1031/1980

Given i Helsingfors den 30 december 1980.

Förordning om ansvarighet för oljeskador.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av lagen den 30 maj 1980 om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg (401/80):

Lagens ikraftträdande.
1 §.

Lagen den 30 maj 1980 om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg (401/80) träder i kraft den 8 januari 1981.

Upprättande av begränsningsfond.
2 §.

Den som önskar upprätta begränsningsfond i enlighet med 6 § lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg, nedan kallad oljeskadelagen, skall göra en skriftlig ansökan därom hos Helsingfors rådstuvurätt.

Av ansökan skall framgå:

1) utredning över de förhållanden, på vilka ansökningen baserar sig;

2) fartygets namn, igenkänningsbokstäver, nationalitet och hemort;

3) fartygets dräktighet, beräknad enligt 1 § oljeskadelagen;

4) fartygsägarens namn och adress;

5) namn och adress på försäkringsgivaren eller den som ställt säkerhet beträffande fartygsägarens ansvar; samt

6) alla kända sakägares namn och adresser.

Sökande skall tillställa domstolen avskrift av det certifikat som avses i 12 eller i 13 § oljeskadelagen samt utredning över riktigheten av den uppgift om fartygets dräktighet som förutsätts i 2 mom. 3 punkten.

3 §.

Det belopp eller den säkerhet som avses 1 6 § 2 mom. oljeskadelagen skall tillställas magistraten i Helsingfors. Efter att ha kontrollerat beloppets eller säkerhetens tillräcklighet skall magistraten meddela domstolen därom.

Magistraten skall förvalta de emottagna medlen eller den emottagna säkerheten. Det till fonden inbetalda beloppet skall deponeras i penninginrättning, om möjligt för att avkasta ränta.

4 §.

Begränsningsfond anses ha blivit upprättad då domstolen, efter att ha mottagit nedan i 3 § 1 mom. avsett meddelande av magistraten, har givit ett utslag, vari den uttryckligen konstaterar att sådan kontant betalning erlagts eller säkerhet ställts, som motsvarar ansvarighetsbeloppet. Har kontantbeloppet eller del därav deponerats eller säkerheten eller del därav ställts senare, anses fonden ha blivit upprättad då fondens medel täcker hela ansvarighetsbeloppet.

Då begränsningsfond har upprättats skall domstolen så snart som möjligt meddela om upprättandet samt om ansvarighetsbeloppets storlek till alla kända sakägare. Domstolen skall även meddela sakägarna om huruvida fonden är upprättad genom deposition av en penningsumma, motsvarande ansvarighetsbeloppet, eller genom ställande av säkerhet. Domstolen skall därtill meddela om upprättandet av fonden i officiella tidningen. Finns skadelidande i utlandet, skall om upprättandet meddelas på sätt som är lämpligt i vederbörande stat.

I samband med meddelande om upprättande av fond skall domstolen uppmana sakägarna att skriftligen framställa sina krav gentemot fonden.

Förvaltningen av begränsningsfond.
5 §.

Domstolen skall meddela fartygsägaren och den som har upprättat begränsningsfonden om de i 4 § 3 mom. avsedda kraven samt uppmana sagda personer att framställa sina eventuella anmärkningar i anledning av kraven.

6 §.

Ger domstol efter upprättandet av begränsningsfond ett nytt utslag, varmed ansvarighetsbeloppet höjs, skall domstolen bereda den som upprättat fonden tillfälle att deponera det bristande beloppet eller att ställa kompletterande säkerhet. Vad i 3 § 1 mom. är stadgat lände därvid till efterrättelse i tillämpliga delar. Då det bristande beloppet har erlagts eller den kompletterande säkerheten ställts, skall domstolen meddela sakägarna därom.

7 §.

Finner domstolen det påkallat, kan den för skötseln av fondens angelägenheter förordna en ombudsman, vars uppgift är att granska ställda krav, företräda fonden vid rättegång samt framställa förslag beträffande fördelningen av fondens medel.

Angående ombudsmannens arvode gäller vad i oljeskadelagen är stadgat om rättegångskostnader.

8 §.

Då domstol har avgjort i enlighet med 4 § framställda ersättningskrav eller då ersättningskrav inte är stridigt eller ersättningen fastställts medelst laga kraft vunnen dom, som enligt 19 § oljeskadelagen får verkställas i Finland, skall domstolen besluta om utbetalning av ersättningsbeloppet ur fondens medel till den ersättningsberättigade. Domstolen skall ofördröjligen meddela magistraten i Helsingfors om sitt beslut.

