861/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av lagen om andelslag.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 kap. lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54), sådant det lyder i lag av den 29 augusti 1969 (549/69), samt

fogas till lagen nya 166―168 §§ som följer:

3 kap.

Andelslag som bedriver lånerörelse.

16 §.

Omfattar verksamhetsområdet för andelslag som idkar handelsrörelse mottagande av sparkassedepositioner, skall andelslaget tillställa sina stadgar och ändringar i dem finansministeriet för granskning.

Andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall i sina stadgar upptaga de bestämmelser som finansministeriet finner påkallade.

Om andelslag som bedriver bankverksamhet är stadgat särskilt.

16 a §.

Andelslag som bedriver sparkasseverksamhet får mottaga depositioner endast av andelslagets medlemmar och av medlemmarnas minderåriga barn.

Upphör räkningshavares medlemskap i andelslag eller övergår fordran, som grundar sig på deposition, till person eller sammanslutning, som inte är medlem i andelslaget, skall andelslaget uppsäga de deponerade medlen inom ett år efter det att det skedda kommit till andelslagets kännedom och därefter avsluta räkningen i enlighet med villkoren för denna. Så skall förfaras även då i 1 mom. avsedd minderårig räkningshavare blir myndig. Tidsbunden deposition är likväl i kraft till förfallodagen.

16 b §.

Sparkasseverksamhet kan bedrivas vid andelslags huvud- och filialkontor och kommersiella driftställen samt andra sådana servicepunkter, där sådan verksamhet enligt andelslagets stadgar är tillåten.

17 §.

För mottagande av sparkassedepositioner får användas sådana räkningar som i bankverksamheten allmänt används för mottagande av depositioner från allmänheten. Finansministeriet godkänner de räkningar, som används för mottagande av depositioner, och villkoren för dem efter att ha inhämtat utlåtande av bankinspektionen.

Såsom gottgörelse för sparkassedeposition får andelslag erlägga ränta endast enligt villkoren för räkningen. Beviljande av annan förmån, som grundar sig på deposition i andelslags sparkassa, är förbjudet.

17 a §.

Över sparkassedeposition skall utgivas till viss person ställd motbok eller annat till viss person ställt bevis; i motboken eller beviset samt i registret över räkningarna skall antecknas räkningshavarens eller dennes förälders medlemsnummer i andelslaget. Motbok eller depositionsbevis kan transporteras endast på viss person, vilket skall vara omnämnt i motboken eller i depositionsbeviset. Om begagnandet av räkning kan göras förbehåll, med stöd av vilket räkningen kan begagnas även av annan än räkningshavaren.

Om dödande av motbok eller annat över sparkassedeposition utgivet bevis är stadgat särskilt.

17 b §.

Andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall hålla en med beaktande av sparkasseverksamhetens art och omfång tillräcklig kassareserv. Kassareserven skall uppgå till minst tio procent av sparkassedepositionernas totalbelopp.

Till kassareserven får hänföras fordringar med högst sex månaders uppsägningstid hos inhemska banker och centralaffärer för andelslag som bedriver sparkasseverksamhet, statens, kommuners, kommunalförbunds och församlingars egna eller av dem garanterade obligationer samt av finansministeriet för ändamålet godkända kreditinrättningars obligationer ävensom ovan nämnda centralaffärers obligationer.

17 c §.

Andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall för tryggande av räkningshavares fordran ordna av finansministeriet godkänd borgen eller annan motsvarande säkerhet.

17 d §.

Medlem och suppleant i förvaltningsrådet och styrelsen för andelslag som bedriver sparkasseverksamhet ävensom revisor och funktionär i sådant andelslag samt av centralaffär för andelslag eller av finansministeriet tillsatt inspektör är skyldiga att hemlighålla vad de i uppdrag som ansluter sig till sparkasseverksamheten erfarit om räkningshavares depositioner.

Andelslag och av centralaffär för andelslag eller av finansministeriet tillsatt inspektör är berättigade att lämna i 1 mom. avsedda upplysningar endast till åklagar- och polismyndighet för utredande av brott samt till annan myndighet, som enligt lag är berättigad att erhålla dylika upplysningar.

18 §.

Tillsyn över sparkasseverksamheten utövas av vederbörande centralaffär för andelslag så, att tillsynen styrs och övervakas av finansministeriet.

För tillsynen över sparkasseverksamhet tillsätter centralaffär för andelslag erforderligt antal sparkasseinspektörer, vilka har rätt att förrätta inspektioner av medlemsandelslagens sparkassor. Samma rätt tillkommer även av finansministeriet tillsatta inspektörer.

