1028/1980

Given i Helsingfors den 30 december 1980.

Lag om farledsavgift.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Till täckande av de kostnader som staten åsamkas genom byggandet, underhållet och skötseln av allmänna farleder för sjöfarten och av säkerhetsanordningar som behövs för sjötrafiken samt av isbrytarassistansen uppbärs till staten farledsavgift i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Angående lotsningsavgift, som uppbärs för täckande av de kostnader staten åsamkas genom lotsningsverksamheten, och avgift för den bogsering som utförs av sjöfartsväsendets fartyg stadgas särskilt.

2 §.

Envar som idkar handelssjöfart i Finlands territorialvatten med registrerat finskt fartyg eller utländskt fartyg är skyldig att erlägga farledsavgift.

Under de vintermånader som stadgas genom förordning kan farledsavgiften höjas genom uppbörd av ett särskilt vintertillägg.

Skyldighet att erlägga farledsavgift föreligger inte då fartyg på väg från en utländsk hamn till en annan passerar genom Finlands territorialvatten utan att anlöpa finsk hamn.

3 §.

Farledsavgiftens storlek stadgas genom förordning med beaktande av fartygets nettodräktighet och lämplighet för vintertrafik. Med farledsavgiften täcks kostnaderna för byggandet, underhållet och skötseln av de i 1 § nämnda allmänna farlederna och säkerhetsanordningarna för sjöfarten samt kostnaderna för isbrytarassistansen. Av de avgifter som uppbärs till staten för isbrytarassistansen kan dock en del lämnas obeaktade då genom förordning stadgas om detaljerade avgiftsgrunder eller avgifter.

Förutom fartygets nettodräktighet och lämplighet för vintertrafik kan vid fastställandet av farledsavgiftens storlek beaktas även andra faktorer som inverkar på fartygets konstruktion och på trafiken med fartyget.

Farledsavgift kan erläggas särskilt för varje resa, för månad eller för kalenderår.

4 §.

För fartyg i utrikestrafik skall fartygsanmälan samt övriga i förordning närmare nämnda uppgifter och handlingar inlämnas till den tullanstalt, där fartyget ut- eller inklareras.

Motsvarande uppgifter om fartyg i inrikesfart skall lämnas till den tullanstalt som är närmast fartygets hemort. För erläggande av årsavgift skall uppgifterna lämnas årligen före utgången av mars månad eller, om fartyget då inte är i trafik, så snart fartyget inleder trafiken. För månadsavgift skall anmälan göras så snart fartyget anträder en resa.

5 §.

Befriade från farledsavgift är fartyg:

1) som används enbart i insjötratik;

2) som staten äger;

3) som av tvingande skäl eller enbart för inhämtande av order för vidare resa eller för iståndsättning eller undersökning angående behovet av iståndsättning anlöper finsk hamn utan att lossa eller intaga last eller avlämna eller taga passagerare; eller

4) som har gjort ett i förordning närmare stadgat antal resor, för vilka har erlagts ett farledsavgiftsbelopp som motsvarar de gjorda resorna.

Befriade från att på nytt erlägga farledsavgift är även fartyg, som under en och samma resa mellan lastningar i Finland av lastnings- eller stuvningstekniska skäl anlöper utländsk hamn för att fylla på sin last.

6 §.

Handels- och industriministeriet kan på grunder, om vilka stadgas genom förordning, i enskilda fall bevilja nedsättning av eller befrielse från farledsavgift eller bestämma, att redan erlagd farledsavgift eller del därav skall återbetalas.

Genom förordning kan tullstyrelsen bemyndigas att bevilja i 1 mom. avsedd nedsättning av, befrielse från eller återbäring av avgift, då beloppet av den förmån som beviljas inte överstiger en summa, som bestäms genom förordning, och det inte är fråga om ändring av tidigare praxis eller eljest om ett principiellt viktigt fall.

7 §.

Fartygets ägare svarar för att avgiften erläggs. Samma ansvar åvilar den som för ägarens räkning anmäler fartyget till in- eller utklarering.

Betalningsskyldig som inte är bosatt i Finland samt utländsk betalningsskyldig skall ha ett av distriktstullkammare godkänt, i Finland bosatt ombud, som ansvarar för de förpliktelser och påföljder som stadgandena i denna lag medför för den betalningsskyldige.

8 §.

Den som försummar anmälnings- eller annan skyldighet, som avses i denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, eller som annars bryter mot nämnda stadganden eller bestämmelser skall, såvida strängare straff för handlingen inte annorstädes i lag är stadgat, för farledsavgiftsförseelse dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

9 §.

Tullverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt ombesörjer fastställandet, debiteringen och uppbörden av den däri avsedda farledsavgiften.

Sjöfartsmyndigheterna skall tillställa tullverket material, utredningar och utlåtanden som erfordras för tillämpningen av denna lag samt vid behov giva även annan handräckning.

10 §.

Om fastställandet och erläggandet av farledsavgift, myndigheter, anmälningsskyldighet, avgiftsrättelse, efterdebitering, avgiftshöjning, felavgift, underlåtenhet att erlägga avgift och sökande av ändring samt även i övrigt gäller, såframt ej annat är stadgat i denna lag, i tillämpliga delar vad i tullagen (573/78) eller med stöd av den är stadgat.

11 §.

I handels- och industriministeriets eller tullstyrelsens beslut i ärende som avses i 6 § får ändring inte sökas genom besvär.

12 §.

Närmare stadganden om verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning.

Om uppbörden vid Saima kanal av den i denna lag avsedda avgiften stadgas genom förordning.

13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1981.

Genom denna lag upphävs lagen den 19 augusti 1921 om erläggande av fyravgift (196/ 21) och lagen den 23 december 1920 om erläggande av isavgift för handelssjöfart vintertid (324/20) samt förordningen den 25 oktober 1963 om uppbärande av sjöfartsavgifter för shelterdäckade fartyg i vissa fall (463/63).

Helsingfors den 30 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Ulf Sundqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.