601/1980

Given i Nådendal den 15 augusti 1980.

Förordning om djursjukdomar.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 3 § 1 mom. samt 13 och 24 §§ lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80):

Allmänna stadganden.
1 §.

I 3 § lagen om djursjukdomar (55/80) avsedda djursjukdomar som med lätthet sprider sig, farliga djursjukdomar och djursjukdomar som skall övervakas kallas i denna förordning djursjukdomar som skall bekämpas.

Djursjukdom, som till den grad vållar ekonomisk skada för djurhållningen i privathushållning att det för tryggande av djurhållningen är viktigt att bekämpa sjukdomen eller som kan leda till att människor insjuknar, kan bestämmas vara djursjukdom som skall övervakas.

Djursjukdom, som vållar nationalekonomiskt betydande förluster, avsevärt förhindrar eller skadar införseln eller utförseln av djur och animaliska produkter eller kan smitta från djur till människa och härvid leda till att människor insjuknar allvarligt, kan bestämmas vara farlig djursjukdom.

Djursjukdom, som är sådan som i 3 mom. är sagt, men som dessutom smittar lätt eller som sprider sig särskilt lätt genom indirekt eller direkt beröring, kan bestämmas vara djursjukdom som med lätthet sprider sig.

2 §.

Den i 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar avsedda bestämmelsen rörande inplacering av djursjukdomar som skall bekämpas i de i 1 § 2―4 mom. nämnda grupperna skall publiceras som jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut i författningssamlingen. Veterinäravdelningen kan även besluta att djursjukdom enligt de skillnader den uppvisar i förekomsten hör till flera grupper och att någon sjukdom endast under bestämd tid eller inom visst område hör till någon av de ovan nämnda grupperna.

Med anledning av ovan i 1 mom. avsett beslut av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning kan myndigheterna, såvida i beslutet ej annorlunda bestäms, omedelbart efter avgivande av veterinäravdelningens beslut utge föreskrifter med stöd av lagen om djursjukdomar eller med stöd av denna utfärdade stadganden och föreskrifter.

Myndigheternas uppgifter.
3 §.

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning skall leda bekämpandet och förebyggandet av djursjukdomar samt tillse att därom utfärdade stadganden och bestämmelser iakttas.

4 §.

Länsstyrelse och underställd denna länsveterinär skall:

1) inom länets område leda bekämpandet och förebyggandet av djursjukdomar samt övervaka efterlevnaden av de i saken utfärdade stadgandena och bestämmelserna samt vid behov göra framställningar till jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning om åtgärder för bekämpande och förebyggande av djursjukdomar;

2) förordna vederbörande kommunal- och stadsveterinär eller vid behov någon annan veterinär, som på grundvalen av sin tjänst eller befattning kan åläggas därtill, att undersöka arten av djursjukdom som misstänkts eller yppat sig och att vidtaga därav påkallade åtgärder;

3) vid behov förordna veterinär att vid djurutställning, tävling eller annan motsvarande tillställning, till vilken djur samlas ihop, övervaka djurens hälsotillstånd och efterlevnaden av stadganden och bestämmelser som utfärdats om bekämpande och förebyggande av djursjukdomar;

4) förordna kommunal- eller stadsveterinär eller besiktningsveterinär att vid behov även i övrigt vidtaga åtgärder for bekämpande och förebyggande av djursjukdom som skall bekämpas;

5) tillse att de åtgärder beträffande djursjukdomar som ansluter sig till införseln och utförseln av djur vidtas enligt utfärdade anvisningar;

6) övervaka och ge anvisningar beträffande fastställandet och faktureringen av de arvoden och ersättningar som skall betalas med stöd av lagen om djursjukdomar; samt

7) handha de övriga uppgifter i samband med bekämpandet och förebyggandet av djursjukdomar som ankommer på länsstyrelsen, i enlighet med vad som är särskilt stadgat eller bestämt.

5 §.

Länsveterinär skall:

1) vid behov själv omedelbart vidtaga åtgärder i avsikt att förebygga sjukdom, då han underrättas om eller observerar sådana omständigheter som ger anledning till misstanke om förekomst av djursjukdom som skall bekämpas; samt

2) handha övriga uppgifter som särskilt ålagts länsveterinären för bekämpande och förebyggande av djursjukdomar eller som bestämts av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning eller eljest, vid behov även på den plats där djursjukdomen yppat sig.

6 §.

Kommunal- och stadsveterinär skall:

1) handha bekämpandet och förebyggandet av djursjukdomar inom sitt tjänsteområde;

2) på grund av misstänkt eller konstaterat fall av djursjukdom som skall bekämpas vidtaga för bekämpandet av sjukdomen erforderliga åtgärder ävensom utreda arten av den djursjukdom som misstänkts eller yppat sig samt dess spridning;

3) verkställa i 8 § lagen om djursjukdomar avsedd avlivning av djur i enlighet med 8 § i denna förordning;

4) vid behov göra framställning hos länsstyrelsen om fortsatta åtgärder med anledning av misstänkt eller konstaterat fall av djursjukdom som skall bekämpas;

5) vid behov göra anmälan till kommunens hälsovårdsmyndigheter om hälsofara för människor, då han misstänker eller har konstaterat djursjukdom som kan smitta från djur till människa; samt

6) vidtaga andra erforderliga eller särskilt föreskrivna åtgärder för bekämpande och förebyggande av djursjukdom som skall bekämpas.

7 §.

