1027/1980

Given i Helsingfors den 30 december 1980.

Lag om ändring av 6 och 7 §§ värnpliktslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § och 7 § 1 mom. värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50), av dessa lagrum 6 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 3 maj 1963 och den 4 november 1966 (209/63 och 523/66), som följer:

6 §.

Efter fullgjord aktiv tjänst hör värnpliktig till reserven till utgången av det år, under vilket han fyller femtio år. I reserven utgör de värnpliktiga en årsklass vilka samma år överförts till denna.

Officer, befattningsofficer och underofficer hör till reserven till utgången av det år, under vilket han fyller sextio år, frånsett officer med överstes eller kommodors eller högre militärgrad, som hör till reserven tills han helt och hållet befrias från fullgörande av värnplikt.

7 §.

Till reserven hörande värnpliktig inkallas till repetitionsövningar, till manskapet hörande för en tid av sammanlagt fyrtio, underofficer och till tekniska uppgifter utbildad för en tid av sjuttiofem samt till befattningsofficer och till officer utbildad för en tid av etthundra dagar. Värnpliktig som har kvar högst tio år av sin tid i reserven kan dock inkallas till repetitionsövningar för en tid av högst hälften av den ovan avsedda maximitiden.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981.

Stadgandena i denna lag om den tid värnpliktig hör till reserven tillämpas även på de värnpliktiga som överförts till reserven eller från reserven till lantvärnet före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 30 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Försvarsminister
Lasse Äikäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.