499/1980

Given i Nådendal den 27 juni 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten.

På föredragning av justitieministern

ändras 1 och 2 §§ förordningen den 6 april 1962 om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/62) samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

1 §.

Från industri- och därmed jämförbar inrättning får icke miljöfarliga ämnen utsläppas i eller ledas till grundvatten eller vattendrag i sådana halter eller mängder att de medför förorening av vatten.

Ovan i 1 mom. avsedda miljöfarliga ämnen äro:

1) radioaktiva ämnen;

2) 1,1,1-triklor-2,2-bis(klorfenyl)-etan och polykloridfenyler samt deras derivat;

3) kvicksilver och kadmium samt föreningar av dem;

4) cyanvätesyra och dess saker, förutom svårlösliga salter samt akrylnitril och cyanklorid;

5) arsen, krom (med värdet sex), bly, nickel, selen, uran och tallium samt föreningar av dem;

6) polyhalogenerade fenoler och övriga fenolderivat som kunna jämföras med dem i fråga om dessas för vattendrag farliga verkningar;

7) nitrobensen och nitrosoamin; samt

8) ämne och preparat som innehåller giftiga verksamma substanser i bekämpningsmedel eller i ämne för skyddande av trävara eller i ämne för impregnering eller konservering av textil- eller pappersprodukt som enligt gällande stadganden förklarats för giftigt.

Vattenstyrelsen skall vartannat år justera den ovan i 2 mom. ingående förteckningen samt vid behov göra framställning om ändring av förordningen.

2 §.

Ägare av inrättning, i vilken ovan i 1 § avsedda miljöfarliga ämnen behandlas, skall i god tid, dock senast sex månader innan byggandet av inrättningen påbörjas, till vattenstyrelsen inkomma med en anmälan om sin verksamhet. Är det fråga om ändring av tidigare anlagd inrättning, skall anmälan göras minst tre månader innan ändringsarbetena påbörjas.

I anmälan skall ingå:

1) uppgift om inrättningens ägare och var den är belägen;

2) uppgift om miljöfarligt ämne, dess mängd samt bedömning av ämnets verkningar i vattnet;

3) plan beträffande de åtgärder, genom vilka förorening av vatten förhindras;

4) plan för observation av avloppsvatten och dess verkningar; samt

5) uppgift om den tidpunkt, vid vilken inrättningen planerats bli tagen i bruk.

2 a §.

Vattenstyrelsen skall efter granskning av ovan i 2 § avsedd anmälan, dock senast tre månader efter det anmälan inkommit, tillkännagiva anmälaren huruvida den anser bedömningen av ämnes verkningar i vattnet och åtgärderna för förhindrande av förorening av vattnet tillräckliga, samt, om så ej är fallet, uppmana anmälaren att justera eller komplettera anmälan.

Utgör i 2 § avsedd inrättning till någon del en sådan inrättning, som avses i 3 §, gäller i fråga om anmälan och handläggningen av densamma till denna del vad i 3 § 2 och 3 mom. samt i 5―8 §§ är stadgat.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1980.

Ovan i 2 § avsedd anmälan skall i fråga om inrättning, som tagits i bruk innan denna förordning trätt i kraft, göras då sådana åtgärder vidtages, varigenom det utsläppta avloppsvattnets mängd eller beskaffenhet väsentligen förändras.

Nådendal den 27 juni 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.