1/1981

Given i Helsingfors den 9 januari 1981

Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 8 § 2 mom., 11 och 12 §§, 14 § 2 mom., 15 §, 15 e § 6 mom., 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 27 § 4 mom., 44 § 1 mom., 52 och 54 §§ samt 64 § 2 mom.,

av dessa lagrum 8 § 2 mom., 16 § 1 mom. och 17 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 11 december 1970 (768/70), 11 § sådan den lyder i lag av den 30 december 1966 (739/66) och i sagda lag av den 11 december 1970, 12 och 15 §§ sådana de lyder i sagda lag av den 30 december 1966, 14 § 2 mom. och 15 e § 6 mom. sådana de lyder i lag av den 18 april 1980 (280/80), 27 § 4 mom. sådant det lyder i lag den 23 juni 1975 (493/75) och 54 § sådan den lyder i lag av den 10 augusti 1973 (662/73), samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom., till 15 e § ett nytt 7 mom. och till 64 § ett nytt 3 mom., av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 11 december 1970 och 15 e § sådan den lyder i nämnda lag av den 18 april 1980, som följer:

8 §.

På belopp, som inte inbetalts inom föreskriven tid, skall arbetsgivare erlägga högst en årlig ränta enligt en ränteprocent som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Den av ministeriet fastställda ränteprocenten får vara högst sex procentenheter högre än ränteprocenten för den basränta som Finlands Bank vid ifrågavarande tidpunkt uppbär hos penninginrättningarna för centralbankskredit. Ändring av basräntan beaktas likväl först från ingången av kalenderåret efter ändringen.

Är arbetsgivaren ett samfund, för vars förpliktelser delägare eller bolagsman svarar såsom för egen skuld, kan med stöd av denna lag fastställd avgift jämte på den vid dröjsmål med betalningen beräknad ränta utsökas hos delägaren eller bolagsmannen på sätt i 1 mom. är stadgat.

11 §.

För bestämmande av pensionsrätten och pensionens storlek omräknas den tid för vilken försäkringspremie utgår i premiemånader sålunda, att sagda tid, räknad i dagar, delas med trettio. Återstår härvid minst 15 dagar, anses dessa motsvara en premiemånad. Till premiemånader omräknas även semester samt tid, på grundvalen av vilken ersättning för semester, vederlag eller annan därmed jämförbar förmån utges vid arbetsförhållandes upphörande. På varje år räknas likväl högst 12 premiemånader. Vid beräkningen av premiemånaderna beaktas likväl inte den tid, för vilken arbetstagare, medan han varit i arbetsförhållande, uppburit i lag stadgad eller enligt offentlig pensionsstadga utgående, på arbets- eller tjänsteförhållande eller på företagarverksamhet grundad invalidpension, vars storlek fastställts med beaktande av den tid som återstår till pensionsålderns uppnående, eller motsvarande arbetsförtjänst.

Har invaliditet berott på sjukdom, lyte eller kroppsskada, som vederbörande lidit av redan då arbetsförhållandet begynte, beaktas inte, då invaliditetspensionen fastställs, den tjänstgöringstid, från vars begynnelse till invaliditetens inträde inte minst ett år förflutit.

12 §.

Har invaliditet inträtt innan 360 sådana dagar, för vilka arbetstagaren inte erhållit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsett dagunderstöd eller i lagen om studieledighet (273/79) avsedd studieledighet, förflutit från arbetsförhållandets upphörande, räknas vid fastställandet av invaliditetspension, som avses i 15 §, såsom premiemånader även tiden mellan invaliditetens början och uppnåendet av den i 14 § 1 mom. stadgade pensionsåldern. Har arbetsförhållandet inte fortgått minst fyra månader, räknas på grund av detsamma såsom premiemånader den tid som återstår till pensionsålderns uppnående endast försåvitt arbetstagaren inte på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, som begynt före detta arbetsförhållande, äger rätt till i lag stadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda, att vid fastställandet av hans i enlighet därmed utgående invalidpension sagda tid eller motsvarande arbetsförtjänst redan beaktas. Likaså räknas vid bestämmandet av kvinnlig arbetstagares invaliditetspension såsom premiemånader den tid som återstår till uppnåendet av pensionsåldern, såvida hon under tiden mellan den tidpunkt då sagda 360 dagar förflutit och den tidpunkt då invaliditeten börjat, vilken tid får uppgå till högst nio år, haft i 15 a § avsett barn, som är yngre än tre år, dock ej, om den tid som återstår till pensionsålderns uppnående eller motsvarande arbetsförtjänst, utan att barnavårdstiden på sagda sätt beaktas, skall räknas såsom till pension berättigande tid på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet. Har sådan kvinnlig arbetstagares arbetsförhållande inte fortgått minst fyra månader, gäller angående fastställande av till pension berättigande tid i tillämpliga delar vad ovan i detta moment är stadgat.

