795/1980

Given i Helsingfors den 5 december 1980.

Lag om kollektivmärken.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Samfund av närings- eller yrkesidkare får, på samma sätt som näringsidkare i enlighet med varumärkeslagen (7/64), genom registrering eller inarbetning ensamrätt till varumärke som är avsett att användas av samfundets medlemmar i deras närings- eller yrkesverksamhet (samfundsmärke). Genom inarbetning kan ovan avsedd ensamrätt även förvärvas för slagord som används såsom samfundsmärke.

Myndighet, samfund eller stiftelse, vars uppgift är att kontrollera eller övervaka varor eller tjänster eller att utfärda bestämmelser angående dylika, får genom registrering ensamrätt till särskilt märke att användas för varor eller tjänster som är föremål för kontroll eller övervakning (kontrollmärke).

I denna lag avsett märke kallas kollektivmärke.

2 §.

Om inte annat följer av stadgandena i denna lag, gäller beträffande kollektivmärke i tillämpliga delar vad i varumärkeslagen är stadgat.

3 §.

Till ansökan om registrering av kollektivmärke skall fogas utdrag ur förenings-, handels- eller stiftelseregistret eller annan utredning om arten av sökandens verksamhet samt samfundets stadgar och föreskrifter om förutsättningarna för märkets användning.

Ändringar i de i 1 mom. avsedda användningsföreskrifterna skall anmälas till registreringsmyndigheten.

4 §.

Överlåtelse av kollektivmärke skall på ansökan registreras, såvida inte märket i förvärvarens hand är ägnat att vilseleda allmänheten.

Har registrering av kontrollmärke förfallit, kan märket registreras endast för den som är berättigad till innehav av sådant märke.

5 §.

Registrering av kollektivmärke kan hävas, förutom i fall som avses i 26 § 1―3 punkterna varumärkeslagen, även om märkeshavarens verksamhet upphört eller om märkeshavaren tillåter att märket används i strid med de i 3 § nämnda föreskrifterna eller om ändring av sagda föreskrifter inte anmälts till registreringsmyndigheten.

Talan om hävande får föras av envar som lider men av registreringen. Talan får även föras av allmän åklagare och myndighet som handels- och industriministeriet bestämt samt av samfund med uppgift att bevaka vederbörande närings- eller yrkesidkares eller konsumenternas intressen.

6 §.

I mål om intrång i rätt till kollektivmärke anses endast märkets innehavare vara målsägande. Denne kan föra talan om ersättning även för skada vilken tillfogats annan som är berättigad att använda märket.

7 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1981.

Genom denna lag upphävs 10 kap. varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64).

Helsingfors den 5 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.