108/1981

Given i Helsingfors den 6 februari 1981

Förordning om glass

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (526/41):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna förordning gäller saluhållen glass och glassmix samt, till de delar varom stadgas nedan, jämväl livsmedel, som innehåller glass, ävensom saftis.

2 §

I denna förordning avses:

med glass sötat, av mjölk och andra i 6 § nämnda tillverkningsämnen framställt fryst livsmedel, som är avsett att förtäras som sådant eller som delvis upptinat;

med glassmix blandning, av vilken medelst frysning erhålls glass, antingen av blandningen som sådan eller med tillsats av vatten;

med saftis sötat, fryst livsmedel, som framställts av bär eller frukter och som inte innehåller fett eller protein, härrörande från mjölk;

med frysning till glasstillverkningsprocessen hörande nedfrysning under vispningen samt härdning av den frysta blandningen, dvs. snabb nedkylning till kallare temperatur än ―18 Celsius-grader;

med frysning av mjukglass under vispningen utförd nedfrysning av glassmixen; samt

med djupfrysning av glassmix djupfrysning, om vilken är stadgat i förordningen om djupfrysta, frysta och frusna livsmedel (797/77).

3 §

Vad i denna förordning stadgas om tillverkning, upplagring, transport och försäljning av glass samt om anteckningar på försäljningshölje för glass gäller i tillämpliga delar även saftis.

2 kap.

Tillverkning, upplagring och transport

4 §

Glass och glassmix får tillverkas i sådana av hälsovårdsnämnden för ändamålet godkända lokaliteter eller andra utrymmen, där det finns vederbörlig utrustning och utrymmen för tillverkning, frysning och upplagring av glass och av glassmix.

I storhushåll, som avses i 5 § i livsmedelsförordningen (408/52), får glass och glassmix tillverkas endast för egen servering.

5 §

Tillverkningsämne för glass och glassmix skall vara dugligt och lämpat till människoföda och det får inte föranleda men för hälsan.

Den mjölk som används för här i landet tillverkad glass och glassmix skall vara kontrollerad på sätt som förutsätts i lagen om mjölkkontroll (558/46) och med stöd därav utfärdade stadganden och föreskrifter.

6 §

För tillverkning av glass och glassmix får, utöver vatten, användas följande tillverkningsämnen:

1) mjölk såsom sådan eller skummad, syrad, koncentrerad eller torkad;

2) vassle och övriga beståndsdelar av mjölk, av vilka laktos får vara helt eller delvis enzymatiskt hydrolyserad;

3) grädde och smör;

4) hönsägg och hönsäggstillverkningar;

5) socker (sackaros) och andra sötningsmedel, i enlighet med vad om dem är stadgat särskilt;

6) bär, frukter och vegetabilier samt tillverkningar av dem; samt

7) kakao, kaffe, te, nötter, mandel, honung, sötsaker, kex och övriga med dem jämförbara livsmedel med inverkan på smak eller konsistens.

7 §

Vid användning av tillsatsämnen för glass och glassmix lände till efterrättelse vad i förordningen om tillsatsämnen för livsmedel (766/79) är stadgat och vad i näringsstyrelsens med stöd därav utfärdade beslut är föreskrivet.

8 §

Blandning, som är avsedd för tillverkning av glass, skall upphettas tillräckligt för förgörande av mikroberna. Efter upphettningen skall blandningen utan dröjsmål avkylas och förvaras vid en temperatur av +4 Celsius-grader eller kallare. Blandningen skall beredas till glass inom en tid av tre dygn från upphettningsbehandlingen.

9 §

Blandning som skall beredas till glassmix skall upphettas, förpackas, transporteras och i övrigt hanteras så, att den vid behörig förvaring förblir oklanderlig till kvaliteten.

Glassmix, som är avsedd för tillverkning av mjukglass, skall alltid ultrapastöriseras eller steriliseras på annat motsvarande sätt samt hanteras och förpackas aseptiskt eller ock djupfrysas utan dröjsmål efter upphettningsbehandlingen.