Skall till person, som erhållit i enlighet med 1 mom. fastställd invaliditetspension, senare betalas pension på grund av ålder eller ny invaliditet, räknas som premiemånader även den tid, under vilken han uppbar ovan avsedd invaliditetspension. Beviljas likväl ny invaliditetspension med anledning av samma sjukdom, lyte eller kroppsskada som den ovan nämnda tidigare invaliditetspensionen, fastställs den enligt samma grunder som den tidigare pensionen.

Har arbetstagare, sedan det i 1 mom. avsedda arbetsförhållandet upphört, på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet förvärvat rätt till i annan lag stadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda, att vid fastställandet av hans i enlighet därmed utgående invalidpension den tid, som återstår till pensionsålderns uppnående, eller motsvarande arbetsförtjänst, beaktas, tillämpas inte stadgandet i 1 mom. på det tidigare arbetsförhållandet. Arbetstagaren anses härvid ha blivit berättigad till ovan avsett pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden vid den tidpunkt, då hans sammanlagda arbetsförtjänst i arbetsförhållanden, som faller under sagda lag, innan han drabbats av den sjukdom, det lyte eller den kroppsskada som utgör huvudsaklig orsak till invaliditeten, uppgått till i 7 § 1 mom. av nämnda lag förutsatt gränsbelopp.

14 §.

Har försäkrads arbetsförhållande upphört, då han uppnått i nedanstående tabell angiven ålder, eller uppnår han sagda ålder under den tid som erhålls då till tidpunkten för arbetsförhållandets upphörande läggs de med stöd av 11 § 1 mom., på grundvalen av därvid utbetald ersättning för semester, vederlag eller annan därmed jämförbar ersättning beräknade premiemånaderna, har även han rätt till ålderdomspension, såframt han har minst det antal premiemånader, som i tabellen motsvarar hans ålder, under förutsättning, att han under två års tid före det till pension berättigade arbetsförhållandets upphörande har varit i sådant arbetsförhållande som avses i denna lag under en tid av minst 18 premiemånader. Har arbetsförhållandets upphörande berott på att ålderdomspension, som beviljats på grundvalen av en i 34 a § avsedd försäkring, börjat utbetalas, har försäkrad rätt till ålderdomspension i enlighet med denna paragraf, då han uppnått den ålder som motsvarar minimiantalet premiemånader.

Manskap:
Ålder 59 år 58 år 57 år 56 år 55 år
Minimiantal
premiemånader 252 264 276 288 300
Befäl:
Ålder 64 år 63 år 62 år 61 år 60 år
Minimiantal
premiemånader 312 324 336 348 360
15 §.

Rätt till invaliditetspension tillkommer försäkrad, vars förvärvsmöjligheter till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada beräknas ha nedgått med minst en tredjedel av vad en person i motsvarande ställning i sådant arbetsförhållande som avses i sjömanslagen förtjänar, under förutsättning att sagda tillstånd bör anses vara bestående eller varat sex månader utan avbrott samt att invaliditeten begynt innan 360 sådana dagar, för vilka arbetstagaren inte erhållit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsett dagunderstöd, förflutit från arbetsförhållandets upphörande.

15 e §.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat om den nedre åldersgräns som är förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension tillkommer även år 1926 eller tidigare född försäkrad rätt att erhålla arbetslöshetspension.

Med stöd av utredning som pensionskassan godkänt kan pension vid fortsatt arbetslöshet beviljas även retroaktivt för högst sex månader.

16 §.

