851/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 27 §,

ändras 6, 8 och 10 §§, 13 § 1 mom., avsnitten Anmälan till handelsregistret, Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling, Penningautomatföreningens anmälan, Warrant och överlåtelsehandling i 14 §, 65 b § 1 mom. och 66 §,

av dessa lagrum 6 §, 13 § 1 mom., 16 §, 65 b § 1 mom. och 66 § sådana de lyder i lag av den 2 december 1977 (862/77), 8 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 2 december 1977 samt lagar av den 2 februari 1979 (113 och 117/79), 10 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 2 december 1977, lag av den 7 juni 1978 (416/ 78), lag av den 1 december 1978 (916/78), lag av den 22 december 1978 (1039/78), nämnda lag av den 2 februari 1979 och lag av den 12 juni 1980 (419/80), avsnittet Anmälan till handelsregistret sådant det lyder i 14 § i nämnda lag av den 12 juni 1980, avsnittet Penningautomatföreningens anmälan sådant det lyder i nämnda lag av den 1 december 1978 och avsnitten Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling, Warrant samt Överlåtelsehandling sådana de lyder i nämnda lag av den 2 december 1977, samt

fogas till lagens 11 § i stället för den 5 punkt som upphävts genom lag av den 30 mars 1973 (273/73) en ny 5 punkt som följer:

6 §.

Såvitt i denna lag ej annorlunda stadgas, skall expeditioner, som utfärdas av myndighet, hörande till någon av de i 4 § nämnda grupperna, beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, dom, diariebevis, stämning eller annan expedition, skriven på särskilt papper eller på till myndighet ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden bör utfärdas såsom egentlig expedition till part, förutom i 2 punkten nämnd expedition, för varje sida:

mk
1 gruppen 27,―
2 gruppen 20,―
3 gruppen 15,―
4 gruppen 6,―
5 gruppen 5,―
6 gruppen 3,―

2) avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling samt remissresolution, som å tecknats eller bifogats till myndighet ingiven handling och ej innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsåtgärd, ävensom annat än i 1 punkten nämnt utdrag ur expedition eller annan handling, även då de utges såsom fotostatkopior, för varje sida:

mk
1―2 grupperna 6,―
3―4 grupperna 5,―
5―6 grupperna 3,―

Ovan stadgad skyldighet att erlägga stämpelskatt gäller beträffande arbetsdomstolen endast andra än i 45 § lagen om arbetsdomstolen nämnda.

8 §.

Utöver vad i stämpelskatt enligt antal sidor utgår skall i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) högsta domstolens domar och utslag i tvistemål 230 mark;

b) utslag i besvärsmål rörande beskattning eller debitering av staten eller kommun tillkommande avgifter: då besvären gäller beskattningens eller debiteringens nedsättande med ett belopp av minst 400 mark eller med minst 5 000 skattören, 180 mark, eljest 90 mark;

c) utslag i övriga besvärsmål: ministeriernas utslag 90 mark och annan myndighets 230 mark;

d) resolutioner på dispensansökningar, om de angår tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna inträde i läroanstalt, 50 mark, ingående av äktenskap 140 mark och i övriga fall 450 mark;

e) resolutioner, varigenom beviljas i lagen om rätt för utlänningar och vissa sammanslutningar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag och kommanditbolag (322/73) eller i lagen om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland (684/78) avsett tillstånd, eller resolutioner, genom vilka utlänning beviljas tillstånd att tillhöra aktiebolags eller andelslags styrelse eller att tjänstgöra som prokurist för eller funktionär vid dylikt, 750 mark;

f) resolutioner på andra, ovan icke nämnda ansökningar, som ej innefattar anhållan om dispens, 90 mark; samt

g) avskrifter 12 mark.

2 gruppen:

a) domar och utslag i instämda mål och besvärsmål 75 mark;

b) avskrifter 12 mark.

3 gruppen:

a) utslag, resolutioner och immissionsbrev samt kungörelser om skatteköp eller sökt åborätt till kronohemman 23 mark;

b) avskrifter 8 mark.

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skall såvitt de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:

Arbetstillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass, i identitetsbevis som godkänts i stället för pass eller i främlingspass som utgivits i Finland, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 450 mark.

