11/1981

Given i Helsingfors den 9 januari 1981

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 7 mom. och 15 § 1 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner,

av dessa lagrum 12 § 7 mom. sådant det lyder i lag av den 18 juli 1975 (568/75) och 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 10 december 1971 (851/71) samt

fogas till 23 §, sådan den lyder i lag av den 2 april 1971 (266/71), ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

12 §

Folkpensionens grunddel och i 30 b § folkpensionslagen stadgat barntillägg till folkpension beaktas under varje kalenderår vid tillämpningen av 3 och 4 mom. till de belopp som de uppgår till den 1 november föregående kalenderår.

15 §

Pension betalas från ingången av månaden näst efter den under vilken rätten till pension uppkommit, i fråga om ålders- och invalidpension likväl tidigast från den tidpunkt då rätten till lön upphör. Arbetslöshetspension betalas från ingången av den kalendermånad som börjar närmast efter det två månader förflutit från den tidpunkt då i 9 a § 1 mom. avsett intyg utfärdas.


23 §

Då beslut tillställs part med posten, anses han, såvida annat inte visas i samband med besvär eller yrkande på rättelse, ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet, försett med den adress han uppgivit, från statskontoret inlämnades till postbefordran.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981.

Regeringens proposition 137/80
Socialutsk. bet. 35/80
Stora utsk. bet. 200/80

Helsingfors den 9 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.