13/1981

Lag om ändring av 5 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 4 och 5 mom. lagen den 31 december 1968 angående införande av lagen om statens familjepensioner, sådana de lyder i lag av den 21 december 1979 (959/79), som följer:

5 §

Förmånstagare som till följd av dödsfall, vilket inträffat efter den 31 december 1968, åtnjuter familjepension med stöd av tidigare gällande stadganden, äger utan hinder av vad i 4 § 1 och 3 mom. är stadgat rätt att övergå till att erhålla familjepension med stöd av lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret och genom att tillika avstå från sin på tidigare gällande stadganden grundade rätt till familjepension. övergång verkställs från ingången av den kalendermånad som närmast följer en månad efter det att anmälan gjorts.

Äger förmånstagare till följd av dödsfall, som inträffat efter den 31 december 1968, rätt till familjepension med stöd av tidigare gällande stadganden, är han, utan hinder av vad i 4 § 1 och 3 mom. är stadgat, berättigad att erhålla familjepension i enlighet med stadgandena i lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981.

Regeringens proposition 210/80
Socialutsk. bet. 36/80
Stora utsk. bet. 201/80

Helsingfors den 9 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.