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt:

1) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller sådan finsk sammanslutning, vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, att äga eller besitta fastighet 750 mark;

2) för utlänning eller utländsk sammanslutning att idka annan än i 3 och 5 punkterna nämnd näring eller att inrätta filial 750 mark;

3) att idka bankrörelse:

a) för bildande av affärsbank 140 000 mark;

b) för bildande av sparbank, andelsbank, hypoteksbank, hypoteksförening eller kreditaktiebolag 27 000 mark;

c) för öppnande av filialkontor till affärsbank, sparbank, andelsbank, hypoteksbank eller hypoteksförening i Finland 14 000 mark och för öppnande av filialkontor till affärsbank i utlandet 23 000 mark;

d) för affärsbank eller hypoteksbank att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska kredit- och finansieringsinrättningar 7500 mark.

För beslut, som utfärdas på grund av ansökan av bank eller annan penninginrättning och angår dess rörelse samt publiceras i författningssamlingen, skall utöver vad ovan föreskrivits i stämpelskatt erläggas 450 mark för varje sådan sida i såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga författningssamlingen, på vilken beslutet tryckts.

4) att idka försäkringsrörelse 35 000 mark;

5) beträffande allmänna nöjen:

a) att hålla för nöjesändamål tillverkad, mot avgift upplåten penningautomat eller annan sådan anordning, vid vars begagnande vinst kan utfalla i pengar eller i spelmarker, vilka kan utbytas mot pengar eller varor;

b) att hålla för nöjesändamål tillverkad, mot avgift upplåten automat eller annan därmed jämförlig anordning, vid vars begagnande vinst i varor kan utfalla;

c) att hålla för nöjesändamål mot avgift upplåten annan än i punkterna a och b avsedd automat eller därmed jämförlig anordning, såsom automat för utförande av musik eller förevisning av bilder, målskjutningsautomat eller anordning innefattande boll- eller annat spel; eller

d) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning, miniatyrgolfspel, kortspel eller andra därmed jämförliga, för nöjesändamål mot avgift anordnade tidsfördriv eller tävlingar, så ock att anordna annat än i punkterna a, b och c nämnt skicklighets- eller lyckospel eller annat sådant spel vid vilket avgift uppbärs,

enligt föreskrift av statsrådet, för ettvart slag minst 25 mark och högst 700 mark per kalendermånad eller del därav.

Beviljas tillstånd eller rätt som avses i 5 punkten för tid, för vilken stämpelskatt redan erlagts på annan ort, skall till denna del inte utgå annan än i 6 § stadgad stämpelskatt;

6) till inregistrering av elektricitetsverksfastighet eller dess tillbehör:

a) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighet:

för varje kilovoltampére (kVA) av den sammanräknade nominella effekten hos elektrisk stations maskiner, antingen generatorer eller omformare, eller hos transformatorer eller ackumulatorer vid elektrisk station eller hos den elektriska ström, som distribueras genom elektrisk station, högst 1 000 kVA, 30 penni;

över 1 000 kVA men högst 10 000 kVA, utöver förenämnda belopp 20 penni; samt

över 10 000 kVA, utöver de förenämnda beloppen, 17 penni;

b) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighets tillbehör:

för varje kVA vid elektriska stationer, som hör till tillbehöret, samma avgift som ovan för inregistrering av elektricitetsverksfastighet är stadgad; och därutöver

för varje linjekilometer av de till huvudstationen antingen direkt eller genom förmedling av understationer anslutna ledningarna,

högst 1 000 volts nominell spänning 50 penni;

över 1 000 och högst 25 000 volts nominell spänning 1 mark;

över 25 000 och högst 60 000 volts nominell spänning 3 mark; samt

över 60 000 volts nominell spänning 5 mark;

c) beslut om förkastande av inregistrering på motsvarande sätt 50 procent av det belopp, som ovan stadgats såsom inregistreringsavgift för elektricitetsverksfastighet och dess tillbehör;

7) för bedrivande av el verks verksamhet 2500 mark;

8) att anordna flera nöjestillställningar:

a) inom visst länsmansdistrikt eller viss stad 6 mark för varje i beslutet ingående tillställning;

b) inom visst län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet minst 50 och högst 200 mark; samt

c) inom flera län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet minst 200 och högst 900 mark.

Såvida i 8 punkten avsett tillstånd beviljas för biograf-, revy- eller andra föreställningar för viss tid, skall beslutet beläggas med stämpel till ett belopp av 10 mark för den första kalendermånaden eller del därav samt till ett belopp av 3 mark för varje följande kalendermånad eller del därav.

