1038/1980

Given i Helsingfors den 30 december 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om avträdelsepension.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/74) 3 a §, sådan den lyder i förordningar av den 21 maj 1976, den 14 januari 1977 och den 13 maj 1977 (416/76, 47/77 och 387/77).

ändras 3 § 2 mom. och 19 §,

av dessa lagrum 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 4 januari 1980 (7/ 80) och 19 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 14 januari 1977, samt

fogas till förordningen nya 1 a, 1 b och 1 c §§ som följer:

l a §.

Vid tillämpning av den sista meningen i 1 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension anses en hektar åker motsvara skogsmark, som avkastar 17 kubikmeter virke per år. Skogsmark kan likväl på sagda sätt ersätta åker inom de i nämnda moment avsedda första och andra zonerna och i landskapet Åland med högst en hektar och inom de övriga zonerna med högst två hektar.

1 b §.

De i 1 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsedda kraven beträffande gårdsbruksenhets areal kan sänkas med en hektar eller motsvarande skogsavkastning, om

1) de naturliga produktionsförutsättningarna på brukningsenhetens åkrar är klart bättre än genomsnittet;

2) på brukningsenheten finns en bostadsbyggnad i gott skick eller, då husdjursskötsel bedrivs på brukningsenheten, där finns en husdjursbyggnad i gott skick och en bostadsbyggnad i åtminstone tillfredsställande skick;

3) brukningsenhetens åkrar åtminstone till största delen har täckdikats; eller

4) om överlåtelsetagaren har yrkesutbildning inom lantbruket.

Föreligger två av de i 1 mom. 1―4 punkterna nämnda grunderna, blir sänkningen två gånger så stor som den ovan avsedda sänkningen, och föreligger tre eller flera av grunderna, blir sänkningen två och en halv gång så stor. Brukningsenhet skall likväl omfatta minst fyra hektar åker.

Om specialproduktion bedrivs på brukningsenhet, kan avvikelse ske från de i 1 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension nämnda arealgränserna, likväl så, att brukningsenheten skall omfatta minst två hektar åker.

1 c §.

De i 1 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsedda kraven beträffande brukningsenhets minimistorlek kan höjas med en åkerhektar, om de naturliga produktionsförutsättningarna på åkrarna är avsevärt sämre än genomsnittet.

3 §.

Brukningsenhet som ovan i 1 mom. avsedd odlare äger sedan tidigare skall vara bedömd såsom fortbeståndsduglig enligt 1 a § lagen om avträdelsepension eller på sagda sätt bli fortbeståndsduglig genom anskaffning av tillskottsområde. Särskilt avseende bör även fästas vid att tillskottsområdet och den brukningsenhet som odlaren sedan tidigare äger är belägna på ett med hänsyn till omständigheterna så ändamålsenligt sätt som möjligt i förhållande till varandra. Odlaren skall därtill, då han anskaffat tillskottsområde till sin brukningsenhet, ha varit fast bosatt på sagda brukningsenhet eller i dess omedelbara närhet.


19 §.

I jordbruksstyrelsens och lantbruksbyråernas utlåtanden enligt 15 § 2 och 3 mom. lagen om avträdelsepension får ändring ej sökas, då fråga är om annat utlåtande än avböjande utlåtande angående i 1 § 2 mom., 1 a §, 6 §, 6 a § eller 7 § 2 mom. sagda lag nämnda omständigheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Denna förordning tillämpas om avträdelsen sker eller, då pensionen baserar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut ges den 1 januari 1981 eller därefter.

Helsingfors den 30 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.