15/1981

Given i Helsingfors den 9 januari 1981

Lag angående ändring av 7 § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 1 och 3 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66), av dem 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1978 (1040/78), samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 juli 1975 (568/75) och nämnda lag av den 22 december 1978, ett nytt 8 mom. som följer:

7 §

Den pensionsgrundande lönen fastställs genom att medeltalet per månad räknas ut för de sammanlagda arbetsförtjänsterna av anställning under de 2 kalenderår, som på nedan nämnt sätt valts ut bland de högst 4 sista kalenderåren före anställningens upphörande. Har anställningen fortgått under flera än 2 kalenderår, beaktas inte det år, under vilket anställningen började, såvida anställningen ej under nämnda kalenderår fortgått minst 6 månader. Kan 3 kalenderår sålunda väljas, lämnas av dem det år, under vilket arbetsförtjänsterna i medeltal per månad är lägst, utan avseende, och kan 4 kalenderår väljas, lämnas även det år, under vilket arbetsförtjänsterna i medeltal per månad är störst, utan avseende. Har anställningen fortgått under endast ett kalenderår, betraktas den genomsnittliga arbetsförtjänsten per månad såsom pensionsgrundande lön. Då fråga är om invalidpension, anses anställningen vid uträkning av den pensionsgrundande lönen ha upphört vid utgången av den kalendermånad som föregår den i 9 § l mom. avsedda invaliditetens början.


I 1 mom. avsedd arbetsförtjänst fastställs enligt samma grunder som vid innehållning av skatteförskott eller skatt. Som arbetsförtjänst anses likväl inte vid anställningens slut utgående semesterersättning, till förmånstagare som avses i 8 mom. betalt, i 2 § lagen om innehavare av tjänst eller befattning inom utrikesrepresentationen tillkommande avlöning (317/76) nämnt ortstillägg och i lagens 3 § nämnda ersättningar, ej heller arvode för arbete i kommittéer eller kommissioner eller för andra uppdrag, vilka inte bör anses höra till anställningen.


Har förmånstagare, som är finsk medborgare, under den tid, på grundval av vilken den pensionsgrundande lönen räknas ut, varit innehavare av tjänst eller befattning inom utrikesrepresentationen, i 61 § 3 mom. förordningen om försvarsmakten avsedd innehavare av tjänst eller befattning, i 1 § lagen om industrisekreterare (749/72) avsedd befattningshavare eller i 1 § förordningen om arbetskraftsattachéer (209/77) avsedd befattningshavare eller annan sådan innehavare av tjänst eller befattning, på vars avlöning lagen om innehavare av tjänst eller befattning inom utrikesrepresentationen tillkommande avlöning tillämpas, fogas vid uträkningen av den pensionsgrundande lönen till hans i 3 mom. avsedda arbetsförtjänst dyrortstillägg, såframt inte sådant eljest ingår i arbetsförtjänsten. Dyrortstillägget utgår med det belopp, vartill det skulle betalas, om förmånstagarens verksamhet vore förlagd till Helsingfors.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981. Den tillämpas på pension som grundar sig på pensionsfall vilket inträffat under lagens giltighetstid.

Regeringens proposition 212/80
Socialutsk. bet. 38/80
Stora utsk. bet. 203/80

Helsingfors den 9 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.