796/1980

Given i Helsingfors den 5 december 1980.

Lag om ändring av 3 § lagen angående införande av folkhälsolagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 5 mom. lagen den 28 januari 1972 angående införande av folkhälsolagen, sådant det lyder i lag av den 21 december 1979 (1005/79), som följer:

3 §.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat kan i enlighet med vad genom förordning stadgas hos patient uppbäras avgift och ersättning som avses i 1 och 4 §§ lagen om vissa allmänna grunder för avgifter, ersättningar och arvoden inom medicinalväsendet (547/60). Detsamma gäller i nämnda lags 3 § avsedda avgifter och ersättningar som uppbärs hos sammanslutning som beviljar olycksfallsförsäkringar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 5 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.