12/1981

Given i Helsingfors den 9 januari 1981

Lag angående ändring av 7 och 20 §§ lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 3 mom. lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner, sådant det lyder i lag av den 18 juli 1975 (569/75), samt

fogas till 20 §, sådan den lyder i lag av den 2 april 1971 (267/71), ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

7 §

Pension som utgår enligt lagen om familjepension beaktas under varje kalenderår vid tillämpningen av 1 mom. till det belopp som den uppgår till den 1 november föregående kalenderår.

20 §

Då beslut tillställs part med posten, anses han, såvida annat inte visas i samband med besvär eller yrkande på rättelse, ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet, försett med den adress han uppgivit, från statskontoret inlämnades till postbefordran.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981.

Regeringens proposition 137/80
Socialutsk. bet. 35/80
Stora utsk. bet. 200/80

Helsingfors den 9 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.