623/1980

Given i Helsingfors den 22 augusti 1980.

Bingoförordning.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 2 § 3 mom. och 7 § lotterilagen av den 1 september 1965 (491/65), av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 24 april 1970 (293/70), som följer:

1 §.

Tillstånd att mot betalning föranstalta bingospel kan beviljas endast inhemsk registrerad förening eller självständig stiftelse eller annat sådant samfund som verkar för sociala, kulturella eller andra ideella ändamål.

I spelet får vinsten utgöras av varor, till varor berättigande present- eller köpkort eller rätt till ett eller flera nya spel. Vinsten får icke utgöras av pengar eller spelmarker som kan växlas till pengar.

Ministeriet för inrikesärendena kan utfärda närmare bestämmelser om anordningar och spelkuponger som användes i spelet.

2 §.

Spel får föranstaltas endast i en av chefen för polisdistriktet godkänd lokal. Spel får icke föranstaltas i handelsrörelse, i affärskontor eller på utskänkningsställe.

Försäljning och distribution av spelkuponger är tillåten endast i den lokal som godkänts för spelet och den dag då spelet äger rum. I spelet får deltaga endast den som är närvarande i spellokalen.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat gäller ej motionsbingo, varmed i denna förordning avses spel, som till fots eller medelst lämpligt motionsredskap föranstaltas på viss rutt eller visst område. Försäljning och distribution av spelkuponger för motionsbingo är tillåten endast vid startplatsen och den dag då spelet äger rum.

3 §.

Tillstånd att föranstalta spel beviljas av länsstyrelsen. Tillstånd beviljas dock av chefen för polisdistriktet, om värdet av den dyraste vinsten understiger 1 000 mark. Tillstånd beviljas endast för sökandens hemkommuns område.

Länsstyrelsen skall om beviljat tillstånd underrätta chefen för polisdistriktet.

Tillstånd beviljas för högst ett år i sänder. Tillstånd får icke överföras på annan.

4 §.

För spelverksamheten skall finnas en av tillståndsgivaren godkänd ansvarig skötare med uppgift att, såsom företrädare för tillståndshavaren, tillse att stadgandena i denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser samt tillståndsvillkoren iakttas.

Den ansvariga skötaren av spelverksamheten skall vara för denna uppgift lämplig, för redbarhet och tillförlitlighet känd myndig finsk medborgare, som råder över sig själv och sin egendom.

5 §.

I ansökan om tillstånd skall uppges:

1) den lokal där avsikten är att föranstalta spelet eller i fråga om motionsbingo start- och ankomstplatsen;

2) de avgifter som kommer att uppbäras hos spelarna samt värdet av den dyraste vinsten;

3) tiden för spelets föranstaltande; samt

4) andra för individualisering av verksamheten erforderliga omständigheter.

Till ansökan om tillstånd skall fogas:

1) utdrag ur förenings- eller stiftelseregistret;

2) styrkt avskrift av föreningens eller stiftelsens stadgar;

3) årsberättelse eller annan tillförlitlig utredning om att föreningen eller stiftelsen verkar för förverkligande av sitt ändamål;

4) ansökan om godkännande av ansvarig skötare av spelverksamheten;

5) utredning om att för föranstaltande av spelet erforderlig personal är anställd hos sökanden; samt

6) spelets regler.

Till ansökan om förnyande av tillstånd skall fogas sådan utredning som den som beviljar tillståndet anser erforderlig.

6 §.

I resolution, varigenom tillstånd att föranstalta spel beviljas, skall nämnas:

1) tillståndshavaren och spelverksamhetens ansvariga skötare;

2) tillståndets giltighetstid;

3) räkenskapsperioden, som får omfatta högst tre månader;

4) den lokal där spel föranstaltas eller start- och ankomstplatsen för motionsbingo;

5) de avgifter som skall uppbäras hos spelarna;

6) den dyraste vinstens värde; samt

7) nödigbefunna tilläggsuppgifter.

7 §.

Tillståndshavaren skall för den i tillståndsresolutionen angivna räkenskapsperioden avge redovisning i enlighet med ett av ministeriet för inrikesärendena fastställt formulär.

Till redovisning skall fogas:

1) av tillståndshavaren valda revisorers revisionsberättelse och utlåtande angående bingoverksamheten;

2) utredning, varav framgår beloppet av den lotteriskatt som erlagts för vinsterna och dagen för erläggandet samt den dag, från och med vilken den lotteriskattepliktiga vinsten kunnat uttagas; samt

3) utredning om den dyraste vinstens värde.

Redovisning skall inom en månad från det räkenskapsperioden utgår i tre exemplar tillställas den som beviljat tillståndet, vilken skall sända det ena exemplaret till länsskatteverket och återställa det andra jämte bevis över granskningen till tillståndshavaren.

Tillståndshavaren skall dessutom till den som beviljat tillstånd avge sådan annan utredning över bingoverksamheten som denne kräver.

8 §.

Iakttas icke vid föranstaltandet av spel stadgandena i lotterilagen (491/65) eller denna förordning eller med stöd av förordningen utfärdade bestämmelser eller villkoren för tillståndet, eller sker missbruk vid erläggandet av lotteriskatt eller eljest, kan den myndighet som beviljat tillståndet återkalla detta efter att ha berett tillståndshavaren tillfälle att avge förklaring.

Den som beviljat tillståndet kan av särskild orsak under tillståndsperioden återkalla godkännandet av spelverksamhetens ansvariga skötare.

9 §.

Behäftas redovisning av smärre fel eller brister, kan den som beviljat tillståndet förordna om att redovisningen skall rättas.

Har tillståndshavaren underlåtit att inom utsatt tid erlägga lotteriskatt eller avge redovisning, beviljas icke nytt tillstånd förrän skatteresten erlagts och redovisning tillställts myndigheten.

Föranledes icke annat av särskilda skäl, beviljas icke nytt tillstånd, om nettointäkterna från bingoverksamheten stått i uppenbart missförhållande till de totala intäkterna eller om verksamheten fortgående varit förlustbringande.

10 §.

Har tillstånd återkallats eller har redovisning icke avgivits inom utsatt tid eller anses i 9 § 1 mom. avsett förordnande om rättelse icke till fyllest eller har förordnandet icke iakttagits, kan den som beviljat tillståndet förordna lämpligbefunnen syssloman att på tillståndshavarens bekostnad omhänderta medlen och avge redovisning.

11 §.

Överträdelse av stadgandena i denna förordning eller med stöd av den utfärdade bestämmelser bestraffas såsom i lotterilagen är stadgat.

12 §.

Ministeriet för inrikesärendena utfärdar närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning.

13 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 2 september 1977 om vissa spel (669/77).

På tillstånd, som beviljats före denna förordnings ikraftträdande, tillämpas dock den i 2 mom. avsedda förordningen om vissa spel.

Helsingfors den 22 augusti 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.