476/1980

Given i Helsingfors den 18 juni 1980.

Förordning om läkarundersökning av sjömän.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 8 § 2 mom. sjölagen av den 9 juni 1939 (167/39) och 90 § sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78), av dessa lagrum 8 § 2 mom. sjölagen sådant det lyder i lag av den 26 maj 1967 (237/67):

1 §.
Tillämpningsområde.

Denna förordning tillämpas på person som anställes i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller i annan syssla ombord på fartyg, om på där utfört arbete skall tillämpas sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78).

Förordningen tillämpas likväl icke på arbetstagare som anställes på fiskefartyg, såvida detta ej är däckat fartyg som användes för fångst i öppen sjö.

2 §.
Definitioner.

I denna förordning avses med:

1) första undersökning läkarundersökning, vilken den som första gången söker anställning i skeppsarbete skall genomgå;

2) förnyad undersökning läkarundersökning, som den vilken vid första undersökningen konstaterats duglig till skeppsarbete senare skall undergå för skeppsarbete;

3) sjömansläkare legitimerad läkare, som sjöfartsstyrelsen på grunder varom överenskommits i samråd med medicinalstyrelsen särskilt godkänt för denna uppgift; och

4) sjömanshälsovårdscentral sådan hälsovårdscentral som avses i 7 b § folkhälsoförordningen (205/72).

3 §.
Arbetsgivares skyldigheter.

Arbetsgivare eller dennes ställföreträdare skall tillse att arbetstagare icke anställes, om han ej vid första eller förnyad undersökning konstaterats vara duglig till skeppsarbete, och att arbetstagare genomgår undersökningar i enlighet med vad i denna förordning stadgas.

4 §.
Förnyad undersökning.

Förnyad undersökning skall utföras:

1) då mera än tre månader har förflutit mellan läkarundersökningen och inledandet av tjänstgöringen;

2) då tjänstgöringen utan avbrott har fortgått över två år;

3) då tjänstgöringen i fråga om person under 18 år utan avbrott har fortgått över ett år; och

4) före återgång till arbetet då arbetsavtals- eller tjänsteförhållande upphört eller annan syssla på motsvarande sätt avslutats till följd av sjukdom eller olycksfall.

Av tvingande skäl kan arbetstagare anställas utan förnyad undersökning. Undersökningen skall härvid likväl utföras senast inom tre månader efter anställandet.

Borde förnyad undersökning utföras under resa, kan undersökningen uppskjutas tills den kan utföras i enlighet med 6 §.

5 §.
Utförande av första undersökning.

Första undersökning utföres vid sjömanshälsovårdscentral av sjömansläkare.

Av tvingande skäl kan sjömansläkare utföra första undersökning annorstädes än vid sjömanshälsovårdscentral. Undersökningen skall dock härvid senast inom tre månader efter anställandet på nytt utföras vid sjömanshälsovårdscentral. Kommer fartyget icke till Finland, skall en första undersökning på nytt utföras vid sjömanshälsovårdscentral senast då arbetstagaren medan hans tjänstgöring fortgår första gången reser till Finland.

6 §.
Utförande av förnyad undersökning.

Förnyad undersökning utföres av sjömansläkare.

Måste förnyad undersökning av särskilt skäl utföras på ort där det icke finns sjömansläkare, kan undersökningen utföras av annan legitimerad läkare eller av person som förordnats att temporärt handha sådan läkartjänst eller -befattning vars ordinarie innehavare bör vara legitimerad läkare. I utrikestrafik skall förnyad undersökning dock härvid på nytt utföras av sjömansläkare i första hamn där sjömansläkare finns eller, såvida fartyget icke anländer till Finland, senast då arbetstagaren medan hans tjänstgöring fortgår första gången reser till Finland.

7 §.
Läkarintyg.

Intyg som utfärdas på grund av första eller förnyad undersökning skall skrivas på en blankett, som följer ett särskilt för detta ändamål fastställt formulär.

Av intyg skall framgå:

1) att arbetstagaren till sin fysiska hälsa är duglig till den anställning han söker och att han icke har sådan skada eller sjukdom som hindrar eller uppenbart försvårar hans arbete;

2) att hos arbetstagaren icke kan konstateras eller har konstaterats mentala störningar av betydelse eller karaktärslyte;

3) att arbetstagarens syn och hörsel är sådana som social- och hälsovårdsministeriets anvisningar förutsätter samt att färgsinnet hos arbetstagare som anställes i däckstjänst dessutom är sådant som anvisningarna förutsätter;

4) att arbetstagaren icke lider av sjukdom, som kan antagas bli förvärrad i skeppsarbete eller som kan förmodas medföra fara för övriga ombordvarandes hälsa; samt

5) att, om arbetstagaren icke uppnått 18 års ålder, anställningen på fartyget ej är menlig för hans hälsa eller hans kroppsliga eller själsliga utveckling.

