669/1980

Given i Helsingfors den 26 september 1980.

Patentförordning.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av patentlagen av den 15 december 1967 (550/67):

Patentansökan och diarium.
1 §.

Finsk patentansökan inges till patent- och registerstyrelsen (patentverket).

Internationell patentansökan som omfattar Finland inges till myndighet eller internationell organisation som enligt den i Washington den 19 juni 1970 ingångna konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig mottagande myndighet. Angående patentverket som mottagande myndighet stadgas i 45―51 §§.

Stadgandena om patentansökan i denna förordning tillämpas, om ej annat stadgas med avseende på något stadgande, endast på

1) finsk patentansökan; och

2) internationell patentansökan som såvitt avser Finland fullföljts enligt 31 § patentlagen eller som upptagits till handläggning enligt 38 § i samma lag.

2 §.

Finsk patentansökan skall bestå av en skrift (ansökningshandling) jämte bilagor.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla:

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om sökanden företrädes av ombud, även ombudets namn, hemort och adress;

2) uppfinnarens namn och adress;

3) kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen;

4) när patent sökes av flera gemensamt, uppgift om huruvida någon av dem är berättigad att för alla mottaga meddelanden från patentverket; och

5) uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

Som bilagor skall till ansökningshandlingen fogas:

1) beskrivning av uppfinningen, innefattande ritning som erfordras för att tydliggöra denna, patentkrav och sammandrag;

2) om sökanden företrädes av ombud, särskild fullmakt för ombudet om icke ombudet befullmäktigats i ansökningshandlingen; samt

3) om uppfinningen gjorts av annan än sökanden, handling som styrker sökandens rätt.

Då ansökan göres, skall fastställd ansökningsavgift betalas.

3 §.

Är handling ej avfattad på sådant språk som stadgas i 8 § 5 mom. patentlagen, skall sökanden även till patentverket inge finsk- eller svenskspråkig översättning därav. I fråga om annan handling än beskrivning, sammandrag eller patentkrav samt i fråga om sådan text i beskrivning eller patentkrav i finsk patentansökan, vilken icke ingår i vad som enligt 21 § 1 mom. utgör grundhandling, kan patentverket dock avstå från att kräva översättning eller godtaga översättning till annat språk än finska eller svenska.

4 §.

Beskrivning, sammandrag och patentkrav skall vara uppgjorda i svart maskinskrift eller svart tryck på vitt papper i format A4 (210 mm x 297 mm).

Ritning skall vara utförd med mörka, företrädesvis svarta linjer mot ljus, företrädesvis vit botten på hållbart material i format A 4.

Beskrivning jämte ritningar samt patentkrav och sammandrag skall föreligga i form som lämpar sig för tryckning.

Närmare bestämmelser om handlingarnas beskaffenhet och antalet exemplar som sökanden skall inge meddelas av patentverket.

5 §.

För att erhålla sådan nyhetsgranskning som avses i 9 § patentlagen skall sökanden inom tre månader från den dag då patentansökningen gjordes eller skall anses gjord skriftligen begära detta hos patentmyndigheten och erlägga av granskningsmyndigheten fastställd avgift. Är patentansökningen ej avfattad på ett språk som godtages av granskningsmyndigheten, skall begäran åtföljas av översättning av ansökningen till ett språk som patentkravet bestämmer.

Kan flera myndigheter komma i fråga för utförande av sådan granskning som avses i 1 mom. och önskar sökanden bestämma vilken av dessa som skall utföra granskningen, skall han i sin begäran ange denna myndighet.

Begäran skall anses återkallad, om patentansökningen och översättningen icke vid utgången av den frist som anges i 1 mom. uppfyller de formkrav som gäller för internationell patentansökan.

6 §.

Patentverket gör på patentansökningen anteckning om den dag då ansökningen inkommit till verket.

7 §.

Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar. Diariet är offentligt.

