956/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av lagen om barndagvård.

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) 14 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 augusti 1976 (726/76), samt

ändras 9, 20 och 31 §§,

av dessa lagrum 31 § sådan den lyder i nämnda lag av den 27 augusti 1976, som följer:

9 §.

Socialstyrelsen skall årligen uppgöra en riksomfattande plan för ordnandet av barndagvården för de fem följande kalenderåren. Planen och ändringar däri skall föreläggas statsrådet för godkännande.

20 §.

För kostnader, som föranletts av ovan i 1 § 3 punkten avsedd ledning och övervakning av barns lek och sysselsättning kan länsstyrelsen bevilja statsunderstöd på grunder som socialstyrelsen fastställer inom ramen för ett anslag i statsförslaget.

31 §.

Om sökande av ändring i länsstyrelsens och socialstyrelsens beslut är stadgat särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Utan hinder av vad i 20 § är stadgat slutbehandlas de i lagens 1 § 3 punkten avsedda statsbidragsärenden, som är anhängiga vid socialstyrelsen när denna lag träder i kraft, i enlighet med de tidigare stadgandena. Länsstyrelserna utger första gången statsunderstöd för kostnader som hänför sig till året 1981.

Om dagvårdsreglementet är i motsvarande mån gällande vad om socialreglemente och instruktion är stadgat i lagen den 19 december 1980 angående ändring av lagen om förvaltningen av socialvården (944/80).

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.