904/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om ädelmetallarbeten.

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 16, 20 och 27 §§ samt 28 § 1 mom. förordningen den 28 mars 1977 om ädelmetallarbeten (292/77) och

fogas till förordningens 4 kap. en ny 17 a § som följer:

16 §.

Kontrollstämpling verkställs i Helsingfors och Åbo under tillsyn av inspektoratets ädelmetallbyrå och annorstädes i landet under tillsyn av en av inspektoratet till kontrollstämplare förordnad person.

17 a §.

Verkställs kontroll av annat än i 1 § nämnt, för allmänt bruk avsett ädelmetallarbete och motsvarar det gällande stadganden och bestämmelser, skall det förses med kontroll-, halt- och årsstämpel samt byråchefens vid ädelmetallbyrån namnstämpel.

20 §.

Ur landet utförda men återsända ädelmetallarbeten skall för indrivning av kontrollavgift efter tullklareringen på sätt tullmyndigheten föreskriver tillställas inspektoratets ädelmetallbyrå eller kontrollstämplaren på den ort, där arbetet har kontrollstämplats.

27 §.

Utan hinder av vad i 1 § är stadgat får dock säljas ädelmetallarbeten, vilka hört till konkurs- eller dödsbo eller förvärvats genom utsökningsförfarande, så ock ädelmetallarbeten, vilka säljs på auktion förrättad av tullverket, auktionskammare eller pantlånekontor.

28 §.

Chefen för inspektoratets ädelmetallbyrå eller av honom förordnad person har för tillsyn över iakttagandet av stadgandena i denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser rätt att vinna tillträde till tillverknings-, lager- eller försäljningslokaler för ädelmetallarbeten och att vid behov för undersökning därifrån medtaga ädelmetallarbeten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Ulf Sundqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.