552/1980

Given i Nådendal den 18 juli 1980.

Lag om köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Över fastighetsköp föres köpeskillingsregister och offentliggöres härpå grundad köpeskillingsstatistik såsom i denna lag stadgas.

Köpeskillingsregistret och köpeskillingsstadstiken har till ändamål att tjäna bestämmandet av fastighets värde vid inlösningsförrättningar, planering av markanvändning, beskattning och kreditgivning samt andra värderings- och undersökningsuppdrag.

På lantmäteriförvaltningen ankommer att föra köpeskillingsregister och offentliggöra köpeskillingsstatistik.

2 §.

Med fastighetsköp avses i denna lag åtkomst av fastighet eller del därav eller outbrutet område mot vederlag, med undantag av förvärv vid exekutiv auktion.

3 §.

I köpeskillingsregistret intages sådana uppgifter om föremålet för överlåtelsen, köpeskillingen eller annat vederlag och härpå verkande faktorer samt om överlåtaren och förvärvaren, som erfordras för förverkligande av ändamålet med registret.

4 §.

Angående skyldighet för offentligt köpvittne att till den som för köpeskillingsregister sända meddelande om fastighetsköp, som köpvittnet har bestyrkt, samt angående skyldighet för lantbruksdistrikts lantbruksbyrå och för jordbruksstyrelsen att sända meddelande om fastighetsköp, som avses i 43 och 44 §§ lagen om gårdsbruksenheter (188/77), stadgas genom förordning.

Statliga myndigheter och kommuner skall därtill på begäran lämna den som för köpeskillingsregistret sådana uppgifter som avses i 3 §. Uppgifterna skall lämnas utan ersättning.

5 §.

Köpeskillingsregistret är offentligt. Utdrag och andra uppgifter därur skall ges på begäran. Register, vilka som sådana lämpar sig för automatisk databehandling, eller annat omfattande datamaterial får ej överlåtas, om icke den som begär uppgifterna tillförlitligt anför ett godtagbart ändamål, för vilket uppgifterna skall användas.

På lantmäteristyrelsen ankommer att på bestämda tider utarbeta och offentliggöra sådan på registret grundad köpeskillingsstatistik, som den finner erforderlig.

Angående avgifter för utdrag och andra uppgifter ur köpeskillingsregistret stadgas genom förordning med iakttagande av vad i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) är stadgat. Avgiften för kommun fastställes dock så, att den motsvarar de direkta kostnaderna för lämnandet av uppgifterna.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 18 juli 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.