Betyg, utdrag och avskrift ur befolkningsregister:

1) betyg;

a) innefattande uppgifter om en person 6 mark;

b) innefattande uppgifter om make eller maka eller om äktenskap 9 mark;

2) släktutredning, innefattande uppgifter om föräldrar och barn, 9 mark samt för varje släktled därutöver 12 mark;

3) äktenskapsbetyg 6 mark;

4) annat betyg som på begäran utfärdas för enskilda angelägenheter 6 mark; samt

5) utdrag eller avskrift för första sidan 5 mark och för varje följande sida 3 mark.

Antecknas på betyg rörande minderårig uppgifter om dennes föräldrar, uppbärs för sådant betyg stämpelskatt i enlighet med vad ovan är stadgat om betyg, innefattande uppgifter om en person.

Bevis, som utfärdas såsom särskild expedition eller påtecknas myndighet företedd handling:

1) av notarius publicus utfärdat intyg 10 mark;

2) anteckning på växel eller check om att den protesterats 10 mark;

3) intyg på avskrift av eller utdrag ur expedition, som överlämnas till den myndighet. som utfärdat expeditionen, för bestyrkande av dess riktighet, för bestyrkande av varje avskrifts eller utdrags riktighet 5 mark, likväl minst 5 mark för varje till riktigheten bestyrkt sida;

4) intyg över vilka som är berättigade att teckna trafikförsäkringsföreningens, sjömanspensionskassans, pensionsskyddscentralens och arbetspensionskassans namn 10 mark;

5) tillståndsbevis för inresa till visst gränsområde av riket eller till annat särskilt bestämt område eller för vistelse eller färdsel därstädes ävensom legitimationsbevis 10 mark;

6) intyg, som berör tillfällig användning av motorfordons igenkänningsmärken, eller anteckning på grund av bruksanmälan angående ny, för privat bruk registrerad personbil, samt på grund av överföring av äganderätten till motorfordon utfärdat interimskvitto åt den nya ägaren eller innehavaren 10 mark.

Annat av en i 4 § nämnd myndighet utfärdat intyg stämplas såsom beslut av samma myndighet, likväl inte med tilläggsstämpel.

Brev å apoteksrättighet efter apotekets uppskattade avkastning, beroende på statsrådets prövning, minst 2 300 och högst 38 000 mark.

Centralskattenämndens beslut, medelst vilket nämnden meddelat i 69 § beskattningslagen avsett förhandsbesked, enligt nämndens prövning minst 150 och högst 3 000 mark.

Fotografikopia, som närsluts protokoll eller eljest utges till sakägare, i storlek högst 13 x 18 cm, 9 mark, samt för större format, 18 mark.

Fotostatkopia av handling som väsentligen innehåller annat än skrift, då dess storlek är högst 18 x 25 cm, 3 mark för varje sida, samt då dess storlek är högst 36 x 25 cm, 5 mark för varje sida. Då fotostatkopia är större än 36 x 25 cm, skall i stämpelskatt erläggas 50 penni för varje kvadratdecimeter eller del därav, dock minst 50 mark för bro- och färjritning, som kan användas såsom arbetsritning även vid nya byggnadsarbeten, och minst 18 mark rör andra ritningar, vilka i allmänhet kan användas endast för komplettering av handlingar.

För fotostatkopia, som ges såsom med fotostatapparat taget negativ eller av filmremsa förstorat positiv, erläggs i stämpelskatt det dubbla beloppet av stämpelskatten för ovan i föregående stycke nämnd fotostatkopia.

Fotostatkopiekarta, utgiven av annan än lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, då den är av

standardstorlek mk
1) A4 11,―
2) A5 16,―
3) A2 26,―
4) A1 43,―
5) större än A1 0,80
för varje kvadratdecimeter eller del därav.

Främlingspass samt resolution, varigenom utlännings vistelsetillstånd som grundar sig härpå förlängs, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 450 mark.

Godkännande av teknisk anordning:

godkännande av maskin, lyft- eller transportmedel eller annan teknisk anordning eller konstruktion av anordningstyp 150 mark.

Gravationsbevis 60 mark.

Handelsresande, bevis för honom, på sätt i 66―68 §§ stadgas.

Inresetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 450 mark.

Kartavstick eller -utdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, beroende på avstickets eller utdragets storlek, på dess framställningssätt och på använt material, i enlighet med vad genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet bestäms, för varje kartblad minst 10 och högst 1 100 mark.

