752/1980

Given i Helsingfors den 21 november 1980.

Förordning om ändring av 21 § gruvförordningen.

På föredragning av handels- och industriministern ändras 21 § gruvförordningen av den 17 december 1965 (663/65) som följer:

21 §.

Handels- och industriministeriet förordnar till gruvnämnden en ordförande och högst 13 andra medlemmar för tre år i sänder. Till nämnden skall höra företrädare för gruvindustrin, jordägarna, tekniska inspektoratet och arbetarskyddsmyndigheterna samt organisationerna för arbetsgivare, funktionärer och arbetstagare, varjämte den geologiska, bergs tekniska och juridiska sakkunskapen skall vara företrädd. Nämnden utser inom sig en viceordförande.

I nämnden finns en allmän sektion och en gruvsäkerhetssektion, vilkas ordförande och övriga medlemmar förordnas av handels- och industriministeriet bland medlemmarna i nämnden. Sektionerna utser inom sig sina viceordförande.

Allmänna sektionen avger på nämndens vägnar de utlåtanden som avses i 40 § 2 mom. och 45 § 1 mom. gruvlagen samt behandlar övriga på nämnden ankommande ärenden som hänför sig till inmutnings- eller gruvrätt.

Gruvsäkerhetssektionen behandlar på nämndens vägnar förslag till författningar och föreskrifter angående säkerheten i gruvor samt övriga gruvsäkerhetsfrågor.

Nämnden och sektionerna sammanträder på ordförandens eller viceordförandens kallelse.

Angående nämnden gäller i övrigt vad om statskommittéer är bestämt.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1980.

Helsingfors den 21 november 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Ulf Sundqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.