952/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen av 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) 16 § 3 mom., 25 § och 31 § 2 mom. som följer:

16 §.

Privata verksamhetsenheter för specialomsorger kan likaså anordna riksomfattande forsknings-, försöks- eller annan därmed jämförlig specialomsorgsverksamhet på sätt därom mellan verksamhetsenhetens upprätthållare och socialstyrelsen avtalas.


25 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt skall ha en instruktion.


31 §.

Beslut om meddelande av specialomsorger om person samt om dessas upphörande fattas av specialomsorgernas ledargrupp, såframt ej i instruktionen för specialomsorgsdistriktet annat föreskrivs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Då denna lag träder i kraft skall i social- och hälsovårdsministeriet anhängigt ärende där slutbehandlas i enlighet med tidigare gällande stadganden.

Med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) fastställda reglementen iakttages tills de instruktioner som avses i denna lag godkänts i stadgad ordning.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.