969/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av lagen om tryggande av underhåll för barn.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 januari 1977 om tryggande av underhåll för barn (122/77) 11 § 2 mom., 21 § 2 mom., 37 § och 38 § 3 mom. som följer:

11 §.

Angående socialnämnden underställd tjänsteinnehavares rätt att besluta om beviljande av underhållsstöd och om andra därtill anslutna åtgärder gäller vad i 14 § lagen om förvaltningen av socialvården är stadgat.

21 §.

Beslut om att underhållsbidrag inte skall indrivas fattas av socialnämnden på ansökan av den underhållsskyldige eller på eget initiativ, sedan den underhållsskyldige beretts tillfälle att bli hörd i saken.

37 §.

Om sökande av ändring i beslut som fattats av ovan i 11 § 2 mom. avsedd, socialnämnden underställd tjänsteinnehavare gäller vad i lagen om förvaltningen av socialvården är stadgat.

38 §.

I utslag som länsrätt givit med anledning av besvär får ändring inte sökas genom besvär. Detsamma gäller beslut som länsrätten givit i det fall som avses i 27 § 2 mom. eller med stöd av 34 § 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Då denna lag träder i kraft skall i länsstyrelsen anhängiga ärenden slutbehandlas i enlighet med tidigare gällande stadganden.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.