455/1980

Given i Helsingfors den 18 juni 1980.

Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 3 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

4 §.

Tilläggssjälvriskdelen utgör 85 procent av den del av pensions tagarens årsinkomst som överstiger 13 250 mark eller, om pensionstagaren är gift, av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 21 200 mark.

8 §.

Skulle bostadsbidraget sjunka, justeras bidraget i fall som avses i 1 mom. 3 punkten likväl ej på grund av stegring i boendekostnaderna, såvida icke även årsinkomsten undergått betydande förändring.Denna lag tillämpas från den 1 juni 1980. Tidigare beviljade bostadsbidrag ändras med verkan från den 1 juni 1980 så att de överensstämmer med denna lag. Härvid beaktas enligt annan lag eller förordning eller offentlig pensionsstadga utgående pension eller motsvarande fortgående prestation eller ersättning på sätt i 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare är stadgat. Skulle bostadsbidraget likväl sjunka, utges bidraget med samma belopp som tidigare tills det i enlighet med 8 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare skall justeras.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfallit till betalning i mars 1978 uträknats.

I denna lag stadgade markbelopp bindes vid levnadskostnadsindex så, att de ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

Helsingfors den 18 juni 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.