420/1980

Given i Helsingfors den 12 juni 1980.

Lag om friexemplar.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För att den nationella kulturens produkter skall kunna bevaras, statistikföras och katalogiseras samt ställas till förfogande för forskare och andra som behöver dem är den som framställer tryckalster samt ljud- och bildupptagningar skyldig att till Helsingfors universitets bibliotek överlämna produkter som han framställt, såsom friexemplar utan ersättning på sätt i denna lag stadgas.

Angående arkivering av filmer stadgas särskilt.

2 §.

I denna lag avses:

1) med tryckalster varje sådan produkt, vari skriften eller den bildliga framställningen har mångfaldigats genom användning av något tekniskt förfarande; och

2) med ljud- och bildupptagning grammofonskivor, ljudkassetter, bildkassetter och bildskivor samt annan genom mångfaldigande framställd upptagning, som är avsedd att åhöras eller åses med tekniska hjälpmedel.

3 §.

Den som framställer tryckalster skall tillställa Helsingfors universitets bibliotek sex friexemplar av varje hos honom tryckt produkt.

Tidningar som utkommer minst en gång i veckan levereras dock endast i två exemplar.

Den som framställer ljud- eller bildupptagning skall tillställa Helsingfors universitets bibliotek två friexemplar av varje hos honom framställd produkt.

4 §.

Utges i denna lag avsedda produkter, som framställts av två eller flera tillverkare, för undervisningsändamål eller eljest som en helhet, är förläggaren skyldig att såsom friexemplar överlåta två exemplar av helheten.

5 §.

Även av sådana i 2 och 4 §§ avsedda produkter vilka framställts utomlands för att utges i Finland och i huvudsak är avsedda att spridas i Finland skall friexemplar överlåtas.

Överlåtelseskyldig i fall som avses i 1 mom. är förläggare eller, om förläggaren ej har driftställe i Finland, produktens importör.

6 §.

Friexemplar överlåtes icke:

1) av visitkort, etiketter, blanketter, varuförpackningar, brevpapper, inträdesbiljetter utan program, reklambroschyrer för minuthandeln eller andra därmed jämförbara tryckalster;

2) av tryckalster, som icke är avsedda för utgivning och producerats med en duplicerings- eller kopieringsmetod som användes i kontorsarbete;

3) av produkter som framställts med användning av punktskrift;

4) av sådana i 2 § 2 punkten samt 4 och 5 §§ avsedda produkter som framställts eller importerats i mindre än 50 exemplar;

5) av konstgrafiska originalavdrag;

6) av oförändrat audiovisuellt material, som på nytt mångfaldigats genom användande av samma formar eller samma originalexemplar; ej heller

7) av tryckalster som framställts på andra språk än de inhemska och utges utomlands.

7 §.

De friexemplar som blivit färdiga under ettvart kvartal skall överlåtas senast inom en månad efter kvartalets utgång.

Friexemplaren skall vara fullständiga och i det skick vari de ges offentlig spridning eller, såvida produkterna icke är avsedda för offentlig spridning, i det skick de har som färdiga.

Framställes exemplar av samma upplaga eller samma producerade parti i olika yttre skick, skall såsom friexemplar överlåtas minst ett exemplar av varje slag.

Har under något kvartal icke framställts produkter som beröres av överlåtelseskyldigheten, skall den som under föregående kvartal framställt sådana skriftligen underrätta Helsingfors universitets bibliotek härom.

8 §.

Då den som är skyldig att överlåta friexemplar försattes i konkurs, är konkursboet skyldigt att inom en månad efter konkursens början överlåta friexemplar av de produkter som framställts före konkursen.

9 §.

De till Helsingfors universitets bibliotek i sex exemplar levererade friexemplaren fördelas sålunda, att Helsingfors universitets bibliotek, Åbo Akademis bibliotek, Åbo universitets bibliotek, Jyväskylä universitets bibliotek, Uleåborgs universitets bibliotek och riksdagsbiblioteket erhåller var sitt exemplar. De friexemplar, som riksdagsbiblioteket icke införlivar med sina samlingar, sändes till Joensuu högskolas bibliotek.

Av tidningar, som överlåtes i två exemplar, tillfaller det ena Helsingfors universitets bibliotek och det andra Åbo universitets bibliotek. Är tidning svenskspråkig, erhåller emellertid Åbo Akademis bibliotek det andra exemplaret.

Bildupptagningar som överlåtits i två exemplar och är avsedda att åses såsom rörliga bilder tillfaller Finlands filmarkiv.

Av övriga friexemplar, som överlåtes i två exemplar, erhåller Helsingfors universitets bibliotek det ena och Jyväskylä universitets bibliotek det andra.

10 §.

När verk som avses i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (404/61) och som överlåtits såsom friexemplar göres tillgängligt för allmänheten, gäller vad som stadgas i nämnda lag.

Om offenlighet för annat än i 1 mom. avsett friexemplar gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat om allmänna handlingars offentlighet.

Om den som är skyldig att överlåta friexemplar vet att rätten att lämna uppgifter om friexemplaret är begränsad, skall han anmäla detta då friexemplaret överlåtes.

11 §.

Den som icke i enlighet med denna lag överlåter friexemplar skall för friexemplarsförseelse dömas till böter.

Då den som är skyldig att överlåta friexemplar försummat att överlåta i denna lag avsett friexemplar, kan länsstyrelsen vid vite förplikta honom därtill.

12 §.

Fullgörandet av ovan i denna lag stadgad överlåtelseskyldighet övervakas av Helsingfors universitets bibliotek.

13 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag samt om vad som skall iakttagas vid insändandet av friexemplar till Helsingfors universitets bibliotek utfärdas genom förordning.

Genom förordning stadgas om rätt för Helsingfors universitets bibliotek att bevilja lättnader i den i denna lag avsedda överlåtelseskyldigheten.

14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 12 juni 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.