554/1980

Given i Nådendal den 18 juli 1980.

Lag angående ändring av 3 § lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. lagen den 26 maj 1978 om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78) som följer:

3 §.

Markförvärvstillstånd skall utan hinder av 1 mom. beviljas,

1) då jorden har anskaffats såsom tillskottsområde åt en eller flera personer som helt eller delvis får sin utkomst av det jord- eller skogsbruk som de bedriver;

2) då fråga är om anskaffning av lägenhet eller område, som avses i 52 § 3 mom. 1 meningen lagen om gårdsbruksenheter;

3) då köparen är person som har anskaffat jorden för att själv använda den för bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk som huvud- eller bisyssla och köpet, då fråga är om köp av enbart skogsmark, uppenbart icke är till förfång för förverkligandet av syftemålen i lagen om gårdsbruksenheter; eller

4) då fråga är om fång som tillståndsmyndigheten i enlighet med 12 § har meddelat att den ämnar godkänna.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1980.

Nådendal den 18 juli 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.