972/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av 14 och 18 §§ lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 § 2 och 5 mom. samt 18 § 1 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst,

av dessa lagrum 14 § 2 mom. och 18 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 19 februari 1971 (180/71) samt 14 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 3 december 1965 (622/65). som följer:

14 §.

Försörjningspensionens årliga belopp är:

1) för änka 3 840 mark;

2) för barn 2 160 mark och för föräldralöst barn därutöver 2 160 mark;

3) för förälder 2 160 mark; samt

4) för annan anhörig 960 mark.


Försörjningspension utbetalas på grundvalen av boningsortens dyrhetsgrad förhöjd med högst 10 procent. Orternas dyrhetsklassificering fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.


18 §.

Skadad eller insjuknad, vars invaliditetsgrad i enlighet med stadgandena i 8 § är fastställd till minst 20 procent, kan på ansökan beviljas tilläggsränta för viss tid. Tilläggsräntans fulla belopp är, såframt sökandens invaliditetsgrad fastställts till minst 30 procent, allt efter den skadades eller insjuknades varaktiga boningsorts dyrhetsgrad 4 800 respektive 4 100 mark om året samt, om invaliditetsgraden fastställts till en lägre procent än 30, på motsvarande sätt 3 200 respektive 2 750 mark om året.

Orternas dyrhetsklassificering fastställs av social och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.