852/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd.

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) 14 § och andras 34 och 38 §§ samt 44 a §,

av dessa lagrum 34 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 28 december 1979 (1055/79), 38 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 22 februari 1980 (121/80) samt 44 a § sådan den lyder i nämnda förordning av den 28 december 1979, som följer:

34 §.

Registrerad arbetsgivare skall till det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen, för övervakning av innehållna och erlagda medel avge årsanmälan, av vilken framgår:

1) namn och personbeteckning på de löntagare som under året varit i arbetsgivarens tjänst;

2) beloppet av förskottsinnehållning underkastad lön till envar löntagare samt av innehållning som verkställts på lönen;

3) de sammanlagda beloppen av förskottsinnehållning underkastade löner till ovan avsedda löntagare och av innehållningar som verkställts på lönerna; samt

4) andra av skattestyrelsen bestämda uppgifter.

Av årsanmälan skall i en särskild uppställning framgå ovan i 1 mom. avsedda uppgifter beträffande de prestationer som avses i 4, 5, 6 och 7 §§ lagen om förskottsuppbörd.

Årsanmälan skall göras på av skattestyrelsen fastställd blankett. Arbetsgivare, som vid löneuträkningen använder sig av automatisk databehandling, kan även avge årsanmälan i av skattestyrelsen godkänd form på maskinläsliga datamedia eller, om detta på grund av apparaturen eller av annat motsvarande skäl inte är möjligt, på annat sätt i av skattestyrelsen godkänd form.

Årsanmälan skall avges före utgången av januari det år som följer efter löneutbetalningsåret eller, om arbetsgivaren under kalenderåret har upphört med sin verksamhet som registrerad arbetsgivare, inom förloppet av en månad efter det att länsskatteverkets beslut rörande avlägsnande nr registret har kommit till arbetsgivarens kännedom. Länsskatteverket kan på anhållan av arbetsgivare på synnerliga skäl förlänga tiden för avgivande av årsanmälan.

Skattestyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om uppgörande av årsanmälan.

38 §.

Förskottsinnehållningen på dividend och ränta, som avses i 31 § lagen om förskottsuppbörd, är 50 procent.

Förskottsinnehållning skall dock inte verkställas till den del det sammanlagda beloppet av dividender och räntor som betalats till fysisk person eller inhemskt dödsbo ej överskrider 1 700 mark under samma kalenderår. För den del som betald dividend eller ränta överskrider detta belopp skall förskottsinnehållning verkställas enligt procenttal, som avses i 1 mom. Förutsättningen för att förskottsinnehållning inte skall verkställas är, att mottagaren av dividend eller ränta företer av skattebyrån utfärdat bevis (dividendskattebok) till utbetalaren. Dividendskattebok företes då dividend eller ränta lyfts, i fråga om dividend dock senast inom en månad efter det att det blivit möjligt för vederbörande att lyfta dividend.

Under av skattestyrelsen godkända förutsättningar kan uppgifter, som motsvarar ovan i 2 mom. avsett bevis, på begäran ges direkt till utbetalaren av dividend eller ränta.

44 a §.

Såsom innehållningsbevis, som avses i 34 § lagen om förskottsuppbörd, används dividendskattebok eller dividend- eller ränteinnehållningsbevis i enlighet med ett av skattestyrelsen fastställt formulär.

Då dividendskattebok företes för utbetalaren för erhållande av i 38 § förordningen om förskottsuppbörd åsyftad befrielse från innehållsskyldighet, skall utbetalaren av dividend eller ränta göra anteckning om betald dividend eller ränta i dividendskatteboken. Skattestyrelsen kan i enskilda fall berättiga utbetalaren av dividend eller ränta att göra anteckning i annan än ovan avsedd dividendskattebok.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.