748/1980

Given i Helsingfors den 21 november 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om skatteuppbörd.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras 13―15 §§, 16 § 1 mom., 17 och 20 §§ förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/78) som följer:

13 §.

På de belopp som skall erläggas eller uppbäras vid i 16 § lagen om skatteuppbörd avsedd debiteringsredovisning beräknas en engångsförhöjning om 17 procent.

De belopp som skall erläggas eller återindrivas vid i 18 och 18 a §§ lagen om skatteuppbörd avsedda rättelse- och slutredovisning förhöjs som följer:

Redovisning Förhöjningsprocent
Första rättelseredovisning 4,0 %
Andra rättelseredovisning 12,6 %
Tredje rättelseredovisning 24,4 %
Fjärde rättelseredovisning 36,1 %
Femte rättelseredovisning 47,7 %
Slutredovisning 64,2 %
14 §.

På i 20 § 2 mom. lagen om skatteuppbörd avsett belopp som skall avdragas av skattetagare, uppbärs en årlig ränta om 12 procent.

På i 21 § lagen om skatteuppbörd avsedda belopp som skall återindrivas och för vilka anstånd beviljats, uppbärs för anstånds tiden en årlig ränta om 12 procent.

15 §.

I 18 a § lagen om skatteuppbörd avsedd slutredovisning görs årligen före utgången av maj månad. I samma paragraf avsedd efterredovisning av förskottsinnehållningar och efterredovisning görs årligen före utgången av februari månad.

16 §.

I 13 §, 15―18 §§ och 18 a § 1―3 mom. avsedda redovisningar görs och medlen utbetalas av länsskatteverket i Nylands län.


17 §.

I samband med slutredovisning utreds per skattetagare de enligt 7 § från räkenskaperna avskrivna skatter som inte influtit skattetagaren till godo. Utredningen görs av det länsskatteverk som handhaft indrivningen av skatter.

20 §.

Sker kvittning i enlighet med 9 § 1 eller 2 mom. lagen om skatteuppbörd, skall detta meddelas den skattskyldige i samband med i 87 § 1 mom. beskattningslagen avsett delgivande.


Denna förordning träder i kraft den 26 november 1980.

I förordningens 13 § avsedda förhöjningar betalas eller indrivs första gången i samband med redovisningarna för skatter och avgifter för skatteåret 1979.

I förordningens 14 § avsedda ränteprocenter tillämpas på belopp, som efter det lagen angående ändring av lagen om skatteuppbörd av den 4 juli 1980 (526/80) trätt i kraft avdragits av skattetagare, och belopp, som återindrivits av skattetagare och för vilka anstånd beviljats.

Helsingfors den 21 november 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.