8 §.
Lämnande av uppgifter för läkarundersökning.

Arbetstagaren skall vid läkarundersökning för den läkare som utför undersökningen förete utredning om sin identitet och med sin namnteckning bestyrka de preliminära uppgifter han lämnar.

Med arbetstagarens samtycke har den läkare som utför undersökningen och institutet för arbetshygien rätt att av läkare, sjukhus och anstalter, som dessförinnan skött arbetstagaren, erhålla uppgifter om hans tidigare hälsotillstånd. Den läkare som utfört undersökningen skall, sedan arbetstagaren gett sitt samtycke därtill, sända kopia av läkarintyget till institutet för arbetshygien.

9 §.
Förvaring av läkarintyg.

Läkarintyg skall efter det arbetstagaren blivit anställd ges till arbetsgivaren eller dennes ställföreträdare. Arbetsgivaren eller dennes ställföreträdare skall förvara intyget och återlämna det till arbetstagaren då tjänstgöringen upphör eller arbetstagaren överflyttar till annat fartyg.

10 §.
Tillstånd till undantag.

Utan hinder av vad om utförande av förnyad undersökning och duglighet till skeppsarbete i denna förordning stadgas kan sjöfartsstyrelsen på ansökan tillåta arbetstagare att fortsätta i sitt yrke, såvida den av särskilt skäl finner honom duglig till ifrågavarande uppgift.

Har arbetstagare icke vid första undersökning konstaterats vara duglig till skeppsarbete, kan sjöfartsstyrelsen på ansökan tillåta att arbetstagaren anställes, såvida synnerligen vägande skäl härtill föreligger.

Innan i 1 och 2 mom. avsedd ansökan behandlas skall utlåtande i saken begäras hos institutet för arbetshygien.

11 §.
Sjöfartens hälsovårdsnämnd.

Sjöfartsstyrelsen biträdes vid handläggningen av ärenden avsedda i denna förordning av sjöfartens hälsovårdsnämnd, som behandlar de riktlinjer vilka skall följas vid beviljande av ovan i 10 § avsedda undantag samt andra principiella frågor i anslutning till tillämpningen av denna förordning.

Till nämnden förordnar social- och hälsovårdsministeriet för tre år i sänder på framställning av medicinalstyrelsen en medlem som är läkare och som fungerar som ordförande, på framställning av sjöfartsstyrelsen en medlem, på framställning av institutet för arbetshygien en medlem, på framställning av sjöfartens arbetsgivarorganisationer två medlemmar och på framställning av sjöfartens arbetstagarorganisationer två medlemmar. I samma ordning förordnas suppleanter för medlemmarna. Göres vederbörlig framställning icke inom en av social- och hälsovårdsministeriet bestämd tid, förordnas medlemmarna och suppleanterna utan framställning.

Angående nämnden gäller i övrigt vad om statens kommittéer är föreskrivet.

12 §.
Framläggning.

Denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser skall hållas till påseende ombord på fartyg eller, såvida detta i inrikestrafik med beaktande av fartygets storlek icke är ändamålsenligt, på ett av arbetsgivaren anvisat lämpligt ställe.

13 §.
Tillsyn.

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning utövas av sjöfarts-, hälsovårds- och arbetarskyddsmyndigheterna.

14 §.
Anvisningar för läkarundersökning och formulär för läkarintyg.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar, efter att ha hört sjöfartens hälsovårdsnämnd, anvisningar för utförande av ovan i denna förordning avsedda undersökningar. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer även formuläret för det i 7 § avsedda läkarintyget.

15 §.
Närmare bestämmelser.

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet sedan det hört sjöfartsstyrelsen och medicinalstyrelsen.

16 §.
Ikraftträdande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 4 april 1952 om läkarundersökning av sjöman (157/52).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

17 §.
Övergångsstadganden.

Legitimerad läkare, som innan denna förordning trätt i kraft godkänts av sjöfartsstyrelsen med stöd av tidigare stadganden, äger rätt att såsom i denna förordning avsedd sjömansläkare verka till den 31 december 1983.

I denna förordning avsedd första undersökning kan till den 31 december 1980 utföras på sätt i 6 § är stadgat om utförande av förnyad undersökning.

Helsingfors den 18 juni 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.