10 §

Vid upplagring av glass och djupfryst glassmix skall tillverkningens temperatur vara ―18 Celsius-grader eller kallare.

Vid transport av glass och djupfryst glassmix skall i transportutrymmet eller -kärlet råda en sådan temperatur, att tillverkningens temperatur under transporten ej kan bli varmare än ―15 Celsius-grader. Varar transporten en längre tid än 24 timmar, får tillverkningens temperatur ej bli varmare än ―18 Celsius-grader.

3 kap.

Sammansättning och kvalitet

11 §

I de olika glasstyperna skall minst följande mängder av mjölkfett, mjölkprotein och, med det undantag som nämns i 2 mom., torrsubstans ingå, beräknade enligt viktprocent:

1) i gräddglass 12 % mjölkfett, 3,5 % mjölkprotein och sammanlagt 34 % torrsubstans;

2) i mjukglass 8 % mjölkfett, 3,5 % mjölkprotein och sammanlagt 30 % torrsubstans;

3) i mjölkglass 3 % mjölkfett, 3,8 % mjölkprotein och sammanlagt 26 % torrsubstans; samt

4) i sherbetglass 1 % mjölkfett, 0,4 % mjölkprotein och sammanlagt 15 % torrsubstans.

I glass som är sötad med tillsatsämne skall totalmängden av torrsubstansen, beräknad enligt viktprocent, i gräddglass vara minst 24 %, i mjukglass minst 20 %, i mjölkglass minst 16 % och i sherbetglass minst 5 %.

Ovan i 1 och 2 mom. stadgade fordringar beträffande sammansättningen gäller för vederbörande glasstyp såsom sådan utan i 6 § 6 och 7 punkterna angivna tillverkningsämnen. Ett undantag är sherbetglassen, för vilken procenttalen beräknas på basen av färdig glass.

12 §

Glassmix skall vara så sammansatt, att därav i enlighet med tillverkningsanvisningen framställd glass uppfyller de fordringar rörande sammansättningen, vilka i 11 § är stadgade för ifrågavarande glasstyp.

13 §

Litervikten för glass skall vara minst 500 gram.

14 §

I glass eller glassmix får inte förekomma främmande lukt eller smak.

15 §

Näringsstyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om mikrobiologiska kvalitetsfordringar för glass och glassmix samt om tillåtna maximimängder av främmande ämnen. Samtidigt bestämmer näringsstyrelsen de undersökningsmetoder som är erforderliga.

Innan näringsstyrelsen utfärdar i 1 mom. avsedda bestämmelser skall den höra medicinalstyrelsen, jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning samt statens kontrollanstalt för mjölkprodukter. När undersökningsmetoderna bestämmes, skall delegationen för livsmedelsundersökningsmetoder höras.

4 kap.

Anteckningar på försäljningshölje

16 §

På försäljningshölje för sådan färdigt förpackad glass, glassmix eller sådant i 18 § avsett livsmedel innehållande glass, som är avsedd att säljas till konsument eller till storhushåll, som avses i 5 § livsmedelsförordningen, skall finnas antecknade åtminstone följande uppgifter:

1) namnet enligt handelssed;

2) namnet på tillverkaren eller på den som låtit tillverka för sin räkning. Uppges namnet på endast den som låtit tillverka för sin räkning, skall på försäljningshöljet finnas en kodbeteckning för tillverkaren. När namnet på den som låtit tillverka för sin räkning används, skall orden "Tillverkat för" utsättas i anslutning till namnet. Kodbeteckningen skall meddelas näringsstyrelsen eller av densamma föreskriven myndighet minst två veckor innan tillverkningen inleds;

3) tillverkningskommunen eller hemkommunen för den som låtit tillverka för sin räkning, om livsmedlet tillverkats i Finland, och tillverkningslandet, om livsmedlet importerats;

4) innehållets mängd, angiven i vikt- eller volymenheter; i fråga om tillverkningar av oregelbunden form skall innehållets mängd dock alltid anges i både vikt- och volymenheter;

5) de använda tillverknings- och tillsatsämnena;

6) förvaringsanvisning; samt

7) beteckningen för tillverkningspartiet, av vilken vid behov bör framgå även tillverkningsdagen.

