760/1980

Given i Helsingfors den 21 november 1980.

Lag om ändring av 1 kap. 3 § jordabalken.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 kap. 3 § jordabalken, sådant sagda lagrum lyder ändrat genom lagar av den 14 juni 1951 och den 2 maj 1972 (351/51 och 323/72), som följer:

3 §.

Offentliga köpvittnen är:

1) på tjänstens vägnar mantalsskrivare, länsman, biträdande länsman, notarius publicus, stadsfogde, stadsfiskal, lantmäteribyrås distriktsingenjör, biträdande distriktsingenjör, lantmäteriingenjör och extraordinarie lantmäteriingenjör, lantbruksbyrås lantmäteriingenjör och extraordinarie lantmäteriingenjör, fastighetsingenjör, landskapsåklagare och landskapsfogde samt i utlandet tjänstemän vid finsk beskickning och finsk konsul, oberoende av var fastigheten är belägen; och

2) särskilda, av domstol förordnade, under tjänsteansvar fungerande offentliga köpvittnen, vilkas befogenhet omfattar de inom domstolens domkrets belägna fastigheterna.

Till offentliga köpvittnen förordnar domstol ett erforderligt antal inom domkretsen bosatta, för redlighet kända och för uppdraget kompetenta personer, som samtycker till att mottaga uppdraget. Domstol kan återkalla förordnande, om den finner skäl därtill. I ovan avsedda beslut får ändring inte sökas genom besvär. Av domstol förordnat offentligt köpvittnes befogenhet upphör utan särskilt beslut när köpvittnet fyller sextiosju år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Vad i 3 § 2 mom. är stadgat om upphörande av offentligt köpvittnes befogenhet av åldersskäl gäller inte köpvittnen som har förordnats före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 21 november 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.