändringar som eventuellt föranledas bland annat av beloppet av de medel, vilka beviljats för underhållet, fastställa i 1 mom. nämnd arbetsplan. Kommunen skall erhålla meddelande om den fastställda arbetsplanen och det därtill anslutna kostnadsförslaget.

63 §

Allmän väg anses inom stadsplaneområde sluta där trafikled byggts eller enligt byggnadslagstiftningen hade bort byggas och upplåtas för allmänt bruk såsom gata, eller där torg, park eller annat motsvarande område börjar.

Då genomförande av stadsplan framskridit så långt i kommun, att ändpunkten för allmän väg enligt stadgandena i 1 mom. bör ändras, skall anmälan därom av myndighet i kommunen ofördröjligen göras till väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Väg- och vattenbyggnadsdistriktet skall, sedan det mottagit anmälan, eller, om dröjsmål med anmälan uppstår, självmant förrätta syn för bestämmande av ny ändpunkt för den allmänna vägen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1981.

Helsingfors den 30 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Trafikminister
Veikko Saarto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.