I diariet antecknas för varje ansökan:

1) ansökningens diarienummer och de klasser, till vilka ansökningen hänförts;

2) namnet på den prövningsingenjör som handlägger ärendet;

3) sökandens namn, hemort och adress;

4) om sökanden företrädes av ombud, ombudets namn, hemort och adress;

5) uppfinnarens namn och adress;

6) uppfinningens benämning;

7) uppgift om huruvida ansökningen är finsk patentansökan eller internationell patentansökan;

8) om ansökningen är finsk patentansökan, ansökningens ingivningsdag samt, om löpdagen ej sammanfaller med ingivningsdagen, även löpdagen;

9) om ansökningen är internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökningen fullföljdes i enlighet med 31 § patentlagen eller inkom i enlighet med lagens 38 §;

10) om prioritet begärts, var uppgift om åberopad tidigare ansökan ingivits, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer;

11) om ansökningen erhållits genom delning eller utbrytning, stamansökningens diarienummer;

12) om genom delning eller utbrytning från ansökningen en ny ansökan har uppkommit, den avdelade eller utbrutna ansökningens diarienummer;

13) om ansökningen blivit offentlig i enlighet med 22 § 2 mom. patentlagen, den dag då ansökningen blivit offentlig;

14) om ansökningen är internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret;

15) i ärendet inkomna skrifter och erlagda avgifter; samt

16) i ärendet fattade beslut.

8 §.

Patentverket upprättar för varje vecka en förteckning över inkomna patentansökningar. Förteckningen innehåller för varje ansökan de uppgifter som avses i 7 § 2 mom. 1, 3, 5―11 och 14 punkterna.

Patentverket upprättar därjämte för varje vecka på basen av de uppgifter, som patent- verket erhållit av världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå, en förteckning över de internationella ansökningar som omfattar Finland. Förteckningen skall om möjligt för varje ansökan innehålla de uppgifter som anges i artikel 30 stycke 2 punkt b i konventionen om patentsamarbete.

Envar kan mot fastställd avgift erhålla ett exemplar av förteckningarna.

9 §.

Anmäles att patentsökt uppfinning övergått till annan, får denne antecknas som sökande i diariet endast om rättsövergången styrkts.

Prioritet.
10 §.

För att komma i åtnjutande av prioritet enligt 6 § patentlagen skall sökanden inom tre månader efter den dag då ansökningen gjordes eller skall anses gjord skriftligen begära prioritet med uppgift om var och när den åberopade ansökningen gjordes samt, så snart det kan ske, dess nummer. Är fråga om internationell patentansökan, skall begäran om prioritet göras i själva ansökningen, vari uppgift skall lämnas även om var och när den åberopade ansökningen gjorts samt, om denna är en internationell ansökan, åtminstone en av de stater som den omfattar. Uppgift om den åberopade ansökningens nummer skall i sådant fall lämnas till världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå inom sexton månader från den dag, från vilken prioriteten begäres.

Delas ansökan i enlighet med 22 §, skall begäran om prioritet för stamansökningen utan särskilt yrkande gälla även för ny ansökan som uppkommer genom delningen.

11 §.

Sökande som yrkat prioritet skall inom 16 månader från den dag, från vilken prioriteten begäres, till patentverket inge dels bevis, utfärdat av den myndighet som mottagit den för prioritet åberopade ansökningen, om dagen för dess ingivande samt om sökandens namn, dels av samma myndighet styrkt kopia av ansökningen. Kopian skall inges i den form patentverket föreskriver. Vid internationell patentansökan gäller dock att beviset skall inges endast om patentverket utfärdat föreläggande därom. I fråga om dylik ansökan kan prioritetshandling i enlighet med regel 17.1, i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete även inges till den i 8 § nämnda internationella byrån eller till den myndighet som mottog ansökningen eller ock kan till sistnämnda myndighet riktas begäran om att denne måtte befordra prioritetshandlingen till den internationella byrån.

Patentverket kan föreskriva undantag från skyldigheten att inge bevis och kopia som avses i 1 mom.

