419/1980

Given i Helsingfors den 12 juni 1980.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt 1 mom. 1 punkten under rubriken Bevis i 10 § samt 2, 3 och 4 punkterna under rubriken Registerutdrag i samma paragraf, rubriken Anmälan till handelsregistret i 14 § samt 15 § och 69 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 mom. 1 punkten under rubriken Bevis i 10 § samt 2 och 3 punkterna under rubriken Registerutdrag i samma paragraf sådana de lyder i lag av den 2 december 1977 (862/77), 4 punkten under rubriken Registerutdrag i 10 § sådan den lyder i lag av den 1 december 1978 (916/78), rubriken Anmälan till handelsregistret i 14 § sådan den lyder i lag av den 22 december 1978 (1039/78), 15 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 31 december 1968 (747/68) och 69 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 25 mars 1948 (244/48), samt

fogas till 12 § 1 mom. en ny 57 punkt som följer:

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Bevis, som utfärdas såsom särskild expedition eller påtecknas myndighet företedd handling:

1) av notarius publicus utfärdat intyg 6 mark;


Registerutdrag:


2) ur ett hos näringsstyrelsen fört register eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register än handelsregistret 25 mark;

3) ur handelsregistret 25 mark samt ur lokal förteckning som lokal myndighet för och som grundar sig på handelsregistret 25 mark, om utdraget utges av häradsskrivare, samt 15 mark, om utdraget utges av magistraten;

4) ur understödskasseregistret, registret över religionssamfunden och föreningsregistret 10 mark per ark och om utdraget utges såsom ADB-registerblankett 10 mark per sida; samt


12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


57) avskrift av aktiebolags bolagsordning och andelslags stadgar samt utdrag ur handelsregistret, som patent- och registerstyrelsen efter registrering av grund- eller ändringsanmälan första gången utger till den näringsidkare som gjort anmälan.


14 §.

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, stämpelskatt uppbäras till följande belopp:

Anmälan till handelsregistret:

1) för enskild näringsidkares grundanmälan 120 mark, för öppet bolags eller kommanditbolags grundanmälan 250 mark och för annan näringsidkares grundanmälan 510 mark;

2) för ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning eller andelslags stadgar eller ändring av kommanditbolag till aktiebolag 510 mark och annan ändringsanmälan 150 mark.


15 §.

Från ovan i 14 § stadgad stämpelskatt äro fritagna:

handlingar, som utfärdas i stället för dödade handlingar, om dessa bevisligen varit försedda med stadgad stämpel;

duplett av handling;

anmälan till handelsregistret om ändring av postadress och om upphörande med näringsverksamhet, så ock registeranmälan angående ömsesidig brand-, kreaturs- och fiskeriförsäkringsförening, avelsdjursandelslag för kreatursförädling och andelslag för lantbruksmaskiner ävensom anmälan till understödskasseregistret;

förnyad anmälan efter det att med vederbörlig stämpel försedd anmälan om överföring av patenträtt förkastats; samt

växel, som skall betalas utom Finland, med vederbörlig stämpel försett duplikat av växel samt postremissväxel; ävensom

växlar, som banker, sparbanker, hypoteksanstalter, försäkringsanstalter, andelsbanker, Andelsbankernas Centralbank Ab, Teollistamisrahasto Oy ― Industrialization Fund of Finland Ltd, Suomen Vientiluotto Oy ― Finlands Exportkredit Ab och Matkailun Kehitysrahasto Oy utställt på varandra samt egna växlar, som sparbankerna ger till Sparbankernas CentralAktie-Bank eller andelsbankerna till Andelsbankernas Centralbank Ab.

69 §.

Slutar beloppet av stämpelskatt som skall erläggas på en, två, sex eller sju penni, avrundas det till närmast mindre pennibelopp som är delbart med fem. Slutar beloppet av stämpelskatt som skall erläggas på tre, fyra, åtta eller nio penni, avrundas det till närmast större pennibelopp som är delbart med fem.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980, dock så, att i lagens 12 § 1 mom. 57 punkt avsedda avskrifter och utdrag gives utan stämpelskatt först i fråga om registrering som sker efter denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 12 juni 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.