530/1980

Given i Nådendal den 4 juli 1980.

Förordning om avgiftsbefrielse.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 3 § lagen den 4 juli 1980 om avgiftsbefrielse (529/80):

1 §.

Ansökan, som avser erhållande av befrielse från eller lättnad i skyldighet att erlägga statsverket tillkommande avgift eller ersättning, skall adresseras till statskontoret och tillställas det ämbetsverk eller den inrättning som bevakar statens fördel beträffande erläggandet av ifrågavarande avgift eller ersättning.

2 §.

Till ansökan skall fogas utredning om de omständigheter, med vilka ansökan motiveras, till riktigheten styrkta kopior av de handlingar, på vilka betalnings- eller ersättningsskyldigheten grundar sig, eller, om ersättningsskyldigheten icke fastställts, utredning om skadans storlek samt vid behov utredning om den betalnings- eller ersättningsskyldiges ekonomiska ställning.

3 §.

Ovan i 1 § avsedd myndighet skall tillställa statskontoret ansökningen jämte bilagor samt sitt eget utlåtande med anledning av den.

Av synnerliga skäl kan i 1 mom. avsedd myndighet göra framställning om beviljande av befrielse eller lättnad.

4 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1980.

Nådendal den 4 juli 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.