23/1981

Given I Helsingfors den 16 januari 1981

Lag angående ändring av 20 och 21 55 lagen om lägenheters samfällda vägars och avloppsdikens samt med dem jämförbara områdens upphörande att vara samfälligheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1976 om samfällda vägars och avloppsdikens samt med dem jämförbara områdens upphörande att vara samfälligheter (983/76) 20 § 1 och 4 mom. samt 21 § 1 mom. och

fogas till 20 § ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom., som följer:

20 §

Vid lantmäteriförrättning, som skall verkställas på ovan i 3 § avsedd fastighet som gränsar till upphävd samfällighet, skall till de delar området gränsar till ägor, för vilka skall redogöras vid förrättningen, konstateras den upphävda samfällighet som har överförts till fastighet samt dess areal, varjämte området skall angivas på karta samt vid behov på marken. Samtidigt kan även annan till fastighet överförd samfällighet av ovan nämnt slag samt från dylikt område till andra fastigheter överförda delar behandlas, om detta befinnes ändamålsenligt.


Lantmäterikontoret kan utan ansökan utfärda bestämmelse om vidtagande av ovan i 1 mom. nämnda åtgärder som särskild förrättning i fråga om upphävda samfälligheter, som är belägna på visst område. I samband med förrättningen kan även i 2 mom. nämnda åtgärder vidtagas. Beträffande förfarandet vid förrättning och sökande av ändring i förrättning skall i tillämpliga delar iakttagas stadgandena om styckning i lagen om skifte.

Angående betalning av kostnaderna för ovan i denna paragraf avsedda åtgärder gäller vad om kostnaderna för vederbörande förrättning är särskilt stadgat. Kostnaderna för ovan i 4 mom. avsedd förrättning betalas av statens medel.

21 §

För delar av upphävd samfällighet, vilka överförts till ovan i 20 § 1 mom. avsedda andra fastigheter, skall vid behov uppgöras beskrivning, för så vitt områdena inte kan beskrivas på lämpligt sätt i protokollet.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981.

Helsingfors den 16 januari 1981

Republikens President
URHO KEKKONEN

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.