Har vid internationell patentansökan kopia av den för prioritet åberopade ansökningen ingivits till den i 1 mom. nämnda internationella byrån, kan patentverket infordra kopia och översättning av sådan kopia endast i enlighet med regel 17.2 i tillämpningsföresikrifterna till konventionen om patentsamarbete.

12 §.

Prioritet kan grundas endast på den första ansökan, i vilken uppfinningen angivits.

Har den som gjort den första ansökningen eller hans rättsinnehavare till samma patentmyndighet senare ingivit en ansökan som avser samma uppfinning, kan den senare ansökningen åberopas som prioritetsgrundande under förutsättning att vid tidpunkten för dess ingivande den tidigare ansökningen dels återkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit offentlig, dels icke kvarlämnat någon därpå grundad rätt eller någon grundval för åtnjutande av prioritet. Har prioritet erhållits på grundvalen av den senare ansökningen, får den tidigare ansökningen ej längre åberopas som prioritetsgrund.

Vad i 2 mom. stadgats äger motsvarande tillämpning på patentansökan, vars inlämningsdag förskjutits.

13 §.

Prioritet kan erhållas även för del av ansökan.

Prioritet kan för samma ansökan begäras på basen av flera ansökningar, även om de avser olika länder.

Patentkrav, beskrivning och sammandrag.
14 §.

Patentkrav skall innehålla:

1) benämning på uppfinningen;

2) uppgift om den teknik, i förhållande till vilken uppfinningen utgör något nytt (teknikens ståndpunkt), om sådan uppgift är nödvändig; och

3) uppgift om det för uppfinningen nya och säregna.

Varje patentkrav får avse endast en uppfinning.

Uppfinningen skall såvitt möjligt hänföras till någon av kategorierna alster, anordning, förfarande eller användning.

Patentkrav får ej innehålla något som är ovidkommande med hänsyn till den i kravet angivna uppfinningen eller oväsentligt för den ensamrätt som sökanden begär.

15 §.

Patentansökan kan innehålla flera patentkrav. Finns flera patentkrav i en ansökan, skall de upptagas och numreras i följd.

Patentkrav kan vara självständigt eller osjälvständigt. Osjälvständigt är sådant krav som avser formen för utnyttjande av uppfinning som angivits i annat patentkrav i ansökningen och därför innefattar samtliga bestämningar i detta krav. Annat krav är självständigt.

Till patentkrav kan knytas ett eller flera osjälvständiga krav. Osjälvständigt krav kan knytas till flera föregående patentkrav. Det skall inledas med hänvisning till sådant föregående patentkrav och därefter upptaga de ytterligare bestämningar som kännetecknar uppfinningen.

16 §.

Har föremålet för uppfinningen sådan karaktär att det, såvitt avser viss kategori, icke lämpligen kan återges i ett enda självständigt krav, kan i samma ansökan upptagas flera självständiga krav inom samma kategori. Ansökningen får dock icke därigenom komma att omfatta två eller flera uppfinningar som är oberoende av varandra.

Patentansökan skall icke i något fall anses omfatta av varandra oberoende uppfinningar till den del den upptager:

1) utöver självständigt krav som gäller alster, ett självständigt krav som avser ett för tillverkning av alstret uppfunnet förfarande och ett självständigt krav som avser en uppfunnen användning för alstret, eller

2) utöver självständigt krav som gäller alster, ett självständigt krav som avser ett för tillverkning av alstret uppfunnet förfarande och ett självständigt krav som avser ett för tillverkning av alstret uppfunnet medel, eller

3) utöver självständigt krav som gäller förfarande, ett självständigt krav som avser ett för genomförande av förfarandet uppfunnet medel.

17 §.

Beskrivning av uppfinning får innehålla endast sådant som är nödvändigt för att klargöra uppfinningen. Måste nyskapad eller annan ej allmänt godtagen term användas, skall den förklaras. Beteckningar och måttenheter får icke avvika från dem som är allmänt brukliga i de nordiska länderna.