Ålderdoms- eller invaliditetspension utgår månatligen med ett belopp, som beräknas på den inkomst den försäkrade erhållit från fartyg under det kalenderår, under vilket han började uppbära ålderdomspension eller blev arbetsoförmögen, och de tre närmast föregående kalenderåren i medeltal per premiemånad eller, om den försäkrade stått i arbetsförhållande avsett i 1 § en kortare tid, under hela sin anställningstid, enligt en procentsats, som anges av sjättedelen av premiemånadstalet. Vid fastställandet av den pensionsgrundande lönen beaktas likväl inte den tid, för vilken försäkrad erhållit i 12 § 1 mom. avsedd invaliditetspension. Angående beräknandet av den pensionsgrundande lönen stadgas närmare genom förordning.


17 §.

Tillkommer försäkrad eller den som varit underkastad denna lag inte rätt till ålderdomspension, som avses i 14 §, eller invaliditetspension, som avses i 15 §, utges till honom på grund av fribrev ålderdoms- eller invaliditetspension, efter det att han uppnått 65 års ålder eller, då hans arbetsförmåga på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada, med beaktande jämväl av den tid som redan förflutit, kan uppskattas vara utan avbrott nedsatt med minst två femtedelar åtminstone ett år, och efter hans död till ovan i 15 a § avsedda personer efter honom familjepension på grund av fribrev. Vid bedömandet av i vilken mån arbetsförmågan är nedsatt beaktas den försäkrades återstående förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som han rimligen, med hänsyn till sin utbildning, tidigare verksamhet, ålder och boendeförhållanden samt därmed jämförbara omständigheter, kan förutsättas utföra.


27 §.

Utan hinder av vad i 1 och 3 mom. är stadgat beaktas vid samordning av pensioner inte sådan på lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst grundad ersättning som försäkrad åtnjutit under minst tre års tid omedelbart före pensionsfallet, i den mån ersättningen inte överstiger ersättningsnivån före pensionsfallet, ej heller på sådan ersättning grundad familjepension. Såsom nytt pensionsfall betraktas härvid inte det, att arbetslöshetspension ändras till invaliditetspension eller invaliditetspension till ålderdomspension, ej heller uppkomsten av rätt att erhålla familjepension efter pensionstagare. Vid samordning av pensioner beaktas inte heller sådan ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst som grundar sig på skada vilken uppkommit under krigen åren 1939―1945.


44 §.

Fullmäktige sammankommer minst en gång om året, senast inom juni månad, till sammanträde som benämns fullmäktiges ordinarie möte.


52 §.

Revisorerna skall senast inom april månad skriftligen till styrelsen avge berättelse över sin verksamhet samt utlåtande om förvaltningen av pensionskassan och om dess räkenskaper.

54 §.

Pensionskassans räkenskapsperiod är kalenderåret. I bokföringen skall, utan hinder av vad annorstädes i lag är stadgat, iakttagas stadgandena i denna lag samt av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade anvisningar, vilka föranleds av försäkringsverksamhetens speciella karaktär. Bokslutet, som omfattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse, skall tillställas revisorerna senast inom mars månad det år som närmast följer efter räkenskapsperiodens utgång.

64 §.

Arbetsgivare är skyldig att till sjömanspensionskassan och försäkringsdomstolen lämna alla uppgifter som är av nöden för verkställigheten av denna lag. Sagda anstalter äger rätt att i arbetsgivarens böcker granska uppgifternas riktighet. Vad ovan stadgats om arbetsgivare gäller i tillämpliga delar även i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsedd arbetslöshetskassa.

Statlig, kommunal eller annan offentligrättslig myndighet eller anstalt, läkare i offentlig tjänst, sjukhus samt försäkrings- eller pensionsanstalt och pensionsstiftelse, som bedriver lagstadgad försäkrings verksamhet, är skyldiga att på begäran avgiftsfritt tillställa pensionskassan, försäkringsdomstolen och försäkringsanstalt, som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet, alla på avgörandet i ett i denna lag angivet ärende, som behandlas, inverkande uppgifter, som de förfogar över. Pensionskassan är skyldig att erlägga skäligt arvode för läkarutlåtande, som avgivits på grundvalen av en i detta moment föreskriven skyldighet.


Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1981.

Regeringens proposition 215/80
Socialutsk. bet. 34/80
Stora utsk. bet. 199/80

Helsingfors den 9 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.