590/1980

Given i Nådendal den 31 juli 1980.

Lag om penninginsamlingar.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Med penninginsamling avses i denna lag verksamhet, vid vilken pengar genom vädjan till allmänheten och utan vederlag insamlas för sociala, kulturella eller ideella ändamål eller för allmän medborgerlig verksamhet. Såsom vederlag betraktas icke märke eller klistermärke eller annat sådant tecken med endast ringa ekonomiskt värde.

Såsom penninginsamling betraktas även varuinsamling då varan är avsedd för försäljning eller för annat än insamlarens eget bruk.

Denna lag tillämpas icke på uppbörd av kollekt bland deltagarna i offentlig religionsutövning som anordnas av religionssamfund.

Angående penninginsamling som anordnas medelst specialfrimärken med tilläggsavgift och lyxtelegram stadgas genom förordning.

2 §.

Till föranstaltande av penninginsamling skall erhållas tillstånd till penninginsamling.

Tillstånd till penninginsamling kan ges, om insamlingen är ändamålsenlig med hänsyn till allmän fördel. Med tillstånd till penninginsamling kan förknippas villkor, som berör genomförandet av insamlingen.

Penninginsamling får icke anordnas med hjälp av kedjebrev eller på därmed jämförbart sätt sålunda, att den som medverkar däri får löfte om en del av pengarna eller annan ekonomisk fördel.

3 §.

Tillstånd till penninginsamling erfordras icke för insamling som anordnare av allmän sammankomst föranstaltar bland dem som deltar i sammankomsten.

Tillstånd till penninginsamling erfordras icke heller för sedvanlig penninginsamling i samband med enskild persons bemärkelsedag eller

1 samband med grannhjälp eller för sådan i 1 §

2 mom. avsedd varuinsamling och återförsäljning som sker endast på en kommuns område och även eljest bör betraktas såsom ringa.

4 §.

Tillstånd till penninginsamling kan ges endast åt inhemsk registrerad förening eller annat samfund eller självständig stiftelse med uteslutande socialt, kulturellt eller annat ideellt syfte (tillståndshavare).

5 §.

Tillstånd till penninginsamling ges av länsstyrelsen på sökandens hemort. Tillstånd till penninginsamling som föranstaltas inom ett och samma polisdistrikt ges dock av chefen för polisdistriktet (tillståndsgivare).

Tillstånd till penninginsamling ges för viss tid, högst ett år. Den fastställda tiden får icke förlängas.

6 §.

Den allmänna tillsynen Över penninginsamlingsverksamheten ankommer på ministeriet för inrikesärendena.

För avgivande av utlåtanden i fråga om behövligheten och ändamålsenligheten av penninginsamlingar som berör hela riket eller som eljest är omfattande samt i fråga om sammanjämkningen av dylika insamlingar finns i anslutning till ministeriet för inrikesärendena en nämnd, som tillsattes av statsrådet. Angående nämndens mandattid, sammansättning och uppgifter stadgas närmare genom förordning. För penninginsamlingar och varulotterier kan tillsättas en gemensam nämnd.

7 §.

Tillståndshavare skall över penninginsamling uppgöra redovisning, som mom en genom förordning stadgad tid skall tillställas tillståndsgivaren.

Den i 6 § avsedda nämnden har rätt att få en avskrift av redovisningen.

8 §.

Iakttages vid föranstaltandet av penninginsamling icke denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, kan tillståndsgivaren återkalla tillståndet till penninginsamlingen. Innan tillståndet återkallas skall tillståndshavaren beredas tillfälle att bli hörd.

Förekommer vid föranstaltandet av eller redovisningen över penninginsamlingen mindre fel eller brister, kan tillståndsgivaren förordna att de skall rättas.

9 §.

Anser tillståndsgivaren att de insamlade medlen eller en del av dem icke kan användas för det ändamål som nämnes i tillståndet till penninginsamling eller att användningssyftet på grund av ändrade förhållanden eller av annan motsvarande orsak icke är ändamålsenligt, skall tillståndshavaren hos tillståndsgivaren anhålla om rätt att ändra användningssyftet för dessa medel.

10 §.

Överlåtes fastighet eller inrättning som helt eller delvis anskaffats med insamlade medel till annan, avslutas verksamheten vid inrättningen eller ändras verksamheten så, att den icke längre motsvarar det i tillståndet till penninginsamling nämnda ändamålet, skall tillståndshavaren eller fastighetens eller inrättningens ägare göra anmälan därom. Angående denna anmälan stadgas närmare genom förordning. Anmälan behöver dock icke göras, om tio år har förflutit sedan penninginsamlingen avslutades.

Tillståndshavaren eller fastighetens eller inrättningens ägare kan anhålla om rätt att ändra egendomens användningssyfte eller till ny användning av medel som erhållits genom överlåtelse. Beslut i ärendet fattas av statsrådet.

Har om rätt som avses i 2 mom. icke anhållits eller har anhållan icke bifallits, kan statsrådet förordna att en proportionell, mot de insamlade medlen svarande andel av egendomens värde skall användas för det ändamål som uppgivits då penninginsamlingen föranstaltades eller för ett närliggande ändamål.

11 §.

Har tillstånd till penninginsamling återkallats, har redovisning försummats eller är den bristfällig eller har medel icke använts för ändamål som nämnes i tillståndet till penninginsamling, kan länsstyrelsen förordna en syssloman med uppgift att omhändertaga de insamlade medlen och redovisa för dem.

Länsstyrelsen skall överlämna medlen att användas för det ursprungliga ändamålet eller, om detta icke är möjligt, för ett närliggande ändamål. Innan beslut om överlämnande av medlen fattas skall tillståndshavaren beredas tillfälle att bli hörd.

Sysslomannen är i sin verksamhet underställd länsstyrelsens tillsyn. Tillståndshavaren svarar för kostnader som uppkommer till följd av att syssloman förordnats, och kostnaderna kan även betalas med insamlade medel.

12 §.

Den som utan tillstånd föranstaltar penninginsamling för vilken erfordras tillstånd, försummar sin redovisningsskyldighet eller föranstaltar i 2 § 3 mom. avsedd penninginsamling skall för penninginsamlingsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Den som på annat sätt bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser skall för penninginsamlingsförseelse dömas till böter.

13 §.

Medel som insamlats i strid med stadgandena i denna lag skall dömas förbrutna. Genom kedjebrev eller på därmed jämförbart sätt insamlade medel kan dömas förbrutna, då de inlämnats till posten eller anförtrotts annan inrättning eller person för att befordras till den som föranstaltat insamlingen.

Sker insamlingen från utlandet och kan föranstaltaren icke ställas under åtal i Finland, skall mål som gäller förverkande handläggas av Helsingfors rådstuvurätt.

14 §.

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1980. Genom denna lag upphäves lagen den 10 mars 1939 om förbud mot penninginsamling av visst slag (65/39) och förordningen den 22 december 1949 angående penninginsamlingar (815/49).

Nådendal den 31 juli 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.