Har fonden upprättats genom ställande av säkerhet, skall domstolen i de i 1 mom. avsedda fallen uppmana den som upprättat fonden att utbetala det av domstolen fastställda ersättningsbeloppet till den ersättningsberättigade samt därefter tillställa domstolen utredning över att betalning har skett. Då domstolen har erhållit en dylik utredning, skall det erlagda beloppet avdras från ansvarighetsbeloppet.

9 §.

Förslår det i 5 § 1 mom. oljeskadelagen avsedda ansvarighetsbeloppet ej för att till fullt belopp erlägga samtliga påyrkade ersättningar, nedsätts ersättningarna i proportion till de godkända yrkandena.

Domstolen kan förordna att tillsvidare endast en viss del av de påyrkade ersättningarna erläggs, såframt det föreligger möglighet att fondens medel inte förslår för utbetalning av samtliga påyrkade ersättningar.

10 §.

Har i 8 § 1 mom. avsett utslag givits i annan stat, som är part (fördragsslutande stat) i den internationella konventionen om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, som ingåtts i Bryssel den 29 november 1969, skall avskrift av utslaget inges till domstolen i enlighet med 19 § oljeskadelagen.

11 §.

Till begränsningsfondens upprättare kan endast de medel jämte eventuella räntor återbetalas, som återstår då samtliga ersättningsberättigade har erhållit ersättning. Sådan återbetalning kan ske först då alla krav, som kan framställas gentemot begränsningsfonden, har avgjorts eller då enligt 10 § oljeskadelagen talan angående ersättning inte längre kan väckas.

Vad i 1 mom. är sagt gäller på motsvarande sätt återställande av en för gränsningsfonden ställd säkerhet. Har utbetalning av ersättning skett i enlighet med 9 § 2 mom., kan domstolen dock även samtycka till partiellt återställande av säkerhet, ifall den återstående delen av säkerheten kan anses motsvara det belopp för vilket fonden efter utbetalningarna fortfarande är ansvarig.

Har domstolen i enlighet med 1 eller 2 mom. fattat beslut om återställande av penningmedel eller säkerhet, skall den om sitt beslut meddela magistraten i Helsingfors och ombudsmannen.

Försäkring eller annan penningsäkerhet för finskt fartyg.
12 §.

I 12 § 1 och 2 mom. oljeskadelagen avsedd försäkring eller annan säkerhet godkännes och i 3 mom i samma paragraf avsett certifikat utfärdas av sjöfartsstyrelsen. Certifikatet söks hos sjöfartsstyrelsen på blankett som uppgjorts i enlighet med ett av densamma fastställt formulär.

13 §.

Önskar någon täcka ansvarighet för annat än statsägt fartyg med försäkring, skall till ansökan om certifikat fogas försäkringsgivarens utredning, varav skall framgå:

1) att försäkringen täcker den i 12 § 1 mom. oljeskadelagen avsedda ansvarigheten; och

2) att försäkringen under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigast tre månader från den dag, då sjöfarsstyrelsen har erhållit skriftlig anmälan om att försäkringen upphört, förutom ifall certifikatet har tillställts sjöfartsstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Har ägare täckt sin ansvarighet med annan penningsäkerhet än försäkring, skall till ansökan anslutas tillförlitlig utredning om att säkerheten på motsvarande sätt uppfyller villkoren i 1 mom. 2 punkten.

14 §.

Av finskt försäkringsbolag given försäkring skall stå i överensstämmelse med de försäkringsvillkor som social- och hälsovårdsministeriet fastställt.

Över annan än i 1 mom. avsedd försäkring skall sjöfartsstyrelsen före godkännandet av densamma införskaffa social- och hälsovårdsministeriets utlåtande. Utlåtande behöver dock inte inbegäras, då det är uppenbart att försäkringsgivaren är tillförlitlig och solvent.

Då det finns skäl att antaga att försäkringsgivaren inte är i stånd att svara för sina skyldigheter, kan detta beaktas då försäkringens tillräcklighet eller godtagbarhet bedöms.

15 §.

Certifikat avfattas på en blankett, som uppgjorts i enlighet med formulär som bifogats denna förordning. Blanketten enligt bilaga 1 används för fartyg som ägs av staten och blanketten enligt bilaga 2 för andra finska fartyg.

Försäkring eller annan penningsäkerhet för utländskt fartyg.
16 §.

Ar utländskt fartyg registrerat i fördragsslutande stat och det inte ägs av främmande stat, bör det i 13 § 2 mom. oljeskadelagen avsedda certifikatet vara utfärdat eller bestyrkt av vederbörande myndighet i registreringsstaten. Certifikatet, som skall vara avfattat på eller översatt till engelska eller franska, skall vara uppgjort enligt en mall, som fogats såsom bilaga till skadekonventionen och däri skall ingå de i konventionens 7 artikel stycke 2 angivna uppgifterna.

17 §.