18 §.

Sammandrag av finsk patentansökan skall grundas på beskrivning och patentkrav sådana de föreligger i de handlingar som enligt 21 § 1 mom. eller 24 § 1 mom. utgör grundhandlingar. Sammandraget, som skall innehålla uppfinningens benämning, skall utformas så, att därav tydligt framgår det tekniska problem som uppfinningen berör, principerna för den lösning som uppfinningen innebär samt den huvudsakliga användningen av uppfinningen. Sammandragets slutliga lydelse skall om möjligt fastställas innan ansökningen blir offentlig enligt 22 § 2 mom. patentlagen.

Föreligger i fråga om internationell patentansökan sammandrag som fastställts av internationell nyhetsgranskningsmyndighet, skall dess innehåll godtagas. I annat fall fastställer patentverket sammandraget även i sådan ansökan. I sistnämnda fall äger stadgandena i 1 mom. tillämpning.

Ändring av patentansökan.
19 §.

Patentkrav får ej ändras så, att det kommer att innehålla något som icke framgår av handling som enligt 21 § 1 eller 2 mom. eller 24 § 1 mom. utgör grundhandling. Ändras patentkrav så, att nya bestämningar tillkommer, skall sökanden samtidigt ange var motsvarighet finns i grundhandlingarna.

Efter det att patentverket avgivit utlåtande om företagen nyhetsgranskning får icke i samma patentansökan upptagas patentkrav som anger uppfinning vilken är oberoende av uppfinning enligt tidigare ingivna krav.

I fråga om internationell patentansökan får utlåtande om nyhetsgranskning icke avges före utgången av den frist som gäller enligt 34 § 1 eller 2 mom. patentlagen, om ej sökanden samtycker därtill.

I beskrivning och ritning får sökanden göra ändringar eller tillägg endast om det är nödvändigt med hänsyn till 8 § patentlagen. Genom sådana ändringar eller tillägg får patentkrav ej framstå såsom omfattande annat än sådant, som har motsvarighet i grundhandlingarna.

20 §.

Ändring eller tillägg i patentkrav skall, om patentverket ej medger annat, ske genom att ny handling inges, vilken i ett sammanhang upptar samtliga krav.

21 §.

Med grundhandling i finsk patentansökan och patentansökan som upptages till handläggning enligt 38 § patentlagen avses i denna förordning beskrivning med tillhörande ritning samt patentkrav på finska eller svenska, som förelåg när ansökningen gjordes eller skall anses gjord. Förelåg icke sådana handlingar i ansökningen vid nämnda tidpunkt, skall första därefter inkomna beskrivning och patentkrav på finska eller svenska anses utgöra grundhandling, i den mån innehållet har tydlig motsvarighet i handlingar som förelåg hos verket vid nämnda tidpunkt.

I fråga om internationell patentansökan som fullföljes enligt 31 § patentlagen skall som grundhandling anses sådan översättning av beskrivning och patentkrav, vilken ingivits enligt nämnda paragraf, med de ändringar i översättningen som har gjorts innan den frist som gäller enligt 34 § 1 och 2 mom. patentlagen utgått eller innan ansökningen godkänts för utläggning eller avslagits i enlighet med 3 mom. av sistnämnda paragraf.

Uppges vid patentansökans inlämnande att ansökan om skydd för uppfinningen ingivits till patentmyndighet utom Finland skall, om datum och nummer för den utländska ansökningen uppgivits, en senare inlämnad styrkt kopia av denna anses inkommen till patentverket samtidigt med den här gjorda ansökningen.

Delning och utbrytning.
22 §.

Är flera uppfinningar beskrivna i grundhandlingarna, kan sökanden dela ansökningen i flera ansökningar. Därvid skall på sökandens begäran ny ansökan avseende uppfinning, som avskilts från den ursprungliga ansökningen (stamansökningen), anses ingiven samtidigt med stamansökningen. Vid delning får ny ansökan avse endast sådant, som med beaktande av 19 § 2 mom. patentlagen kunnat upptagas i stamansökningens patentkrav vid den tidpunkt då den nya ansökningen ingavs till patentverket.