Besiktningsveterinär skall:

1) följa förekomsten av djursjukdomar hos djur som förts till slakt eller besiktning samt vid behov göra anmälan till vederbörande kommunal- eller stadsveterinär eller länsveterinär samt till hälsovårdsmyndigheterna om misstänkt eller konstaterat fall av djursjukdom som skall bekämpas; angående djursjukdom som med lätthet sprider sig eller farlig djursjukdom skall anmälan göras omedelbart;

2) då djursjukdom som skall bekämpas yppat sig, vidtaga åtgärder för att utrota sjukdomen och dess smitta samt för att förhindra dess spridning från slakteriet eller köttbesiktningsstationen; samt

3) övervaka de åtgärder som följer av stadgandena och bestämmelserna om förebyggande av djursjukdomar som skall bekämpas samt iakttagandet av dessa stadganden och bestämmelser i slakterierna.

Åtgärder på grund av djursjukdom.
8 §.

I 8 § lagen om djursjukdomar avsedd avlivning av djur får verkställas efter det jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings godkännande erhållits.

Utan hinder av vad i 1 mom. är sagt får kommunal- eller stadsveterinär, utan att på förhand ha erhållit jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings godkännande, verkställa avlivning av djur för konstaterande av sjukdom, såvida djurets värde ej är betydligt, samt länsveterinären, om avlivningen av djuret på grund av risk för spridning av djursjukdom som skall bekämpas eller av därmed jämförbart skäl bör verkställas omedelbart.

Veterinäravdelningen kan, såvida det är nödvändigt för att förhindra spridning av farlig djursjukdom eller djursjukdom som med lätthet sprider sig, ge tillstånd till avlivning av djur inom visst område eller av djur, vilka hör till viss djurart, under de i 8 § lagen om djursjukdomar stadgade förutsättningarna, utan att i denna paragrafs 1 mom. avsett godkännande erhållits på förhand.

9 §.

Ovan i 8 § 1 mom. avsett godkännande samt godkännande för avlivning av djur, som sker på ansökan av ägare, skall veterinären skriftligen göra framställning om hos jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning.

Närmare bestämmelser och anvisningar om ovan i 1 mom. avsedd ansökan utfärdas av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning.

Förebyggande av djursjukdomar.
10 §.

I 11 § lagen om djursjukdomar avsett vaccin, serum eller därmed jämförbart preparat kan godkännas, om det anses nödvändigt och uppfyller de kvalitativa och ekonomiska krav som dess användningsändamål ställer.

Godkännande av preparat samt tillstånd till försäljning av godkänt preparat skall sökas skriftligen hos jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning, som utfärdar närmare anvisningar beträffande ansökningarna.

11 §.

Ovan i 10 § avsett godkännande och tillstånd kan ges även i begränsad omfattning eller för viss tid.

Godkännande eller tillstånd kan återkallas, om förhållandena förändras väsentligt eller om utfärdade stadganden och bestämmelser eller ställda villkor icke iakttas.

12 §.

I 12 § lagen om djursjukdomar avsedda föreskrifter om förebyggande av djursjukdomar kan utfärdas för hela landet eller begränsade till visst område, viss lägenhet eller viss djurenhet eller så, att de gäller djurenheter med verksamhet av visst slag.

Undersökningsuppdrag åt särskild anstalt.
13 §.

Diagnostiseringen av misstänkt fall av djursjukdom som skall bekämpas eller av fall av sådan sjukdom som yppat sig eller annan laboratorieuppgift i anslutning till sjukdomens bekämpande kan uppdragas åt en i 7 § 2 mom. lagen om djursjukdomar avsedd anstalt endast med samtycke av statens veterinärmedicinska anstalt.

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning besluter om beloppet av den ersättning som av statens medel skall betalas till den anstalt som utför undersökningen.

Kostnader och ersättningar.
14 §.

Till veterinär som handhar uppgift, vilken hör till verkställigheten av lagen om djursjukdomar, utgår reseersättning och arvode av statens medel på sätt därom är särskilt stadgat eller bestämt. Till annan än veterinär betalas ersättning för resekostnaderna med tillämpning av de grunder som gäller om ersättande av statens tjänstemäns resekostnader samt skäligt arvode som bestämmes av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning. Vid bestämmande av arvodet skall uppgiftens art och svårighet samt den tid som därtill använts och den utbildning eller särskilda erfarenhet som erfordras för uppgiftens handhavande beaktas.

15 §.

Har veterinär vidtagit åtgärder, för vilka ersättningar eller arvoden kan sökas av statens medel, eller har dylika åtgärder vidtagits på hans förordnande eller under hans tillsyn, skall han draga försorg om att tillförlitliga och erforderliga uppgifter för fastställande av ersättningarnas och arvodenas belopp kan erhållas.

16 §.

I 20 § lagen om djursjukdomar avsedd ekonomisk förlust kan ersättas av statens medel, såvida djurhållning utgör sökandens huvudsakliga eller väsentliga utkomst och de föreskrifter eller åtgärder som utgör grund för ersättningen har föranletts av djursjukdom som med lätthet sprider sig eller av farlig djursjukdom. Av särskilda skäl kan ersättning betalas av statens medel även då föreskrifterna eller åtgärderna har föranletts av djursjukdom som skall övervakas.

Särskilda stadganden.
17 §.

I beslut, som utfärdats på grundvalen av lagen om djursjukdomar eller stadganden eller bestämmelser, som utfärdats med stöd av lagen, får ändring sökas genom besvär hos jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning inom trettio dagar från beslutets delfående.

Om sökande av ändring i jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut är stadgat särskilt.

Beslut kan oaktat ändring sökts verkställas, om det till sin karaktär är sådant att det utan dröjsmål bör verkställas eller om beslutets ikraftträdande på grund av fara för spridning av djursjukdom icke kan framskjutas.

18 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning.

19 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1980.

Nådendal den 15 augusti 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.