609/1980

Given i Nådendal den 15 augusti 1980.

Förordning om penninginsamlingar.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 14 § lagen den 31 juli 1980 om penninginsamlingar (590/80):

1 §.

Tillstånd till penninginsamling skall sökas skriftligt. I tillståndsansökan skall uppges:

1) tillståndssökanden;

2) penninginsamlingens ändamål och dispositionsplan beträffande användningen av medlen;

3) insamlingstid och -område;

4) insamlingssätt; samt

5) eventuellt insamlingsvederlag och dess pris.

Till ansökan om tillstånd skall fogas:

1) utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret;

2) styrkt avskrift av föreningens eller stiftelsens stadgar eller av bolagsordningen;

3) årsberättelse och annan erforderlig utredning över att tillståndssökanden handlar för att förverkliga sitt ändamål.

Tills tåndsgivaren kan infordra även annan, för beviljandet av tillstånd erforderlig utredning.

2 §.

I tillstånd till penninginsamling skall uppges:

1) tillståndshavaren;

2) penninginsamlingens ändamål och dispositionsplan beträffande användningen av medlen;

3) insamlingstid och -område;

4) insamlingssätt;

5) eventuellt insamlingsvederlag och dess pris; samt

6) de villkor som gäller insamlingens genomförande.

Över sådant tillstånd till penninginsamling, som beviljats av länsstyrelsen, skall länsstyrelsen i polisunderrättelserna publicera kungörelse, varav framgår i 1 mom. avsedda uppgifter.

3 §.

Redovisning över penninginsamling skall inom tre månader efter det insamlingen avslutats tillställas tillståndsgivaren. I redovisningen skall uppges:

1) bruttointäkten av insamlingen;

2) ombudsmanna- och andra arvoden;

3) trycknings- och reklamkostnader;

4) andra individualiserade kostnader; samt

5) nettointäkten av insamlingen. Till redovisningen skall fogas utlåtande om insamlingen av tillståndshavarens revisorer. Tillståndsgivaren har rätt att i samband med redovisningen infordra även andra utredningar beträffande redovisningen.

4 §.

I 9 § lagen om penninginsamlingar (590 / 80) avsedd anhållan skall tillställas tillståndsgivaren i samband med redovisningen över penninginsamlingen. Av särskilt skäl kan anhållan göras även efter det redovisningen avgavs.

Till anhållan skall fogas avskrift av tillståndsbeslut och tillräckligt detaljerad utredning över ändringen av medlens användningssyfte.

5 §.

I 10 § 1 mom. lagen om penninginsamlingar avsedd anmälan skall tillställas länsstyrelsen i det län där hemorten för tillståndshavaren eller fastighetens eller inrättningens ägare är belägen, och länsstyrelsen skall jämte sitt utlåtande till ministeriet för inrikesärendena befordra sagda anmälan. Till anmälningen skall fogas avskrift av tillståndsbeslutet och den över insamlingen uppgjorda redovisningen samt detaljerade uppgifter om den fastighet eller inrättning som förvärvats med insamlade medel.

Anhåller tillståndshavaren eller fastighetens eller inrättningens ägare om rätt att ändra egendomens användningssyfte eller om rätt till ny användning av medel som erhållits genom överlåtelse, skall ansökningen fogas till den i 1 mom. avsedda anmälningen. I ansökan skall finnas tillräckligt detaljerad utredning över ändringen av egendomens användningssyfte eller den nya användningen av medel som erhållits genom överlåtelse.

6 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

7 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.

Nådendal den 15 augusti 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.