Verkställes delning på grund av att ansökningen avser två eller flera av varandra oberoende uppfinningar, anses ny ansökan ingiven samtidigt med stamansökningen endast om den nya ansökningen ingivits senast fyra månader efter det att motsvarande inskränkning gjorts i stamansökningen.

23 §.

Har i patentansökan genom tillägg till beskrivning eller patentkrav eller på annat sätt angivits en uppfinning, som icke framgår av grundhandlingarna, kan genom utbrytning ur den ursprungliga ansökningen (stamansökningen) gjord ny ansökan avseende denna uppfinning på sökandens begäran anses ingiven vid den tidpunkt då den handling, vari uppfinningen angivits, inkom till patentverket.

Utbrytning får ske endast med iakttagande av 19 § 2 mom. patentlagen och under förutsättning att i den nya ansökningen skydd begäres blott för vad som framgick av stamansökningens handlingar sådana dessa förelåg då den nya handlingen ingavs.

24 §.

Vid delning eller utbrytning skall beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav, som inges till patentverket samtidigt med ansökningshandlingen i den nya ansökningen, anses såsom grundhandling.

Ny ansökan anses uppkommen genom delning eller utbrytning endast om av ansökningen, då den inges, framgår att den är en avdelad eller utbruten ansökan. I dylik ansökan skall den ursprungliga ansökningen anges.

Ansökans offentlighet.
25 §.

Om handlingarna i patentansökningsärende enligt 22 § 2 eller 3 mom. patentlagen blir offentliga före utläggningen, skall sammandraget tryckas så snart dess slutliga lydelse fastställts. Patentverket kan besluta att trycka även andra delar av ansökningen tillsammans med sammandraget. Envar kan mot föreskriven avgift erhålla ett exemplar av dessa handlingar.

Kungörelse enligt 22 § 4 mom. patentlagen skall innehålla uppgift om ansökningens nummer och klass, ingivningsdag, löpdag om denna är annan än ingivningsdagen, uppfinningens benämning samt sökandens och uppfinnarens namn och adress. Har prioritet begärts, skall kungörelsen även innehålla uppgift om var åberopad ansökan ingivits, dagen för denna ansökan samt ansökningens nummer.

Har översättning av beskrivning och patentkrav ändrats med stod av 21 § 2 mom. efter det att handlingarna blivit offentliga, skall kungörelse därom utfärdas.

Handläggning av patentansökan.
26 §.

Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 § patentlagen för meddelande av patent skall patentverket beakta allt, varom myndigheten får kännedom.

Patentverkets granskning skall ske på grundval av patentskrifter, utläggningsskrifter eller publicerade patentansökningar från Finland, Norge, Sverige, Danmark, Amerikas Förenta Stater, Storbritannien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, förutvarande Tyska riket och det europeiska patentverket eller utdrag av dessa samt publicerade internationella patentansökningar eller utdrag av dessa ävensom i Finland offentliggjorda ansökningar om patent. Därutöver kan granskningen grundas på annan tillgänglig litteratur, om så finnes befogat.

Patentverket meddelar närmare bestämmelser om granskningen. Sådana bestämmelser får, om särskilda förhållanden det påkallar, avvika från stadgandena i 2 mom.

27 §.

Om det behövs för utredning angående ansökan om patent, får patentverket anlita sakkunniga som ej är anställda hos verket.

28 §.

Patentverket kan förelägga sökande att inge modell, prov eller dylikt eller att låta utföra undersökning eller försök, om detta behövs för bedömning av den patentsökta uppfinningen.

29 §.