Centralaffär och andelslag som bedriver sparkasseverksamhet är skyldiga att för finansministeriet förete de för inspektionen och övervakningen av sparkassorna erforderliga handlingarna ävensom lämna andra upplysningar och förebringa utredningar, som ministeriet kräver.

Andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall årligen för täckande av de kostnader, som föranleds av övervakningen av sparkasseverksamheten, till finansministeriet erlägga en av ministeriet bestämd avgift. Vid fördelningen av dessa kostnader mellan andelslagen skall antalet sparkasseservicepunkter och depositionsstockens storlek beaktas.

18 a §.

Lånerörelse får bedrivas, förutom av andelslag som avses i 16 §, endast av andelslag, som bedriver sin verksamhet blott bland egna medlemmar och vari endast den som hör till personalen vid viss sammanslutning kan vara medlem.

Ovan i 1 mom. avsett andelslag skall, innan det inleder sin verksamhet, tillställa finansministeriet kopia av sådan grundanmälan och sådan ändringsanmälan som avses i handelsregisterlagen (129/79) samt inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång tillställa ministeriet kopia av sitt bokslut och av revisorernas däröver avgivna revisionsberättelse.

166 §.

Den som

1) i egenskap av medlem eller suppleant i förvaltningsrådet eller styrelsen för andelslag som idkar handelsrörelse eller för centralaffär för andelslag eller ock i egenskap av revisor eller funktionär i sådant andelslag eller i sådan centralaffär uppsåtligen lämnar myndighet oriktig eller vilseledande uppgift om sparkassa eller deponent eller

2) i egenskap av sparkasseinspektör, som tillsatts av centralaffär för andelslag, uppsåtligen lämnar oriktig uppgift eller underlåter att göra anmärkning om brist eller missbruk, som han observerat, skall, såframt gärningen ej är ringa eller strängare straff ej är stadgat annorstädes i lag, dömas för sparkassebrott till böter eller till fängelse i högst sex månader.

167 §.

Den som

1) bryter mot stadgandena i 16 a och 17 §§ av denna lag eller

2) i egenskap av medlem eller suppleant i förvaltningsrådet eller styrelsen för andelslag som idkar handelsrörelse, i egenskap av revisor eller funktionär i sådant andelslag eller i egenskap av inspektör, som tillsatts av centralaffär för andelslag eller av finansministeriet, olovligen yppar vad han erfarit om räkningshavares deposition i sparkassan, skall, såframt gärningen ej är ringa eller strängare straff ej är stadgat annorstädes i lag, dömas för sparkasseförseelse till böter. Till samma straff skall dömas den som bryter mot stadgandena i 18 a § i denna lag.

Har genom gärning, som avses i 1 mom. 2 punkten, endast enskild rätt blivit kränkt, får allmän åklagare väcka åtal blott om målsäganden har anmält gärningen för åtal.

I övrigt får allmän åklagare väcka åtal för gärning, som är straffbar enligt 1 mom., endast om finansministeriet har anmält den för åtal.

168 §.

Har medlem eller suppleant i förvaltningsrådet eller styrelsen för andelslag som idkar handelsrörelse, revisor eller funktionär i sådant andelslag eller sparkasseinspektör i sin verksamhet ej följt stadgandena i 3 kap. av denna lag eller bestämmelser, som ingår i stadgarna för sparkassa, eller av finansministeriet behörigen utfärdade föreskrifter, kan länsstyrelsen nå framställning av finansministeriet eller av den centralaffär, som tillsatt vederbörande sparkasseinspektör, vid vite tillhålla honom att fullgöra sin skyldighet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981

Denna lag tillämpas även på andelslag som bedriver i lagen avsedd sparkasseverksamhet och som existerar vid lagens ikraftträdande med beaktande av vad i 3 och 4 mom. stadgas.

Andelslag skall, räknat från lagens ikraftträdande, såframt ej finansministeriet på ansökan beviljar längre tid:

1) inom tre år befordra de ändringar av stadgarna, som enligt lagen är nödiga, till granskning;

2) inom två år bringa de räkningar som används i sparkasseverksamheten i överensstämmelse med stadgandena i 17 §;

3) inom fyra år bringa över deposition utgiven motbok eller annat depositionsbevis i överensstämmelse med stadgandena i 17 a §.

Ovan i 18 a § avsett andelslag, som existerar då denna lag träder i kraft, skall tillställa finansministeriet kopia av sin grundanmälan till handelsregistret inom ett år från lagens ikraftträdande. Ovan i 18 a § 2 mom. nämnd kopia av bokslutet och av revisorernas berättelse skall insändas första gången för den räkenskapsperiod som utgår efter denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.