608/1980

Given i Nådendal den 15 augusti 1980.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt rubriken Nöjesskattenämndens beslut i 10 §, rubriken Inträdesbiljetter till nöjes- och underhållningstillfällen i 14 § samt 9 a kap., 89―91 §§, 95 § 3 mom., 100 § 2 mom. och 100 a § 2 mom.,

sådana de lyder, rubriken Nöjesskattenämndens beslut i 10 § och rubriken Inträdesbiljetter till nöjes- och underhållningstillfällen i 14 § i lag av den 2 december 1977 (862/77), 9 a kap. ändrat genom lagar av den 26 juni 1959 och 23 juni 1977 (271/59 och 512/77), 89 och 90 §§, 95 § 3 mom. och 100 a § 2 mom. i lag av den 11 augusti 1978 (620/78) samt 91 § och 100 § 2 mom. i nämnda lag av den 26 juni 1959 och

ändras den i 4 § ingående andra gruppen av myndigheter, 12 § 1 mom. 3 punkten, 69 § 1 mom., 92 § 4 mom. och 98 § 2 mom.,

sådana de lyder, den i 4 § ingående andra gruppen av myndigheter i lag av den 10 januari 1975 (14/75), 12 § 1 mom. 3 punkten i lag av den 23 december 1959 (479/59), 69 § 1 mom. i nämnda lag av den 26 juni 1959, 92 § 4 mom. i lag av den 16 februari 1979 (174/79) och 98 § 2 mom. i nämnda lag av den 11 augusti 1978, som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


2 gruppen:

Hovrätt, vattenöverdomstolen, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen och prisrätten.


12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:

3) fastställande av staten, folkpensionsanstalten, landskap, kommun, församling, kommunalt samhälle eller registrerat trossamfund tillkommande skatt eller avgift eller av grunden för dess beräknande eller ock debitering eller utmätning av sådan skatt eller avgift, eller anstånd med betalning eller annan lättnad vid dess erläggande, eller restitution, dock ej i centralskattenämnden eller i högsta förvaltningsdomstolen, såframt ej besvär över annan myndighets än centralskattenämndens beslut i ärende, som berör i beskattningslagen (482/58) avsedd skatt eller avgift eller annan skatt till staten, föranleda upphävande av lägre myndighets utslag eller beslut eller ändring därav till den ändringssökandes förmån, ej heller i ärende, som angår beviljande av tullförmån eller restitution med stöd därav, förlängning av stadgad tid för tullklarering eller för tullfri införsel eller för utförsel, som berättigar till tullrestitution, eller restitution med stöd därav, annan särskild lättnad i fråga om tull eller annan skatt eller avgift, som skall uppbäras av tullverket, eller förhandsbesked beträffande den tull, som vid införsel skall läggas på vara;


69 §.

Handling, som enligt denna lag är underkastad stämpelskatt, skall beläggas med stämpelmärken.


92 §.

Besvär över skyldighet att erlägga stämpelskatt och över stämpelskattens belopp kunna även anföras för bevakande av statens intressen. Statens talan föres därvid av Skattestyrelsen, dock så, att statens talan i ärenden, vilka avses i 81 § 1 mom., 87 § 3 mom. och 94―98 §§ samt vilka avgöras av länsskatteverk, föres av beskattningsombudet vid länsskattenämnden.

98 §.

Har högsta förvaltningsdomstolen undanröjt centralskattenämndens beslut om förhandsbesked, skall länsskatteverket på ansökan till vederbörande återbetala stämpelskatt, som uppburits till ett för stort belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På skatt som skall erläggas för nöjestillställning, som anordnats före denna lags ikraftträdande, tillämpas likväl då gällande lag.

Nådendal den 15 augusti 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.