Den som i Finland söker patent på uppfinning, på vilken han har sökt patent vid patentmyndighet utom Finland, är med de i 74 § 3 mom. patentlagen nämnda begränsningarna skyldig att redovisa vad den patentmyndigheten delgivit honom rörande nyhetsprövningen av uppfinningen samt uppfinningens patenterbarhet. Patentverket kan genom beslut förelägga honom att inlämna avskrift av vad sålunda delgivits honom eller med försäkran om att besked ej erhållits rörande prövningen av den tidigare ansökningen.

Granskas patentansökningar hos patentmyndighet utom Finland enligt stadgande som utfärdats med stöd av 74 § 2 mom. patentlagen, kan patentverket i Finland efter överenskommelse med denna patentmyndighet om utbyte av granskningsresultat och annat eventuellt material uppskjuta behandlingen av ansökan, som motsvaras av tidigare hos den utländska patentmyndigheten gjord ansökan, till dess sistnämnda ansökan behandlats i den utsträckning som bestämts i överenskommelsen.

Till patentmyndighet, med vilken överenskommelse träffats i enlighet med 2 mom., kan patentverket utlämna handling rörande icke offentlig patentansökan, om patentmyndigheten förbundit sig att ej göra handlingen offentlig.

30 §.

Bestämmelser om frister och anstånd meddelas av patentverket. Anstånd med ansökans utläggning kan dock medges endast om ansökningen godkänts för utläggning innan den blivit offentlig enligt 22 § patentlagen. Utläggningen kan i sådant fall på sökandens begäran uppskjutas till dess ansökningen blir offentlig enligt nämnda lagrum.

Utläggning av patentansökan.
31 §.

Tryckning av beskrivning med tillhörande ritning, patentkrav och sammandrag för utläggning enligt 21 § patentlagen (utläggningsskrift) ombesörjes av patentverket. Tryckningen påbörjas så snart som möjligt efter det att ansökningen godkänts.

Utläggningsskrift skall ange utläggningsdagen och upptaga:

1) ansökningens diarienummer och de klasser, till vilka ansökningen hänförts;

2) sökandens namn, hemort och adress;

3) om sökanden företrädes av ombud, ombudets namn;

4) uppfinnarens namn och adress;

5) uppgift om huruvida ansökningen är finsk patentansökan eller internationell patentansökan;

6) om ansökningen är finsk patentansökan, ansökningens ingivningsdag samt, om löpdagen är en annan än ingivningsdagen, även löpdagen;

7) om ansökningen är internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag ansökningen fullföljdes i enlighet med 31 § patentlagen eller inkom i enlighet med lagens 38 §;

8) begärd prioritet samt var åberopad tidigare ansökning ingivits, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer;

9) om ansökningen är internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret;

10) om ansökningen tillkommit genom delning eller utbrytning, stamansökningenis diarienummer; samt

11) anförda publikationer.

32 §.

Kungörelse om utläggning som utfärdas i enlighet med 21 § patentlagen skall innehålla uppfinningens benämning samt de uppgifter som enligt 31 § skall intagas i utläggningsskriften, med undantag för anförda publikationer.

33 §.

Invändning mot patentansökan samt senare skrifter från sökanden och den som gjort invändningen skall jämte bilagor inges i det antal exemplar som patentverket bestämmer.

Då invändning göres, skall det anges varpå invändningen grundas.

34 §.

Företrädes den som gjort invändning av ombud, skall fullmakt för ombudet inges till patentverket.

35 §.

Sökanden skall tillställas exemplar av samtliga skrivelser från den som gjort invändning.

Inlämnar sökanden yttrande över invändningen, besluter patentverket om huruvida ytterligare skriftväxling kräves i ärendet.

36 §.

Inkommer under patentansökans prövning men utom den för invändning föreskrivna tiden till patentverket skrift av betydelse för prövningen, skall sökanden underrättas därom. Har någon sänt in sådan skrift innan ansökningen utlagts, skall patentverket, då fråga icke är om bättre rätt till uppfinningen, göra honom uppmärksam på möjligheten ätt göra invändning, om ansökningen utlägges.

