842/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av 2 och 9 §§ lagen om vårdbidrag för barn.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69) 2 och 9 §§, av dem 2 § sådan den lyder i lag av den 4 januari 1974 (10/74), som följer:

2 §.

Till barn, som på grund av sjukdom, lyte eller skada är i behov av särskild vård och rehabilitering i sådan omfattning under minst sex månader, att därav förorsakas betydande ekonomisk eller annan särskild belastning, betalas i vårdbidrag 400 mark per månad.

Är det i 1 mom. avsedda behovet av vård och rehabilitering jämte därav föranledd belastning synnerligen stort, betalas i vårdbidrag 600 mark per månad.

9 §.

Om annat inte följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar därjämte vad i 35―40, 45, 46, 69, 73, 74, 75 och 79―88 a §§ folkpen- sionslagen samt i lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Tidigare beviljade vårdbidrag ändras räknat från den 1 juli 1981 i enlighet med stadgandena i denna lag, dock så, att i 2 § 2 mom. avsedd förmån skall sökas särskilt.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall utbetalas i juli 1980 har beräknats.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.