Körkort:

1) körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABE/ABC, ABCD, ABCE och ABCDE 300 mark;

2) körkort av klass KT eller T 80 mark;

3) ändring av körkort av klass KT eller T till något under 1 punkten nämnt körkort 185 mark;

4) ändring av körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABE/ABC, ABCD eller ABCE till körkort av högre klass 80 mark;

5) duplettexemplar av körkort, dock inte sådant som utfärdats med anledning av namnändring, 80 mark;

6) yrkeskörtillstånd för personbil 80 mark; och

7) trafiklärarkort 80 mark.

Körkort, som beviljas eller förnyas för högst 10 år, skall likväl förses med endast hälften av ovan stadgad stämpel.

Lastlinjecertifikat 80 mark och förnyande av sådant 30 mark.

Meddelande om betalningsorder jämte avskrift samt betalningsorder i betalningsorderärenden som handläggs av häradshövding eller rådstuvurätts ordförande, vardera 30 mark.

Mutsedel 150 mark eller, då sådan utges till utlänning eller utländsk sammanslutning eller till sådan finsk sammanslutning, vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, högst 3 000 mark enligt den myndighets prövning som beviljar tillståndet.

Nationalitetscertifikat 150 mark.

Pass, som i Finland utfärdas åt finsk medborgare för resa i utlandet, för högst ett år utfärdat 70 mark, för högst fem år utfärdat 150 mark samt sällskapspass 10 mark per person.

Protokollsutdrag i lagfarts- eller inteckningsärende, som handläggs av häradsrätt, häradshövding eller fastighetsdomare, då det innefattar beslut, varigenom lagfartsärende eller fastighets-, lösöre- eller skogsinteckningsärende blivit slutligt prövat och avgjort, i lagfartsärende 200 mark och i inteckningsärende 160 mark.

Provnummerintyg, utfärdat av länsstyrelse, 400 mark om året, om det berättigar endast till framförande av motorcykel, annars 750 mark.

Registerutdrag:

1) ur fartygsregister samt registren över stiftelser och pensionsstiftelser 15 mark per ark;

2) ur ett hos näringsstyrelsen fört register eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register än handelsregistret 40 mark;

3)ur handelsregistret 40 mark samt ur lokal förteckning som lokal myndighet för och som grundar sig på handelsregistret 40 mark, om utdraget utges av häradsskrivare, samt 30 mark, om utdraget utges av magistrat;

4) ur understödskasseregistret, registret över religionssamfunden och föreningsregistret 15 mark per ark och om utdraget utges såsom ADB-registerblankett 15 mark per sida; samt

5) ur jordregister, registret över elektricitetsverksfastigheter och gruvregistret 35 mark per ark.

Resolution, se Beslut.

Skattebrev, beroende av lägenhetens värde enligt föreskrift av statsrådet minst 80 och högst 3 000 mark.

Tillstånd att hålla bilskola:

a) då undervisning får meddelas endast för erhållande av motorcykel- och traktorkörkort 800 mark; samt

b) då undervisning får meddelas för erhållande av körkort för bil och annat motorfordon, 1 400 mark.

Trafiktillstånd:

1) för bedrivande av godslinjetrafik enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 450 och högst 7 500 mark;

2) för bedrivande av personlinjetrafik enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 300 och högst 4 000 mark, för bedrivande av personlinjetrafik som anslutits till lätt till personbeställningstrafik likväl 50 mark;

3) för tillfälligt nyttjande av last- eller paketbil för personbefordran 50 mark; samt

4) för bedrivande av beställningstrafikrörelse 500 mark för varje fordon.

Undervisningstillstånd för meddelande av körundervisning:

a) då undervisningen meddelas med bil, 50 mark; samt

b) då undervisningen meddelas med annat motorfordon, 30 mark.

Utdrag:

1) ur mantalslängd, för varje sida 6 mark;

2) ur mantalslängds alfabetiska förteckning, för varje sida 5 mark.

Utdrag ur motorfordonsregistret, utfärdat av bilregistercentralen eller polisinrättningen i Helsingfors:

1) då motorfordon registrerats och utdraget berör bil eller ock motorcykel med en vikt av över 50 kilogram, 40 mark och då utdraget berör annat motorfordon eller släpvagn, 20 mark;

2) då anteckning i registret ändrats, 20 mark.

För sådant utdrag ur registret, som utges i stället för registerutdrag, vilket fyllts av myndigheternas anteckningar, eller på grund av rättelse, som myndighet infört i registret, utgår inte stämpelskatt.