Utfärdande av närmare bestämmelser.
37 §.

Patentverket meddelar närmare bestämmelser om patentansökan och dess handläggning.

Patentregistret.
38 §.

Då patent meddelats, införes det i patentregistret.

I registret antecknas härvid:

1) patentansökningens diarienummer samt patentets registernummer och klasser;

2) patenthavarens namn, hemort och adress;

3) om patenhavaren företrädes av ombud, ombudets namn, hemvist och adress;

4) uppfinnarens namn och adress;

5) följande dagar:

a) om patent grundas på finsk patentansökan, ansökningens ingivningsdag samt den dag från vilken patenttiden löper, om den ej är densamma som ansökningens ingivningsdag;

b) om patentet grundas på internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen eller den dag då ansökningen enligt 38 § 3 mom. patentlagen skall anses gjord;

c) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga;

d) den dag då patentansökningens utläggning kungjordes i enlighet med 21 § patentlagen; och

e) den dag då patent meddelades;

6) begärd prioritet med uppgift om var den prioritetsgrundande ansökningen ingivits, dagen för denna ansökan samt ansökningens nummer;

7) om patentet meddelats på grundvalen av internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret; samt

8) uppfinningens benämning.

39 §.

Kungörelse enligt 26 § patentlagen om meddelande av patent skall innehålla uppgift om patentets nummer och klasser, uppfinningens benämning, patenthavarens namn, ansökningens diarienummer och den dag då utläggningen kungjordes i enlighet med 21 § patentlagen.

40 §.

Då årsavgift inbetalts eller anstånd med erläggande av årsavgift beviljats, göres anteckning därom i registret.

Har patent förfallit enligt 51 § patentlagen, antecknas i registret den dag då patent upphört att gälla.

Har framställning gjorts enligt 71 a § patentlagen om att årsavgift skall anses erlagd i rätt tid, antecknas detta ofördröjligen i registret. Även slutligt beslut i ärendet antecknas.

41 §.

Har någon till patentverket anmält att han väckt talan om patents ogiltighet, om överförande av patent eller om tvångslicens, antecknas detta i registret.

Då avskrift av dom sänts till patentverket enligt 70 § patentlagen, antecknas detta i registret. Då domen vunnit laga kraft, göres sådan anteckning att den huvudsakliga utgången i målet kan utläsas av registret.

Har patentverket förklarat patent upphört enligt 54 § patentlagen, antecknas detta i registret.

42 §.

Anteckning enligt 44 § patentlagen om övergång av patent eller upplåtelse av licens eller panträtt skall innehålla rättsinnehavarens namn, hemort och adress samt dagen för övergången eller upplåtelsen. På begäran skall beträffande licens antecknas om patenthavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats. Kan fråga om anteckning av övergång eller upplåtelse av licens eller panträtt icke omedelbart avgöras, skall likväl i registret anmärkas att anteckning har begärts.

Har patent utmätts, antecknas detta i registret efter det anmälan om utmätningen gjorts.

Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret.

Patentverkets kungörelser.
43 §.

Kungörelser i patentärenden införes i en av patentverket utgiven publikation.

Särskild talan.
44 §.

Talan som avses i 52 § 3 mom. patentlagen föres av allmän åklagare, om ej statsrådet för särskilt fall förordnar annan myndighet.

Mottagande myndighet för internationell patentansökan.
45 §.

Patentverket är mottagande myndighet för internationell patentansökan från sökande som är finsk medborgare eller har hemort i Finland eller är juridisk person som bildats enligt finsk lag, eller från sökande som idkar rörelse i Finland.

Göres internationell patentansökan av flera sökande och är en av dessa sådan fysisk eller juridisk person som avses i 1 mom., tillämpas på ingivande av ansökningen stadgandena i 1 mom.

46 §.

I sin egenskap av mottagande myndighet mottager, kontrollerar och vidarebefordrar patentverket internationella patentansökningar i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna.