Uppgår innehållets mängd till högst 75 gram, kan de i 1 mom. 6 och 7 punkterna krävda uppgifterna utelämnas från försäljningshöljet. På partiförpackning, innehållande dylik tillverkning skall dock de i sistnämnda punkter stadgade uppgifterna anges.

17 §

Såsom namn enligt handelssed används för glass den benämning som för vederbörande glasstyp är angiven i 11 §, antingen som sådan eller preciserad eller kompletterad genom ett uttryck som karaktäriserar glassens sammansättning eller smak.

I fråga om glassmix skall av namnet enligt handelssed framgå vilken glasstyp som därav erhålls.

18 §

Då glass använts såsom ett tillverkningsämne för livsmedel, skall dess andel av hela tillverkningen, uttryckt i viktprocent, anges på försäljningshöljet för livsmedlet.

5 kap.

Försäljning

19 §

Glass och djupfryst glassmix får inte förvaras eller försäljas eljest än såsom fryst eller djupfryst.

Har glass eller djupfryst glassmix helt eller delvis tinat upp, får den inte frysas eller djupfrysas på nytt och ej heller förvaras i frysenhet.

20 §

Vid saluhållandet av glass eller djupfryst glassmix skall i förvaringsutrymmet råda en sådan temperatur, att tillverkningens temperatur är ―18 Celsius-grader eller kallare.

I öppet förvaringsutrymme skall finnas anbragt ett streck, 'som utvisar den nivå, upp till vilken glass och djupfryst glassmix får förvaras i förvaringsutrymmet vid ovan i 1 mom. avsedd temperatur. I förvaringsutrymmet skall finnas en permanent vidfäst termometer, som utvisar temperaturen omedelbart nedanom strecket. Förvaringsutrymme får ej användas för frysning av livsmedel och däri får inte förvaras annat än frysprodukter, glass och djupfryst glassmix.

För omedelbar servering får glass dock, utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat, förvaras så, att glassens temperatur är ―14 Celsius-grader eller kallare. Glass som förvarats vid varmare temperatur än ―18 Celsius-grader får inte ånyo överföras till en kallare temperatur än ―18 Celsius-grader.

21 §

Blandning som skall frysas till mjukglass får på försäljningsställe framställas av glassmix tidigast en timme före frysningen. Att förvara färdig mjukglass till följande dag är förbjudet.

Närmare föreskrifter om försäljningsanordningar och -utrymmen för mjukglass utfärdas av medicinalstyrelsen.

6 kap.

Särskilda stadganden

22 §

Utöver vad i denna förordning är stadgat skall stadgandena i livsmedelsförordningen följas.

Angående påföljderna för överträdelse av denna förordning eller med stöd av densamma utfärdade föreskrifter är stadgat i livsmedelslagen (526/41).

23 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning utfärdas av handels- och industriministeriet, vilket även kan allmänt bestämma eller på ansökan medge undantag från stadgandena i förordningen. Undantag från stadgandena i 16―18 §§ angående anteckningar på försäljningshölje kan i enskilda fall medges av näringsstyrelsen.

24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1981.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 29 maj 1964 om glasstillverkningar (286/64) jämte däri senare vidtagna ändringar.

Tillverkare, den som låtit tillverka för sin räkning, förpackare eller importör får till handeln överlåta i denna förordning avsedda livsmedel fram till utgången av maj månad år 1982, även om anteckningarna på försäljningshöljet inte uppfyller stadgandena i denna förordning. Dylika livsmedel får av annan än deras tillverkare, den som låtit tillverka dem för sin räkning, förpackare eller importör försäljas fram till utgången av december månad år 1982.

Under den i 3 mom. avsedda övergångstiden skall dock i fråga om anteckningarna på försäljningshöljen, utom de som anger den sista försäljningsdagen, följas de stadganden och föreskrifter, som gällde glasstillverkningar, vilka avsågs i förordningen om glasstillverkningar.

Helsingfors den 6 februari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.