610/1980

Given i Nådendal den 15 augusti 1980.

Förordning om penninginsamlings- och varulotterinämnden.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas:

1 §.

Den i 6 § 2 mom. lagen om penninginsamlingar (590/80) avsedda nämnden för penninginsamlingar och varulotterier tillsättes av statsrådet för högst fyra år i sänder. Nämnden har en ordförande, en viceordförande och högst tio andra medlemmar.

I nämnden skall finnas representanter för ministeriets för inrikesärendena, undervisningsministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden. De övriga medlemmarna skall vara förtrogna med social, kulturell eller annan ideell verksamhet.

Nämnden äger rätt att med samtycke av ministeriet för inrikesärendena antaga en sekreterare och andra funktionärer.

2 §.

Nämnden har till uppgift att övervaka föranstaltandet av penninginsamlingar och varulotterier samt att göra framställningar och taga initiativ i ärenden som gäller dem. Den skall till tillståndsgivaren avge utlåtanden om riksomfattande eller eljest omfattande penninginsamlingars behövlighet och ändamålsenlighet och om återkallande av tillstånd till penninginsamling samt om önskvärdheten av lotterier vilka föranstaltas med länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen skall av nämnden inhämta utlåtande över anhållan om tillstånd att föranstalta ovan avsedda penninginsamlingar och varulotterier.

Nämnden kan avge utlåtanden även om ansökan som gäller ändring av en med insamlade medel förvärvad fastighets eller inrättnings användningssyfte eller ny användning av insamlade medel.

Nämnden har rätt att för fullgörandet av sin uppgift erhålla handräckning av ministeriet för inrikesärendena, länsstyrelsen och polisen.

3 §.

Nämnden är beslutför, då sammanträdets ordförande och fem övriga medlemmar är närvarande.

Ministeriet för inrikesärendena fastställer, efter att ha skaffat finansministeriets utlåtande i ärendet, arvodena för nämndens ordförande, viceordförande och övriga medlemmar samt för dess sekreterare och övriga funktionärer.

Angående nämnden gäller i övrigt i tillämpliga delar vad om statens kommittéer är bestämt.

4 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av ministeriet för inrikesärendena.

5 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.

Genom denna förordning upphäves 5 § förordningen den 19 december 1969 om varulotterier (824/69), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 17 november 1978 (861/78).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft. Den i denna förordning avsedda nämnden tillsättes första gången för varulotterikommissionens återstående mandattid sålunda, att ordföranden, viceordföranden och de övriga medlemmarna i varulotterikommissionen får motsvarande uppgifter i den nämnd som skall tillsättas.

Nådendal den 15 augusti 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.