Är utländskt fartyg inte registrerat i fördragsslutande stat och det inte ägs av främmande stat, utfärdas det i 13 § 2 mom. oljeskadelagen avsedda certifikatet av sjöfartsstyrelsen efter det att denna godkänt den i 1 mom. av samma paragraf avsedda försäkringen eller säkerheten.

18 §.

Ovan i 17 § avsett certifikat skall sökas hos sjöfartsstyrelsen senast 30 dagar innan fartyget väntas anlöpa finsk hamn eller anlända till annan landningsplats på finskt vattenområde.

Ansökan skall avfattas på finska, svenska eller engelska och däri skall nämnas:

1) fartygets namn, igenkänningsbokstäver, nationalitet och hemort;

2) fartygsägarens namn samt den ort, där han utövar sin huvudsakliga verksamhet;

3) arten av den säkerhet som täcker fartygets ansvarighet, om ansvarigheten inte täcks med försäkring; och

4) namnet på den som beviljat försäkring eller som ställt annan säkerhet samt den ort, där han utövar sin huvudsakliga verksamhet, och den plats, där försäkringen har beviljats eller penningsäkerhet ställts.

Då ansökan har avfattats på engelska, kan vid behov inbegäras eller på sökandens bekostnad utföras en översättning till finska eller svenska.

19 §.

Har ägarens ansvarighet täckts med försäkring, skall till ovan i 18 § avsedd ansökan fogas en av försäkringsgivaren förebragd utredning, av vilken framgår:

1) att försäkringen täcker den i 13 § 1 mom. oljeskadelagen avsedda ansvarigheten; och

2) att försäkringen kan upphöra att gälla under certifikatets giltighetstid tidigast tre månader från den dag, då sjöfartsstyrelsen har erhållit skriftlig anmälan om att giltigheten upphört, förutom ifall certifikatet har tillställts sjöfartsstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Har ägare täckt sin ansvarighet med annan penningsäkerhet än försäkring, skall till ansökningen fogas utredning över att säkerheten på motsvarande sätt uppfyller de i 1 mom. nämnda villkoren.

Den ovan i 1 och 2 mom. avsedda utredningen skall avfattas på finska, svenska eller engelska. Då ansökan har avfattats på engelska, kan vid behov inbegäras eller på sökandens bekostnad utföras översättning till finska eller svenska.

20 §.

Sjöfartsstyrelsen skall beträffande i 17―19 §§ avsedd försäkring införskaffa social- och hälsovårdsministeriets utlåtande. Utlåtande behöver dock inte inbegäras, då det är uppenbart att försäkringsgivaren är tillförlitlig och solvent.

Då det finns skäl att antaga att försäkringsgivaren inte är i stånd att svara för sina skyldigheter, kan detta beaktas, då försäkringens tillräcklighet eller godtagbarhet bedöms.

21 §.

Ovan i 17 § avsett certifikat avfattas på blankett som uppgjorts enligt ett av sjöfartsstyrelsen fastställt formulär.

Sjöfartsstyrelsen sänder utfärdat certifikat till fartygsägaren eller dennes ombud.

22 §.

Sjöfartsstyrelsen kan förordna att certifikat, som utfärdats i annan fördragsslutande stat för fartyg som avses i 17 §, kan jämställas med certifikat som sjöfartsstyrelsen utfärdat med stöd av samma paragraf.

23 §.

Certifikat, som med stöd av 13 § 2 mom. oljeskadelagen utfärdats för fartyg som ägs av främmande stat, skall vara utfärdat av vederbörande myndighet i ägarstaten.

Särskilda stadganden.
24 §.

sjöfartsstyrelsen skall förvara ett exemplar av certifikat som utfärdats för finska fartyg och med stöd av 17 § för utländska fartyg.

25 §.

sjöfartsstyrelsen åligger att tillse att skyldigheten att taga lagstadgad försäkring och upprätthålla den eller att ställa säkerhet fullgörs samt att i 12 eller 13 § oljeskadelagen avsedda certifikat medföljer fartyg. sjöfartsstyrelsen kan vid behov få handräckning av tullverket.

26 §.

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av handels- och industriministeriet.

Närmare bestämmelser om försäkring eller säkerhet beträffande utländskt fartyg samt om ovan i 25 § avsedd tillsyn utfärdas dock av sjöfartsstyrelsen, som före utfärdandet av bestämmelser angående försäkring eller säkerhet skall inbegära social- och hälsovårdsministeriets utlåtande och före utfärdandet av bestämmelser angående tillsyn tullstyrelsens utlåtande.

27 §.

Denna förordning träder i kraft den 8 januari 1981.

Helsingfors den 30 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. Koikkalainen

Bilaga 1

Bilaga saknas

Bilaga 2

Bilaga saknas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.