Till patentverket skall sökanden härvid erlägga följande avgifter:

1) grundavgift som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det ansökningen mottogs;

2) designeringsavgift som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna inom ett år från ansökningens internationella ingivningsdag eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begäres; avgift kan dock alltid erläggas inom en månad från det ansökningen mottogs;

3) nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i tillämpningsföreskrifterna inom en månad från det ansökningen mottogs;

4) avgift för patentverkets befattning med ansökningen såsom mottagande myndighet inom en månad från det ansökningen mottogs.

Har någon i 2 mom. avsedd avgift ej erlagts i rätt tid eller har den erlagts vid utgången av fristen med otillräckligt belopp, debiterar patentverket den i 8 § nämnda internationella byråns konto i enlighet med regel 16 bis i tillämpningsföreskrifterna med det belopp som saknas. Sålunda debiterat belopp anses ha erlagts i rätt tid.

47 §.

Patentverket ombesörjer på sökandes begäran och mot särskilt stadgad avgift, att kopia av tidigare till verket ingiven ansökan sänds i enlighet med regel 17.1, b, i tillämpningsföreskrifterna till den i 8 § nämnda internationella byrån. Avgiften skall erläggas inom samma frist som gäller den begäran som görs enligt ovannämnda regel.

48 §.

Internationell patentansökan som inges till patentverket skall uppgöras i ett exemplar. Den skall vara avfattad på finska, svenska eller engelska eller på annat av patentverket godkänt språk.

49 §.

Över internationella patentansökningar som ingivits till patentverket föres särskilt diarium. Diariet är ej offentligt.

50 §.

Sökande som ej har hemort i Finland skall ha ett här bosatt ombud som har rätt att inför patentverket företräda honom rörande ansökningen.

51 §.

Föreligger icke hinder enligt lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/67), skall patentverket enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra mottagen internationell patentansökan till världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå. Har sökanden samtidigt med att ansökningen ingavs skriftligen begärt att själv få vidarebefordra ansökningen till den internationella byrån, skall han, om ovan nämnt hinder för att vidarefordra ansökningen ej föreligger, beredas tillfälle att göra detta i enlighet med regel 22.2 i tillämpningsföreskrifterna.

Översättning av internationell patentansökan.
52 §.

I fråga om skyldighet att inge översättning vid fullföljd av internationell patentansökan enligt 31 § patentlagen och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § 1 mom. av samma lag gäller denna förordnings 3 § i tillämpliga delar. Patentverket kan dock meddela bestämmelser om lättnad för sökanden i fråga om översättning i de fall då en internationell patentansökan endast till viss del fullföljes såvitt avser Finland.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden.
53 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.

Genom denna förordning upphäves patentförordningen av den 4 januari 1968 (4/68) jämte däri senare vidtagna ändringar.

54 §.

På patentansökan som skall handläggas och avgöras enligt de stadganden som gällde innan lagen den 6 juni 1980 om ändring av patentlagen (407/80) trätt i kraft tillämpas i stället för denna förordning den i 53 § 2 mom. nämnda tidigare patentförordningen.

På annan än i 1 mom. avsedd patentansökan som ingivits före denna förordnings ikraftträdande tillämpas i stället för 2, 10, 11 och 17 §§ i denna förordning 2, 9 och 10 §§ i den tidigare patentförordningen.

Ansökan som ingivits före denna förordnings ikraftträdande kan utan hinder av 24 § 2 mom. anses ha uppkommit genom delning eller utbrytning.

På tilläggspatent som meddelats innan den i 1 mom. nämnda lagen om ändring av patent- lagen trätt i kraft tillämpas den tidigare patentförordningen.

På patent, på vilket tillämpas patentlagens 51 §, sådan den lydde före ikraftträdandet av den i 1 mom. nämnda lagen öm ändring av patentlagen, tillämpas i stället för 41 § i denna förordning 45 § i den tidigare patentförordningen.

Helsingfors den 26 september 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.