687/1980

Given i Helsingfors den 10 oktober 1980.

Förordning angående ändring av 51 och 122 §§ byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets for inrikesärendena verksamhetsområde

ändras 51 § 1 mom. 4 punkten samt 122 § 1 mom. 3 och 4 punkterna byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) samt

fogas till 51 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom förordningar av den 10 oktober 1969 och den 31 oktober 1973 (628/69 och 791/73), en ny 5 punkt samt till 122 § 1 mom. en ny 5 punkt som följer:

51 §.

Byggnadslov skall sökas skriftligen. Till ansökan skall fogas:


4) av kompetent planerare uppgjorda och undertecknade byggnadsritningar jämte förklaringar i tre exemplar, av vilka sökanden, sedan ärendet blivit avgjort, skall återfå ett; av byggnadsritningarna skall även framgå plan till avlopp för byggnaden och vid behov till bortledning av regnvatten samt vatten i täckdiken från tomten; samt

5) uppgifter rörande byggande, byggnader och lägenheter, som kommun med stöd av 7 b § lagen om befolkningsböcker skall lämna för hemortsregister och för utarbetandet av den officiella statistiken, till den del sökanden av byggnadslov innehar dessa uppgifter.


122 §.

Byggnadslov skall sökas skriftligen med bifogande av:

3) situationsplan över byggnadsplatsen i tre exemplar; situationsplanen skall utvisa vilka byggnader som äro avsedda att uppföras, vilka som redan finnas på platsen och vilka som komma att rivas;

4) byggnadsritningar i tre exemplar, av vilka sökanden, sedan ärendet avgjorts, återfår ett; samt

5) uppgifter rörande byggande, byggnader och lägenheter, som kommun med stöd av 7 b § lagen om befolkningsböcker skall lämna för hemortsregister och för utarbetandet av den officiella statistiken, till den del sökanden av byggnadslov innehar dessa uppgifter.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1980.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 oktober 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. Koikkalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.