973/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av 18 och 43 a §§ lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) 18 § 2 mom. och 43 a § 2 mom., sådana de lyder, 18 § 2 mom. i lag av den 3 juni 1976 (470/76) och 43 a § 2 mom. i lag av den 10 juni 1977 (448/77), som följer:

18 §.

Till skadad eller insjuknad, som inte har fasta årsinkomster eller vars fasta årsinkomster når upp högst till en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd inkomstgräns, utgår tilläggsränta till fullt belopp. Överskrider årsinkomsten den fastställda inkomstgränsen för full tilläggsränta, minskas den tilläggsränta som skall utbetalas med ett belopp som motsvarar det överskjutande beloppet. Såsom fast årsinkomst, vartill ej räknas ersättning som enligt denna lag utgår på grundval av egen skada eller sjukdom, anses enligt prövning den sannolika regelbundna inkomsten per år under den tid, för vilken tilläggsränta fastställs.


43 a §.

Har pensionsnivån till följd av indexutvecklingen i väsentlig mån förändrats, skall social- och hälsovårdsministeriet justera den i det med stöd av 18 § 2 mom. utfärdade beslutet avsedda inkomstgränsen för full tilläggsränta, på ett sätt som motsvarar indexutvecklingen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

För verkställigheten av denna lag erforderliga åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Social- och hälsovårdsministeriet skall första gången fastställa den i 18 § 2 mom. av denna lag avsedda inkomstgränsen för full tilläggsränta, i envar dyrhetsklass, sådan denna gräns vore enligt de vid denna lags ikraftträdande gällande stadgandena.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.