Utmålssedel enligt prövning minst 300 och högst 3 000 mark eller, då sådan utges till utlänning eller utländsk sammanslutning eller till sådan finsk sammanslutning, vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, högst 7 000 mark.

Utslag, se Beslut.

Varuförpassning 15 mark.

Vistelsetillstånd: förlängning av vistelsetillstånd som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 450 mark.

Öppet brev eller annan handling å titel eller värdighet utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för person, som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet minst 30 och högst 45 000 mark;

2) för person, som ej står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet minst 80 och högst 160000 mark.

11 §.

Från erläggande av stämpelskatt för expedition äro befriade:


5) vattennämnd, då den fullgör i 20 kap. 3 § vattenlagen avsedd tillsynsuppgift;


13 §.

Handling, som av sakägare inlämnas till eller företes för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt, häradsrätt, jorddomstol, rådstuvurätt eller i tvistemål vattenöverdomstolen eller vattendomstol, skall, såvitt inte i 13 a, 14 och 15 §§ samt 4―7 kap. är annorlunda stadgat, oberoende av omfattning eller antal sidor beläggas med stämpel till följande belopp:

mk
i 1 gruppen 9,―
i 2 gruppen 6,―
i 5 gruppen 3,―
14 §.

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de inte är befriade från stämpelskatt, stämpelskatt uppbäras till följande belopp:

Anmälan till handelsregistret:

1) för enskild näringsidkares grundanmälan 180 mark, för öppet bolags eller kommanditbolags grundanmälan 380 mark och för annan näringsidkares grundanmälan 770 mark;

2) för ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning eller andelslags stadgar eller ändring av kommanditbolag till aktiebolag 770 mark och annan ändringsanmälan 150 mark.


Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling, förutom gåvobrev och testamente, enligt 16, 17, 19―26 och 29―31 §§.

Penningautomatföreningens anmälan om ibruktagande av penning- eller förströelseautomat, enligt 5 punkten i rubriken angående beslut i 10 §.


Warrant 23 mark.


Överlåtelsehandling beträffande kronorusthåll, kronohemman eller annan kronolägenhet, vid ansökan om immission, samt beträffande kronoboställe eller därav bildad odlings- eller bostadslägenhet eller annat område, vid ansökan om överlåtelse av arrenderätt, då överlåtelsehandlingen för fastställande av överlåtelsen inges till myndighet, ävensom överlåtelsehandling rörande fastighet, med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 16, 17, 19―26 och 29―31 §§.

16 §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet skall, då lagfart söks, beläggas med stämpel till ett belopp som motsvarar skatten.

Skatten är:

4 procent, då egendomens värde nr högst 30 000 mark,

5 procent, då egendomens värde är högre än 30 000 mark, men inte överstiger 100 000 mark, och

6 procent, då egendomens värde är högre än 100 000 mark.

65 b §.

För utskänkningsavtal, som ingåtts med stöd av alkohollagen och genom vilket alkoholbolaget beviljar rätt att utskänka alkoholdrycker, uppbärs för varje kalenderår, beroende av arten och omfattningen av den beviljade utskänkningsrätten och den med stöd därav bedrivna affärsrörelsen, i stämpelskatt minst 50 och högst 1 000 mark. Det skattebelopp, vilket skall erläggas för ofullständigt kalenderår, är lika många tolftedelar av det skattebelopp, vilket regelmässigt årligen skall betalas för utskänkningsavtal av ifrågavarande slag, som avtalet omfattar hela kalendermånader eller delar av kalendermånader, likväl minst 50 mark. Omfattar tillfälligt utskänkningsavtal som ingåtts för viss tid, högst tio dagar, fastställs skatten på ovan nämnt sätt såsom för en kalendermånad, även om de dagar som talet omfattar skulle fördela sig på två kalendermånader.


66 §.

Önskar utlänning, som inte bevlljats rätt att i Finland idka näring, eller i utlandet stadigvarande bosatt finsk medborgare antingen för egen räkning eller i annans namn här till salu bjuda eller försälja varor att omedelbart eller senare tillhandahållas, är han skyldig att för till honom utgivet bevis erlägga stämpelskatt med 600 mark för varje kalendermånad eller del därav, under vilken han önskar utöva dylik verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. Lagen tillämpas på expedition, vilken innehåller beslut som fattats sagda dag eller därefter.

Lagens 65 b § 1 mom. tillämpas första gången på utskänkningsavtal som gäller den 1 januari 1981 eller träder i kraft efter denna dag.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.