774/1980

Given i Helsingfors den 5 december 1980.

Förordning om friexemplar.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 13 § lagen den 12 juni 1980 om friexemplar (420/80):

1 §.

Vid överlåtelse av friexemplar skall till försändelsen fogas en förteckning, som skall undertecknas och varav framgår vilka produkter och hur många exemplar av varje produkt försändelsen innehåller. I fråga om de produkter, vilka skall insändas i sex exemplar, skall förteckningen uppgöras i tio exemplar och i fråga om övriga produkter i fyra exemplar.

Av de förteckningar som skall uppgöras i tio exemplar stannar två i universitetsbiblioteket i Helsingfors, en tillställs justitieminisiteriet, en återsänds från biblioteket med påteckning att leveransen mottagits och de övriga tillställs friexemplarsbiblioteken. Av de förteckningar som skall uppgöras i fyra exemplar stannar två i universitetsbiblioteket i Helsingfors, en återsänds försedd med ovannämnda påteckning och en tillställs vederbörande friexemplarsbibliotek eller Finlands filmarkiv.

2 §.

På friexemplar skall den överlåtelseskyldige med stämpel eller på annat lämpligt sätt anbringa uppgifter om framställningsort och framställingsår.

3 §.

Friexemplar som innehåller uppgifter, vilka med stöd av lag, förordning eller särskilda bestämmelser skall hållas hemliga, skall förvaras i universitetsbiblioteket i Helsingfors tills tiden för hemlighållandet har utlöpt.

4 §.

Helsingfors universitets bibliotek kan bevilja lättnader beträffande antalet friexemplar som skall överlåtas, ifall överlåtelseskyldigheten med beaktande av antalet framställda produkter och de kostnader som föranleds av överlåtelseskyldigheten jämfört med kostnaderna för de framställda produkterna skall anses uppenbart oskälig.

Innan lättnad beviljas beträffande överlåtelseskyldighet av sådan bildupptagning som enligt 9 § 3 mom. lagen om friexemplar (420/ 80) tillfaller Finlands filmarkiv skall filmarkivets utlåtande inhämtas.

5 §.

Närmare bestämmelser och anvisningar om utnyttjande av friexemplar utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

6 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981. Genom densamma upphävs statsrådets beslut av den 14 mars 1919 angående insändande och fördelning av tryckskrifter, avsedda för offentliga samlingar och vetenskapliga inrättningar.

Helsingfors den 5 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.